Search form

LINJIILA YUUHANNA 12

Fii no Debbo Juuriri Angiri ka Koyɗe Iisaa

(Mat. 26.6-13; Mrk. 14.3-9)

1Balɗe jeegoo ado *Juldeere Yawtaneede nden, Iisaa ari ka wi'etee ɗon *Betanii ka Laazaru, oo mo o immintinnoo e hakkunde mayɓe ɓen. 2Ɓe moƴƴinani mo ɗon nafakka. Tawi ko Mariyatu wonnoo ɓannude, awa kadi Laazaru ko goɗɗo e wonnooɓe ɲaamidude e makko ɓen. 3Mariyama kadi ƴetti wa feccere liitir angiri laaɓundi, satta-cogguuri, no wi'ee ‹naar›, o juuri ka koyɗe Iisaa, o fittiri koyɗe on ɗen sukundu makko ndun, suudu ndun heewi urngol angiri ndin.

4Onsay goɗɗo e taalibaaɓe makko ɓen, ɗun ko Yudaasi Iskariiyu, ɗun ko oo janfoytooɗo mo, wi'i: 5«Ko fii honɗun en yeeyaali ndii angiri yeru *dinaruuji teemeɗɗe tati, okken miskinɓe ɓen?» 6Tawi o wiiraali ɗun wa si tawii himo aanannoo miskinɓe ɓen, kono ko ɓay hari ko o ngujjo, awa kadi ko kanko joginoo bonfo on, o ƴettayno ko waɗaa ton woo.

7Kono Iisaa wi'i: «Terto mo, ko fii ɲande mi surrete o marirnoo ndii angiri. 8Miskinɓe ɓen kan, hiɗon wondi e maɓɓe soono woo, kono min, on wondataa e an soono woo.

9Tawi jamaa Yahuudiyankeeɓe ɗuuɗuɗo humpitike wonde himo ɗoo. Ɓe ari, tawi hinaa sabu Iisaa tun, kono ko fii yi'ugol Laazaru kadi, on mo o immintini e hakkunde mayɓe ɓen. 10Hooreeɓe *yottinooɓe sadaka ɓen aadii warugol Laazaru kadi, 11ɓay hari ko sabu makko waɗi si Yahuudiyankeeɓe buy no sortaade e hakkunde maɓɓe, gomɗina Iisaa.

Fii Naatugol Iisaa Yerusalaam

(Mat. 21.1-11; Mrk. 11.1-11; Luk. 19.28-40)

12Bimbi nden ɲande jamaa ɗuuɗuɗo ari fii juldeere nden, ɓe humpitii kadi wonde Iisaa aray Yerusalaam. 13Onsay ɓe ƴetti baape tugi, ɓe yalti fii jaɓɓagol mo, ɓe woni e ewnagol, wi'a:

«*Hosannaa!

Yo barki wonan oo wonɗo arude

e innde Joomiraaɗo on,

ɗun ko oo lanɗo *Isra'iilayanke'en!»j

14Iisaa kadi tawi mbabun, o ƴawi e hoore makkun, o jooɗii wano windori non:

15«Wota a hulu, yo jamaa *Siyuuna!

E hino lanɗo maa on ka arata,

himo jooɗii e hoore ɓikkun mbabba!»k

16Tawi taalibaaɓe makko ɓen faamaali fii ɗun fow taho, kono ɓay wonii Iisaa ƴentinaama ka mangural, onsay ɓe anditi wonde ɗii piiji no windinoo fii makko, awa ko ɗun tigi laatinanaa mo.

17Tawi yimɓe wondunooɓe e Iisaa ɓen fewndo ko o noddata Laazaru ka qaburu, o immintina mo e hakkunde mayɓe ɓen, no seeditaade fii ko ɓe yi'i kon. 18Ko sabu ɗun waɗi si jamaa on ari, jaɓɓii mo, ko fii hari ɓe nanii wonde o waɗii nden maande hawniinde. 19Tawi *Fariisiyaaɓe ɓen no wi'indirde: «On yi'ii en alaa waawude hay huunde, ɓay fow jokkii mo!»

Fii no Iisaa Hiitori fii Mayde mun nden

20Tawi *Gereekiyankeeɓe goo no e hakkunde yimɓe yahunooɓe rewugol Alla ɓen ɲande juldeere nden. 21Ɓe ɓadii oo wi'eteeɗo Filiipu mo Bayti-Sa'iida, ɗun ko e nder Jaliilu, ɓe landii mo, ɓe wi'i: «Moodibbo, meɗen faalaa yiidude e Iisaa!» 22Filiipu kadi yahi, wowlani Andaraawu, onsay Andaraawu e Filiipu yahi, wowlani Iisaa.

