Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 9

Fii no Saawulu Gomɗiniri

(Sah. 22.6-16, 26.12-18)

1Kono tawi Saawulu kaɲun no waɗi ka wonkii mun kambirangol taalibaaɓe Joomi on mayde. Kanko Saawulu o yahi ka *yottinoowo mawɗo sadaka on, 2o wi'i on yo o windu ɓataake haa e ɗee juulirɗe Yahuudiyankeeɓe wonɗe Damaasi, fii no o andira si tawii no woodi ton worɓe maa rewɓe jokkuɓe laawol Iisaa ngol, o yaha o haɓɓoya ɓe, o adda Yerusalaam.

3Ɓawto ɗun, ɓay o yahii haa o ɓadike Damaasi, tun nde wootere ndaygu iwri ka kammu ari, hundi mo. 4O yani kisan ka leydi, o nani hawa no wi'a mo: «Saawulu, Saawulu, ko fii honɗun wonɗaa mi cukkanaade?»

5On jaabii, o wi'i: «Ko an hombo nii, yaa an Joomi an?»

Onsay kanko Joomi on o jaabii mo, o wi'i: «Ko min woni Iisaa on mo wonɗaa cukkaade. 6Immo naataa e ndee saare ɗoo, ɓen yeetoto ma ko haanuɗaa waɗude.»

7Tawi ɓen ɓe o yaadaynoo no darii mbobiɗi hakkee kulol. Hiɓe nanaynoo kadi kan hawa, kono ɓe alaa yi'ude hay gooto. 8Onsay Saawulu immii ka leydi. Fii kala gite makko ɗen no udditinoo, kono tawi o alaano yi'ude hay huunde. Ɓe ɗowiri mo juuɗe makko ɗen haa Damaasi. 9O woniri non balɗe tati o yi'aali, e hoore ɗun o ɲaamaa, o yaraa.

10Kono tawi taalibaajo no Damaasi ɗon wi'eteeɗo Hanaaniiya. Joomi on feɲɲinani mo, wi'i: «Hanaaniiya!»

O jaabii: «Naamu, yaa an Joomi!»

11Kanko Joomi on o wi'i mo: «Immo yahaa e ngal ɗatal wi'eteengal Feewungal, landoɗaa fii oo wi'eteeɗo Saawulu mo Tarsiisu wonɗo ka galle Yahuuda, himo toraade ɗon. 12E nder ko o torotoo kon, o feɲɲinanaa, o yi'i goɗɗo no wi'ee Hanaaniiya, on no naata *fawa juuɗe mun ɗen e hoore makko fii yo o wuntu.»

13Hanaaniiya jaabii, wi'i: «Joomi an, mi nanirii buy no wi'a wonde on neɗɗo waɗii boneeji ɗuuɗuɗi e hoore laaɓuɓe maa ɓen Yerusalaam. 14Awa ɗoo kadi hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen no newnani mo haɓɓugol kala jantotooɗo innde maa nden.»

15Kono Joomi on wi'i mo: «Yahu, ko fii on neɗɗo ko aala mo mi suɓii fii ko lollina innde an nden yeeso ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen e lamɓe ɓen e yeeso *Banii-Isra'iila'en. 16Awa kadi mi hollay mo ko ittiri haa honto o tampirta innde an nden.»

17Onsay Hanaaniiya yahi. Ɓay o hewtii e ndun suudu ka on woni ɗon, o fawi juuɗe makko ɗen e hoore Saawulu, o wi'i: «Ko an yo Saawulu musiɗɗo an, ko Joomi Iisaa, on feeɲanɗo ma ka laawol fewndo arataa, woni ko imminimmi fii yo a wuntu, awa kadi fii yo a heewu *Ruuhu Seniiɗo on.» 18Ɗon kisan ko wa'itata wa koɓolle iwi ka gite makko, saami, o wunti, o immii, o *lootaa maande kisiyee. 19Ɓawto ɗun ɓay o ɲaamii, o hetti doole makko ɗen.

Fii no Saawulu Seeditorani Iisaa Almasiihu on

O wontidi e taalibaaɓe wonnooɓe Damaasi ɗon ɓen e nder balɗe. 20O fuɗɗii kisan waajaade fii Iisaa ka juulirɗe, o wi'a jaka ko oo nun woni *Ɓiɗɗo Alla on. 21Nanunooɓe ɗun ɓen fow ŋalɗi fota, ɓe wi'i: «Hinaa oo giddanaynoo mulugol ɓen jantotooɓe ndee innde Yerusalaam? Hinaa ko addunoo mo kadi ko fii nangugol ɓen wonnooɓe jantaade nde, naɓa ɓe yeeso hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen?»

