Search form

LINJIILA YUUHANNA 18

Fii no Iisaa Nangiraa

(Mat. 26.47-56; Mrk. 14.43-50; Luk. 22.47-53)

1Ɓay Iisaa gaynii toraade, o yaltidi e taalibaaɓe makko ɓen, ɓe yahi e gaɗa joolol no wi'ee Kidruuna ka tutateeri woni, o naatidi ɗon e taalibaaɓe makko ɓen. 2Tawi Yudaasi, ɗun ko janfotooɗo mo on, no andunoo nden nokkuure, ko fii hari Iisaa e taalibaaɓe mun ɓen no mooɓondiraynoo ɗon soono woo. 3Yudaasi ardi e dental suufaaɓe e yeesooɓe goo, ɓe tawata ko hooreeɓe *yottinooɓe sadaka e *Fariisiyaaɓe ɓen immini, ɓe yahi ka o woni ɗon, tawi hiɓe jogii lampuuji e jowli e jogaaji. 4Nde tawnoo Iisaa no andi ko arata mo e heɓude kon fow, o ɓadii ɓe, o wi'i: «Ko hombo ɗaɓɓitoton?»

5Ɓen jaabii mo, ɓe wi'i: «Ko Iisaa, oo jeyaaɗo Naasirata.»

O wi'i ɓe kadi: «E hino lan.» Tawi Yudaasi, janfiiɗo mo on, no wondi e maɓɓe. 6Fewndo ko Iisaa wi'i ɓe «e hino lan», ɓe yiltitori ɓawre-ɓawre, ɓe yani ka leydi.

7O landitii ɓe, o wi'i: «Ko hombo wonɗon ɗaɓɓitude?»

Ɓe wi'i fahin: «Ko Iisaa, oo jeyaaɗo Naasirata.»

8Iisaa jaabii ɓe fahin, wi'i: «Mi innii on: e hino lan. Si tawii ko min wonɗon ɗaɓɓitude, accitee ɓee ɗoo, ɓe yaha.» 9Ko nii kongol ngol o wi'unoo ngol laatori wonde: «Hay gooto e ɓe jonnuɗaa mi ɓen hayriraali lan.»p

10Tawi Sim'uunu Petruusu no jogii kaafa. Onsay o sorti ka, o soppi kurkaadu yottinoowo mawɗo sadaka on, o itti mo nowru ɲaamuru ndun. Tawi ndun kurkaadu no wi'ee Malkuusa.

11Tun Iisaa wi'i mo kanko Petruusu: «Wattu kaafa maa kan ka holgo! A sikku mi yarirtaa jardukun tampere kun Baaba an yeɗimmi kun?»

Fii no Iisaa Addiraa Yeeso Hooreeɓe Diina ɓen

(Mat. 26.57-58; Mrk. 14.53-54; Luk. 22.54)

12Onsay ngal dental suufaaɓe e hooreejo mun e yeesooɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen nangi mo kanko Iisaa, ɓe haɓɓi. 13Ɓe naɓiri mo taho ka Hannaana, on ko esiraawo Qayaafa, yottinoowo mawɗo sadaka on e nden hitaande. 14Awa kadi ko Qayaafa on waajinoo Yahuudiyankeeɓe ɓen wonde no ɓuri ka aaden gooto maaya fii jamaa on.

Fii no Petruusu Yeddiri fii Iisaa

(Mat. 26.69-75; Mrk. 14.66-72; Luk. 22.54-62)

15Sim'uunu Petruusu e taalibaajo goo jokkiti Iisaa. Tawi yottinoowo mawɗo sadaka on no andi on taalibaajo, o naatidi e Iisaa ka nder tata yottinoowo mawɗo sadaka on. 16Kono Petruusu kaɲun wontiri ka binde baafal ka ɓaawo. Oya taalibaajo, mo yottinoowo mawɗo sadaka on andunoo on, yalti, yewti debbo aynoowo dambugal ngal, o naadi Petruusu. 17On kurkaadu aynuɗo dambugal ngal wi'i Petruusu: «E hara an kadi, hinaa a tawdaaɗo e ɓee taalibaaɓe oo neɗɗo?»

O jaabii: «Wonaa mi tawdaaɗo e maɓɓe.»

18Tawi kurkaaɗi ɗin e aynooɓe ɓen, ɗun ko darinooɓe ɗon ɓen, no huɓɓi yiite, ko fii hari jaangol ngol no woodi, ɓe woni e iwlagol. Tawi Petruusu kadi no wondi e maɓɓe, no iwloo.