23Onsay Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Saa'i mo *Ɓii-Aaden on mawnintee e mun on hewtii. 24Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, si abbere yanii e leydi, nde maayaali, nde wonay kayre tun, kono si nde maayii, nde rimay ɓiɓɓe buy. 25Kala yiɗuɗo ngurndan mun ɗan, ɗan hayriray mo, kono kala non aɲuɗo ngurndan mun ɗan ka aduna ɗoo, haray ko fii *ngurndan poomayankejan o marani ɗan. 26Awa kala on kurkantooɗo lan yo jokkan, ko fii ko ka mi woni ɗon, ko ɗon kurkaadu an ndun wonata. Kala non on kurkaniiɗo lan, Baabaajo on teddinay mo.

27«Jooni ɓernde an nden jiɓike. E ko honɗun mi wi'ata? Hara mi wi'ay: Baaba an, dandan oo saa'i? Oo'o, ɓay ko fii ɗun mi arani haa e oo saa'i. 28Baaba an, mawnin innde maa nden!»

Onsay hawa iwri ka kammu no wi'a: «Mi mawninii nde, mi mawninay nde kadi!» 29Jamaa wonnooɗo ɗon nani ɗun on wi'i ko riggannde, woɓɓe wi'i ko malaa'ikaajo wowlani mo.

30Iisaa wi'i kadi: «Hinaa fii an kaa hawa nanori, kono ko fii mon. 31Ko jooni non aduna on ɲaawetee, ɓay ko jooni non lanɗo aduna on bugetee ka yaasi. 32Min non tuma mi townaa ka hoore leydi, mi pooɗitay yimɓe ɓen fow e an.» 33Tawi ko o wowliri ɗun, ko fii hollugol ko honno o maayirta.

34Onsay jamaa on jaabii mo, wi'i: «Sariya on no wi'i men wonde *Almasiihu on woodete haa poomaa. Haray ko honno non wi'irɗaa bee Ɓii-Aaden on townee? Ko hombo non woni on Ɓii-Aaden?»

35Iisaa jaabii ɓe kadi, wi'i: «Ndaygu no e hakkunde mon taho seeɗa. Yahee fewndo ka marɗon ndaygu ɗon, fii wota niwre nden juhu on. Ko fii on yahoowo e niwre andaa ka yahata. 36Awa fewndo ka marɗon ndaygu ɗon, hoolee ngu, fii no woniron fayɓe ndaygu ngun.» Ɓay Iisaa wi'ii ɗun, onsay o yahi, o suuɗii ɓe.

Fii no Yahuudiyankeeɓe ɓen Salori Gomɗinde

37Fii kala o waɗii wa ɗii maandeeji hawniiɗi yeeso maɓɓe, kono ɓe gomɗinaano mo. 38Ko nii kongol ngol annabi Isaaya wowlunoo ngol laatori, ɗun ko ka o wi'unoo ɗon:

«Joomiraaɗo, ko hombo gomɗini waaju amen ngun?

E ko hombo sookewo Joomiraaɗo on feɲɲinanaa?» m

39Ɓe waawataano hoolaade, ɓay wano Isaaya wi'irnoo non kaɗi:

40«Allaahu on wuminii ɓe,

o uddii ɓerɗe maɓɓe ɗen,

fii wota ɓe yiiru gite maɓɓe ɗen,

e hita ɓe faamir ɓerɗe maɓɓe ɗen,

haa ɓe tuuba, o sellina ɓe.»n

41Ko ɗun woni ko *Isaaya yewti, ɓay wonii o yi'ii darja Iisaa Almasiihu on, o yewti fii makko. 42Kono e nder ɗun, hay e hakkunde yeesooɓe ɓen, buy e maɓɓe gomɗini mo, kono sabu Fariisiyaaɓe ɓen ɓe suusaali qirritaade, fii wota ɓe pottine ka juulirde, 43ko fii hari hiɓe yiɗi weltingol yimɓe ɓen ɓuri weltingol Alla.

44Onsay Iisaa ewnii, wi'i: «Kala on gomɗinɗo lan, haray wonaa min o gomɗini, kono ko Nuluɗo lan on! 45E kala yi'uɗo lan, haray o yi'ii Nuluɗo lan on. 46Ko fii wonugol Ndaygu addimmi e oo aduna, hara kala gomɗinɗo lan wonaali e nder niwre nden. 47Kala nanuɗo konguɗi an ɗin kadi, ronki ɗi huutorde, hinaa min ɲaawoyta mo. Ko fii mi ariraali fii ɲaawugol aduna on, kono ko fii dandugol aduna on. 48Kala non bugitiiɗo lan, salii jaɓude konguɗi an ɗin, no mari ɲaawoowo. Ko fii ko konguɗi ɗi mi yewti ɗin ɲaawoyta mo ka ɲalaande sakkitorde. 49Ɓay konguɗi an ɗin wonaa e an iwri, kono ko Baabaajo imminɗo lan on tigi yamirimmi ko mi haala e ko mi wi'a. 50Awa-le miɗo andi yamiroore makko nden ko nde ngurndan poomayankejan. E hin-le, ko mi wi'i kon, ko no Baabaajo on wi'irimmi non mi wowliri.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index