22Tawi kanko Saawulu himo ɓurtude tun ɓeydaade, himo ŋalɗiniraynoo Yahuudiyankeeɓe wonnooɓe Damaasi ɓen e dow ɓanginirangol ɓe pellital wonde ko Iisaa woni *Almasiihu on. 23Ɓay wontii ɗon haa neeɓii, Yahuudiyankeeɓe ɓen diisondiri fii warugol mo. 24Kono Saawulu humpitii fii kan janfa maɓɓe. Tawi ɓen no aynunoo dame ɗen jemma e ɲalorma fii no ɓe warira mo. 25Onsay taalibaaɓe ɓen ƴettiri mo jemma, tumbi e nder debeere, ɓe yawtini mo maadi ndin.

26Ɓay kanko Saawulu o hewtii Yerusalaam, o ɗaɓɓi no o wontidira e taalibaaɓe ɓen, kono tawi fow no hulunoo mo, awa kadi hari ɓe hoolaaki o wontii taalibaajo. 27Onsay Barnabaasi ƴetti mo, naɓi takko *sahaabaaɓe ɓen. O sifanii ɓe ko honno kanko Saawulu o yiidiri e Joomi on fewndo o yahata Damaasi e ko honɗun Joomi on yewti mo e ko pellital hongal o waajori Damaasi e innde Iisaa. 28Gila ɗun, tawi o hayloday e maɓɓe Yerusalaam, o yewtira kadi pellital e innde Joomi on. 29Tawi himo yewtidaynoo kadi, yeddondira e Yahuudiyankeeɓe wowlooɓe haala Gereeki ɓen, kono tawi ɓen kadi no ɗaɓɓude no warira mo. 30Ɓay kamɓe siɓɓe wonɓe e laawol gootol ɓen ɓe humpitike ɗun, ɓe nawri mo Seezariiya, ɓe itti mo ɗon kadi, ɓe naɓi mo Tarsiisu.

31Tawi ɓuttu no wonani *moftal ngal e nder ɗee leyɗe ɗoo fow, ɗun ko ɗee diiwe Yahuuda e Jaliilu e Samariiya. Tawi hiɓe mawnude e nder gomɗinal ngal, awa kadi hiɓe wuuri e nder yankinaare Joomiraaɗo on, hiɓe ɓeydorde kadi ballal Ruuhu Seniiɗo on.

Fii no Iiniiya Ndikkiri e fii Wurniteede Taabiita

32E nder ko Petruusu jindata e nokkeeli ɗin fow kon, o yahi ka ɓee gomɗinɓe hoɗuɓe Lidaa. 33O tawi ɗon goɗɗo, maaya-ɓanduujo, no waalii e danki gila duuɓi jeetati, on no wi'ee Iiniiya. 34Kanko Petruusu o wi'i mo: «Iiniiya, Iisaa Almasiihu on sellinii ma! Immo an tigi, weƴƴitaa danki maa kin!» O immii kisan. 35Ɓay hoɗuɓe Lidaa ɓen e ɓee ka hollaande Saruuna fow yi'ii ɗun, ɓe gomɗini Joomi on.

36Tawi kadi debbo okkaynooɗo fota, waɗa kuuɗe moƴƴe, no hoɗunoo Jaffaa, on no wi'ee Taabiita. (Ko woni firo ɗun e haala Gereeki ko Dorkaas.) 37On debbo nawni e ɗen balɗe ɗon, o maayi. Ɓay ɓe gaynii fewnude mo, ɓe naɓi mo, ɓe wallinoyi e nder suudu goo ka koore dow. 38Nde tawnoo Lidaa e Jaffaa woɗɗondiraa, awa kadi hari taalibaaɓe ɓen andii wonde Petruusu no Lidaa ɗon, ɓe immini yimɓe ɗiɗo ko yahana mo, wi'a: «Yandi men torike ma arugol tinna, hara a neeɓaali.»

39Onsay Petruusu immii, yaadi e maɓɓe. Ɓay o hewtii, ɓe ƴawni mo ka koore e ndun suudu. Rewɓe keynguuɓe ɓen fow ɓadii mo no wulla, e hoore hiɓe holla mo dolokkaaji e burmusuuji ɗi kanko Dorkaas o moƴƴinaynoo wa fewndo ko o wondi e maɓɓe.

40Onsay kanko Petruusu o yaltini ɓe fow ka yaasi, o jiccii, o torii. Ɓawto ɗun o fewtiti furee on, o wi'i: «Taabiita, immo!» Onsay kanko Taabiita o udditi gite ɗen, o yi'i Petruusu, o immii, o jooɗii. 41Kanko Petruusu o nangi mo jungo ngon, o immini, o noddi gomɗinɓe ɓen e keynguuɓe ɓen, o watti mo e juuɗe maɓɓe e hoore ko o wurɗo. 42Ɗun andii e nder Jaffaa fow, buy gomɗini Joomi on. 43Kanko Petruusu o weeri Jaffaa ɗon seeɗa ka garankeejo no wi'ee Sim'uunu.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index