Search form

LINJIILA YUUHANNA 13

Fii no Iisaa Sembiri Taalibaaɓe mun ɓen

1Ɓay *Juldeere Yawtaneede nden ɓadike, tawi kanko Iisaa o andii saa'i makko iwugol e oo aduna, yaha ka Baabaajo on, hewtii. Kanko Iisaa himo yiɗunoo ɓe makko ɓen e oo aduna ɗoo haa ka rawnoode. 2E nder ko ɓe nafotoo kon, tawi Ibuliisa waɗii e ɓernde Yudaasi mo Sim'uunu Iskariiyu janfagol mo. 3Nde tawnoo Iisaa no andi wonde Baabaajo on wattii fow e juuɗe makko, awa kadi ko ka Alla o iwi, ko ka Alla kadi o ruttotoo, 4o immii ka ɓe ɲaamaynoo ɗon, o ɓortii burmusu makko on, o ƴetti lefol bagi, o daditii. 5Onsay o wancini ndiyan e miran, o woni e sembugol taalibaaɓe ɓen, o fittira koyɗe maɓɓe ɗen bagi mo o daditinoo on.

6Ɓay wonii o hewtii Sim'uunu Petruusu, on wi'i mo: «Koohoojo, ko an sembatammi?»

7Iisaa jaabii mo, wi'i: «Ko mi woni waɗude kon a faamataa ɗun fewndo ɗoo, kono a faamoyay ɗun onsay.»

8Kanko Petruusu o wi'i mo: «Oo'o, a sembataa lan few!»

Iisaa kadi jaabii mo, wi'i: «Si mi sembaali ma, haray a alaa geɓal e an few.»

9Onsay kanko Sim'uunu Petruusu o wi'i: «Koohoojo, awa hinaa koyɗe an ɗen tun, kono hay juuɗe ɗen e hoore nden!»

10Iisaa wi'i mo kadi: «Lootiiɗo hatonjinaa e lootagol si wonaa sembagol, ko fii o fow ko o laaɓuɗo. E hin-le ko on laaɓuɓe, kono non hinaa on fow.» 11Ko fii hari himo andi janfotooɗo mo on. Ko ɗun waɗi si o wi'i: ‹Hinaa on fow woni laaɓuɓe.›

12Ɓay wonii o gaynii ɓe sembude, o ɓornii burmusu makko on, o jottii, o wi'i ɓe: «On faamii fii koo ko mi waɗani on? 13Hiɗon noddirammi Karamoko e Koohoojo. On wowlii goonga, ko fii ko mi ɗun. 14Si tawii non min Koohoojo on, min Karamoko mon, mi sembii on, haray onon kadi hiɗon haani sembindirde. 15Ko fii, mi waɗanii on misal, fii no onon kadi waɗiron wano mi waɗirani on non. 16Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, kurkaadu ɓuraa jom mun teddude, nulaaɗo kadi ɓuraa nuluɗo ɗun on teddude. 17Jooni non, ɓay on andii ɗun, si on huutorii, haray on malii.

18«Hinaa non fii mon on fow mi wi'i ɗun, miɗo andi ɓe mi suɓii ɓen. Kono bee ko windii kon laatoo:

‹On mo mi hawtidi bireedi dartike lan.›ɲ

19«Ko ɗun waɗi, gila jooni mi yeetoto on ado nden huunde hewtude, fii tuma nde hewtoyi yo on hooloyo ko min woni Wonɗo on. 20Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, kala jaɓuɗo mo mi nuloyta on, haray jaɓii lan, awa kadi kala jaɓuɗo lan, haray jaɓii Nuluɗo lan on.»

Fii no Iisaa Feɲɲiniri fii Janfotooɗo mo on

(Mat. 26.17-29; Mrk. 14.12-26; Luk. 22.7-23)

21Ɓay wonii kanko Iisaa o yewtii ɗun, ɓernde makko nden aani, o holli ɗunɗoo, o wi'i: «Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, goɗɗo e mon janfoto lan.»

22Onsay taalibaaɓe ɓen ndaarindiri, ɓe jiɓii ko hombo o wi'i. 23Tawi goɗɗo e taalibaaɓe ɓen, mo Iisaa yiɗunoo, no jooɗii ka sera taabal takko Iisaa. 24Onsay Sim'uunu Petruusu sowndii on, wi'i: «Lando ko hombo o woni wowlude fii mun.»

25On taalibaajo kadi ugginii ka fewndo ɓernde Iisaa, o wi'i: «Koohoojo, ko hombo woni on?»

26Onsay Iisaa jaabii mo, wi'i: «Ko mo mi jullani kuntun bireedi ka mi ɲaamata ɗon, mi jonni woo.» Onsay o julli bireedi on, o jonni Yudaasi mo Sim'uunu Iskariiyu. 27No Yudaasi hendornoo kun kuntun bireedi, Ibuliisa naati e ɓernde makko.

Iisaa wi'i mo: «Waɗu ko waɗataa kon heɲa.» 28Kono hay gooto e ɓe o ɲaamidaynoo ɓen faamaali ko fii honɗun o wi'irani mo ɗun. 29Nde tawnoo ko Yudaasi jogii bonfo on, woɓɓe ɓen sikki ko Iisaa wi'i mo wonde ko yo o soodu ko ɓe handi e mun fii juldeere nden, maa okkorgol miskinɓe ɓen goɗɗun. 30Onsay Yudaasi ƴetti kuntun bireedi kun, yalti heɲa, hari niɓɓii.

Fii Yamiroore Heyre nden

31Ɓay wonii Yudaasi yaltii, Iisaa wi'i: «Jooni non *Ɓii-Aaden on mawninaama, awa kadi Alla mawniniraama mo. 32Si tawii non Alla mawniniraama mo, Alla kadi mawninay mo immorde e mun, o mawnina mo kisan.»

33O wi'i kadi: «Ko onon yo fayɓe an, miɗo wondi e mon kadi seeɗa. On ɗaɓɓoyay lan, kono jooni miɗo yeetaade on onon kadi wano mi wiirunoo non hooreeɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen: ‹Ka mi yahata ton on waawataa hewtude.›

34«Miɗo yamirde on yamiroore heyre: Yiɗindiree. Wano mi yiɗiri on non, onon kadi yiɗindiree. 35Si on yiɗindirii, fow anday ko on taalibaaɓe an.»

36Onsay Sim'uunu Petruusu wi'i mo: «Koohoojo, ko honto yahataa?»

Iisaa jaabii, wi'i: «Ka mi woni yahude ton a waawataa lan jokkude fewndo ɗoo, kono a jokkitoyay lan si neeɓii.»

37Petruusu wi'i mo fahin: «Koohoojo, ko honɗun haɗata mi waawe jokkude fewndo ɗoo? Mi okkitiray ngurndan an ɗan fii maa!»

38Onsay Iisaa jaabii mo, wi'i: «A okkitiray ngurndan maa ɗan fii an? Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii ma, ndonto ƴoggataa few hara a yeddaali fii an haa timma laabi tati.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index