Search form

LINJIILA YUUHANNA 17

Fii no Iisaa Tororani Taalibaaɓe mun ɓen

1Ɓay wonii o wowlirii nii, onsay Iisaa ɓanti gite ɗen, o fewti ka dow, o wi'i:

«Baaba an, saa'i on hewtii. Mawnin Ɓiɗɗo maa on, fii no Ɓiɗɗo maa on mawninira fii maa, 2wano yeɗirɗaa mo bawgal e hoore kala neɗɗo non, fii no o yeɗira kala mo okkuɗaa mo *ngurndan poomayankejan. 3Ngurndan poomayankejan ɗan ko yo ɓe ande an Alla Bajjo Goongaajo on, e Iisaa Almasiihu, mo nuluɗaa on. 4Mi mawninii ma ka hoore leydi, mi timminii kuuɗe ɗe yamirɗaa mi waɗugol ɗen. 5Jooni non an kadi, yo Baaba an, mawninan takko maa tigi, hara ko mangu ngu mi joginoo takko maa ngun ado aduna on woodeede.

6«Mi feɲɲinii innde maa nden e hakkunde yimɓe ɓe okkuɗaa mi ka aduna ɗoo ɓen. Ko an ɓe wonannoo, a okkii lan ɓe, awa ɓe ɗoftike daaluyee maa on. 7Jooni ɓe andii wonde ko yeɗuɗaa mi kon fow ko e maa iwri. 8Ko fii, mi hewtinii ɓe daaluyeeji ɗi jonnuɗaa mi ɗin, ɓe jaɓii ɗi, awa ɓe andii ka haqiiqa wonde ko ka maa mi iwi, awa kadi ɓe gomɗinii wonde ko an nulimmi. 9Ko ɓen mi woni toranaade. Hinaa aduna on mi woni toranaade, kono ko ɓe yeɗuɗaa mi ɓen, ɓay ko ɓe maa. 10Wano tawiri non kala ko mi jeyi ko an jeyi, awa kadi kala ko jeyuɗaa ko min jeyi, e hoore ɗun ko e maɓɓe mangu an ngun feeɲiri. 11Hande kadi mi alaa e oo aduna. Kamɓe hiɓe ka aduna, min miɗo yahude ka maa. Yaa Baabaajo *Seniiɗo, hiwir ɓe innde maa nde okkuɗaa mi nden, fii no ɓe wonira gooto wano wonirɗen gooto non. 12Fewndo mi wondi e maɓɓe, mi marirno ɓe innde maa nde okkuɗaa mi nden, mi hiwi ɓe. Hay gooto e maɓɓe majjaali, si hinaa muuyanaaɗo hayrugol on, fii no ko *hiitanoo ka defte kon laatora.

13«Jooni non miɗo yahude ka maa. Ko mi yewtiri ɗun ka aduna ɗoo, ko fii no weltaare an nden timmira e maɓɓe. 14Mi hewtinii ɓe kongol maa ngol. Aduna on aɲii ɓe, ɓay ɓe jeyaaka e oo aduna, wano tawiri non min kadi mi jeyaaka e oo aduna. 15Mi toraaki ma yo a suutu ɓe e oo aduna, kono ko yo a dandu ɓe Bonɗo on. 16Ɓe jeyaaka e oo aduna, wano tawiri non min kadi mi jeyaaka e oo aduna. 17Ko daaluyee maa on woni goonga on, waɗu ɓe ɓe maa rewrude e goonga on. 18Wano nulirɗaa mi non ka aduna, min kadi mi nulirii ɓe non e oo aduna. 19Min kadi non mi waɗitike mo maa fii maɓɓe, fii yo kamɓe kadi ɓe waɗito ɓe maa rewrude e goonga on.

20«Hinaa non kamɓe tun mi woni toranaade, kono hay gomɗinoyooɓe lan ɓen sabu konguɗi maɓɓe ɗin, 21fii no ɓe fow, ɓe wonira gooto wano an Baabaajo on wonirɗaa e an non, min kadi mi woniri e maa non. Kamɓe kadi, yo ɓe wonir non e men fii no aduna on gomɗinira wonde ko an nulimmi. 22Min non mi okkii ɓe mangu ngu yeɗuɗaa mi ngun, fii no ɓe wonira gooto, wano wonirɗen gooto non. 23Mi wona e maɓɓe, an kadi, wonaa e an, fii no ɓe wonira gooto few, e no aduna on andira wonde a nulii lan, awa kadi a yiɗii ɓe wano yiɗirɗaa mi non.

24«Baaba an, miɗo yiɗi yo ɓe okkuɗaa mi ɓen wonu ka mi woni ɗon, fii no ɓe yi'ira mangu an ngu yeɗuɗaa mi ngun, ɓay a yiɗiino lan ado aduna on woodeede.

25«Baaba an Feewuɗo, aduna on andaali ma, kono min, mi andii ma, awa ɓee ɗoo kadi andii ko an nulimmi. 26Mi andinii ɓe innde maa nden, awa kadi mi andinay ɓe, fii no giggol ngol yiɗuɗaa mi ngol wonira e maɓɓe, min kadi mi wona e maɓɓe.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index