Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 6

Fii no Taalibaaɓe ɓen Toɗɗornoo Yeesooɓe ko Wallitoo ɓe

1Nde tawnoo taalibaaɓe ɓen no ɓeydaade tun e ɗen balɗe ɗon, Yahuudiyankeeɓe wowlooɓe haala Gereeki wonɓe hakkunde maɓɓe ɓen woni e ŋurŋurtugol ɓeya Yahuudiyankeeɓe, sabu ko ɓe welsindii waɗangol keynguuɓe maɓɓe ɓen ko ɓen handi ɲande woo kon. 2Onsay *sahaabaaɓe ɓen sappoo e ɗiɗo nodditi taalibaaɓe ɓen no ɓe fotata fodde, ɓe wi'i ɓen: «Haanaa ka acciten daaluyee Alla on fii sendugol ɲaameteeji tun. 3Ko ɗun waɗi, yo musiɓɓe, suɓee hakkunde mon yimɓe njeeɗiɗo, hara ko holniiɓe, heewuɓe Ruuhu Allaahu on e faamu, ko halfinen ɗee golle. 4Ɗun, menen men duumoto e toragol e kurkanagol daaluyee on.»

5Ɗin konguɗi weli ɓe no ɓe fotata fodde. Onsay ɓe suɓii oo wi'eteeɗo Astefaana, on ko neɗɗo heewuɗo gomɗinal e *Ruuhu Seniiɗo on, e Filiipu e Porokoor e Nikanuura e Timuuna e Parmeena e Nikolaasi mo ka wi'etee ɗon Antiyoosi-Sirii, on ko naatunooɗo e diina Yahuudiyanke. 6Onsay ɓe weeɓitani ɓe sahaabaaɓe ɓen, ɓen *fawi juuɗe mun ɗen e hoore maɓɓe, du'anii ɓe.

7Tawi daaluyee Alla on no layude tun, adadu taalibaaɓe ɓen no ɓeydaade fota e nder Yerusalaam. E hoore ɗun jamaa *yottinooɓe sadaka ɗuuɗuɗo no ɗoftaade gomɗinal ngal.

Fii no Astefaana Nangiraa

8Tawi Astefaana, on heewuɗo sulfu e bawɗe, no waɗaynoo kaawakeeji moƴƴi mawɗi e maandeeji e hakkunde jamaa on. 9Onsay woɓɓe ɓe Sirenii e ɓe Aleksandiri e ɓee ɓe Silisii e ɓe *Aazii, wonnooɓe ka juulirde wi'eteende Juulirde Rinɗinaaɓe, ɓe woni e yeddondirgol e Astefaana. 10Kono tawi ɓe alaa kutu dartagol faamu makko ngun e konguɗi ɗi Ruuhu Allaahu on longinaynoo mo ɗin.

11Onsay ɓe yeeni woɓɓe yo wi'u: «Men nanirii mo konguɗi hoynuɗi Muusaa e Alla!» 12Ko nii ɓe ƴuuniri jamaa on e mawɓe ɓen e jannooɓe fii Sariya on, ɓen ari nangiri Astefaana doole, ɓe naɓi mo ka dental fewjooɓe ɓen. 13Tawi hiɓe eɓɓi woɓɓe ko seeditoo fenaande, ɓen wi'i: «Oo neɗɗo no jokki aybingol nokkuure hormorde nden e Sariya on. 14Ko fii men nanii himo wi'a wonde, Iisaa, oo jeyaaɗo Naasirata, lancay ndee nokkuure, o wayla kadi naamuuji ɗi Muusaa waɗani en ɗin.»

15Onsay ɓen wonnooɓe ka dental ɗon ndaari mo kanko Astefaana, tawi yeeso makko ngon wa'itii wa yeeso malaa'ikaajo.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index