Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 8

1Tawi Saawulu no wonani fii mayde Astefaana nden.

Fii no Saawulu cukkori Moftal ngal

Nden ɲande jokkere mawnde heɓi dental gomɗinɓe wongal ngal Yerusalaam haa ɓe fow ɓe saakitii ɓe yaari e ngal diiwal Yahuuda e Samariiya, si wonaa *sahaabaaɓe ɓen. 2Onsay yimɓe ɓe dewal ɓen surri Astefaana, ɓe fesi mo kadi fota. 3Tawi Saawulu kaɲun ko lancaynooɗo *moftal gomɗinɓe ɓen, ko fii himo naataynoo e cuuɗi fii wippitugol gomɗinɓe ɓen, worɓe e rewɓe, o feroo ka kaso. 4Ko ɓen saakitanooɓe yahaynoo nokkeeli fow waajoo fii Kibaaru Moƴƴo on.

Fii no Kibaaru Moƴƴo on Lolliri Samariiya

5Filiipu kadi yahi e saare jeyaande e diiwal *Samariiya, o waajii ɗon fii *Almasiihu on. 6Ɓay jamaa on nanii ko Filiipu yewtata kon, ɓe yi'ii kadi maandeeji ɗi o woni waɗude ɗin, ɓe haɓɓitii e konguɗi ɗi o woni yewtude ɗin. 7Sabu tawde jinnaaji no yaltaynoo e yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe ɗi wonnoo e mun, e hoore hiɗi haaca ko tiiɗi, awa kadi maaya-ɓanduuɓe buy e boofooɓe sellinaama. 8Onsay welo-welo moolanaango waɗi e nden saare.

9Kono tawi ado ɗun, gorko wi'eteeɗo Sim'uunu no e nden saare, waɗaynooɗo mbilankaaku ŋalɗina jamaa Samariiya on, waɗitiiɗo ko tedduɗo. 10Hari ɓe fow, gila e tosooko on haa e ɓurɗo mawnude on, hiɓe haɓɓii e makko, hiɓe wi'a: «Oo ko bawgal Alla wi'eteengal Mawngal ngal!» 11Tawi hiɓe haɓɓinoo e makko sabu tawde gila neeɓii himo ŋalɗiniraynoo ɓe mbilankaakuuji makko. 12Kono ɓay ɓe hoolike Filiipu on feɲɲinanɗo ɓe innde Iisaa Almasiihu on e Kibaaru Moƴƴo fii *laamu Alla ngun, onsay worɓe e rewɓe *lootaa maande kisiyee. 13Sim'uunu kadi gomɗini. Ɓay o lootaama maande kisiyee, tawi o seedataa e Filiipu. O watti yi'ude maandeeji mawɗi e kaawakeeji moƴƴi ka waɗata, o ŋalɗi fii ɗun.

14Nde ɓee sahaabaaɓe wonɓe Yerusalaam nanirnoo wonde hoɗuɓe Samariiya ɓen jaɓii daaluyee Alla on, ɓe imminani ɓe Petruusu e Yuuhanna. 15Ɓen ari ka maɓɓe, ɓe toranii ɓe fii yo ɓe heɓu *Ruuhu Seniiɗo on. 16Ko fii hari Ruuhu Allaahu on jippaaki e hoore hay gooto e maɓɓe taho, hari ko maande kisiyee tun ɓe lootaa e innde Iisaa Joomi on. 17Onsay Petruusu e Yuuhanna *fawi juuɗe mun ɗen e hoore maɓɓe, ɓen heɓi Ruuhu Seniiɗo on.

18Ɓay Sim'uunu ndaarii tawii ko nde sahaabaaɓe ɓen fawunoo juuɗe mun ɗen e hoore maɓɓe si ɓe okkaa Ruuhu Allaahu on, onsay o addani ɓe mbuuɗi, o wi'i ɓe: 19«Yeɗee lan min kadi ngal bawgal, fii yo tawu kala mo mi fawi juuɗe an ɗen e hoore mun heɓay Ruuhu Seniiɗo on!»

20Kono Petruusu wi'i mo: «Yo kaalisiiji maa ɗin halkodu e maa, ɓay hiɗa sikka dokkal Alla ngal ko kaalisi heɓorta! 21Ko fii a alaa geɓal, a alaa ndondi e nder ɗun, ɓay ɓernde maa nden laaɓaa yeeso Alla. 22Tuubu fii ɗii miijooji bonɗi wonɗi ka ɓernde maa, toroɗaa Joomiraaɗo on no ɗi yaaforee si no gasa. 23Ko fii mi yi'ii hiɗa tumbii e nder hahhannde, hiɗa humondiri e angal peewal.»

24Onsay Sim'uunu jaabii, wi'i: «Onon tigi toranee lan Joomiraaɗo on fii kon ko wi'uɗon wota hewtan.»

25Ɓay ɓen ɗiɗo ɓe sahaabaaɓe ɓen imminnoo gaynii feɲɲinde daaluyee Joomiraaɗo on e seeditanagol mo, ɓe yiltitii Yerusalaam. E nder yiltitagol maɓɓe ton, ɓe waajii fii Kibaaru Moƴƴo on e nder koɗooli Samariyankeeɓe ɗuuɗuɗi.

Fii ko Waɗi kon hakkunde Filiipu e Nuunaaɗo mo Ecopii on

26Malaa'ikaajo Joomiraaɗo on feeɲani Filiipu, wi'i mo: «Immo jokkaa laawol iwungol Yerusalaam yaari Gaaza, ɗun ko ngol ka sengo ley, yaarungol ngol ka wulaa.» 27Onsay o immii o yahi, o haccii gorko *nuunaaɗo mo Ecopii toowa ndarndeejo e nder laamateeri ndi debbo wi'eteeɗo Kandaas laamii e mun Ecopii. Tawi ko on gorko halfinaa ngaluuji on debbo fow, tawi on no arnoo Yerusalaam fii rewugol Alla. 28Ko on yiltitotoo Ecopii, tawi himo jooɗii e hoore *giri-giriwal makko ngal pucci pooɗata, himo jangora deftere annabi Isaaya nden. 29Onsay Ruuhu Allaahu on yamiri Filiipu, wi'i: «Wuggo, hewtitoɗaa oo mo giri-giriwal.»

30Onsay Filiipu dogi. Ɓay o ɓadike on mo Ecopii, o nani on no janga deftere annabi Isaaya nden. O landii mo, o wi'i: «Hara hiɗa faamude koo ko wonɗaa jangude?»

31On gorko jaabii, wi'i: «Ko honno mi faamirta si goɗɗo sifanaaki lan?» Onsay o noddi Filiipu yo o ƴawu, o jooɗoo takko makko.

32Tawi ko oo aaya ɗoo o wonnoo jangude:

«Himo ɗowiraa wa baalii hirsoyteengii,

hara o udditaali hunduko,

wa baalun mbobiɗankun taƴoowo kun leeɓi.

33E nder ko o hayfinaa kon, ɓe fanni mo goonga.

Hara non ko hombo fillitotoo fii jamaanu makko ngun?

Ko fii ngurndan makko ɗan taƴaama ka hoore leydi.»ŋ

34Ɓay kanko nuunaaɗo on o gaynii jangude ɗun, onsay o wi'i Filiipu: «Mi torike ma, andinan ko hombo oo annabaajo wowli fii mun, si ko kanko tigi maa si ko goɗɗo goo?» 35Onsay Filiipu ƴetti haala kan, o fuɗɗorani mo on aaya mo o jangi, o feɲɲinani mo Kibaaru Moƴƴo Iisaa on.

36-37E nder yaadu maɓɓe ndun, ɓe yi'oyi ka ndiyan woni. Onsay nuunaaɗo on wi'i: «E hino ndiyan, ko honɗun haɗatammi *looteede maande kisiyee?»p

38Onsay on nuunaaɗo yamiri yo giri-giriwal ngal darne, o ukkodi e Filiipu ka ndiyan, on looti mo ɗon maande kisiyee. 39Ɓay ɓe ƴawii ka ndiyan, Ruuhu Joomiraaɗo on jilii Filiipu, nuunaaɗo on yiitaali mo hande kadi. O jokkiti laawol makko e hoore himo weltii. 40Filiipu kaɲun taw tun no Asduuda. Gila ɗon o waajii fii Kibaaru Moƴƴo on e ca'e ɗe o rewi e mun ɗen fow haa o hewti Seezariiya.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index