19Onsay yottinoowo mawɗo sadaka on landii Iisaa fii taalibaaɓe mun ɓen e fii ko o jannaynoo kon. 20Iisaa jaabii mo, wi'i: «Mi yewtayno aduna on e kene. Ko mi jannaynoo kon fow ko ka juulirɗe e ka *juulirde mawnde ka Yahuudiyankeeɓe ɓen fow fottaynoo ɗon. E hoore ɗun mi wowlaali hay fus e gundoo. 21Ko honɗun non landortaa mi? Lando nanirɓe lan ɓen ko honɗun mi wowlani ɗun. E hino hiɓe andi ko mi wi'i kon.»

22Ɓay Iisaa wi'ii ɗun, goɗɗo e ɓen aynooɓe wonnooɓe ɗon bantii Iisaa, e hoore himo wi'a: «Ko nii jaabortaa yottinoowo mawɗo sadaka on?»

23Iisaa jaabii, wi'i: «Si mi wowlii ko boni, hollu ko honɗun e ko boni. Si tawii non ko ko moƴƴi mi wowli, haray ko honɗun piyirtaa mi?» 24Onsay Hannaana feƴƴini mo ka Qayaafa, ɗun ko ka yottinoowo mawɗo sadaka on, e hoore himo haɓɓii.

25Tawi kaɲun Sim'uunu Petruusu no darii ɗon, no iwloo. Onsay ɓe wi'i mo: «An kadi, hinaa a goɗɗo e taalibaaɓe makko ɓen?»

O yeddi, o wi'i: «Hinaa mi taalibaajo makko few!»

26Onsay goɗɗo e kurkaaɗi yottinoowo mawɗo sadaka on, ɗun ko musiɗɗo oo mo Petruusu ittunoo nowru mun, wi'i: «Taw si hinaa an e makko mi yi'idi ka tutateeri?»

27Petruusu yeddi ɗun kadi. Tun ndontoori ndin ƴoggi.

Fii no Pilaatu Landori Iisaa

(Mat. 27.1-2, 11-26; Mrk. 15.1-15; Luk. 23.1-7, 13-25)

28Ɓay ɓe iwii ka Qayaafa, ɓe naɓi Iisaa ka suudu laamu. Tawi ko ka subaka, laatii kamɓe tigi ɓe naataali ka suudu laamu fii wota ɓe tuunintino, fii no ɓe ɲaamira ka *Juldeere Yawtaneede. 29Onsay Pilaatu lanɗo on yalti, tawoyi ɓe, o wi'i ɓe: «Ko feloore honde wonɗon fawude oo neɗɗo?»

30Ɓen jaabii, wi'i: «Si tawno o waɗaano bone, men addantaano ma mo.»

31Ko e hoore ɗun Pilaatu wi'i ɓe: «Ƴettee mo, onon tigi, ɲaawiron mo sariya mon on.»

Kono Yahuudiyankeeɓe ɓen wi'i mo: «Men newnanaaka warugol goɗɗo.» 32(Tawi ko nii kongol ngol Iisaa wi'unoo ngol laatorta fii ɓangingol ko mayde honde o maayata.)

33Onsay Pilaatu naatiti ka suudu laamu, o noddi Iisaa, o landii mo, o wi'i: «Hara ko an woni lanɗo Yahuudiyanke'en?»

34Iisaa jaabii mo, wi'i: «E ko an wowlani ɗun hoore maa, kaa ko woɓɓe wowlan-maa ɗun fii an?»

35Pilaatu kadi jaabii mo, wi'i: «E hara ko mi Yahuudiyankeejo? Ko jamaa maa on e hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen wattu-maa e juuɗe an. Ko honɗun waɗuɗaa?»

36Iisaa jaabii mo fahin, wi'i: «Laamateeri an ndin hinaa jeyaandi e oo aduna. Si tawno laamateeri an ndin ko jeyaandi e oo aduna, kurkaaɗi an ɗin haɓanayno lan fii wota mi watte nun e juuɗe Yahuudiyankeeɓe ɓen. Kono laamateeri an ndin hinaa jeyaandi ley gaa.»

37Onsay Pilaatu wi'i mo: «Ko a lanɗo-le?»

Iisaa jaabii mo, wi'i: «Ko ko wowluɗon kon onon tigi, ko mi lanɗo. Ko sabu ɗun mi heɓiraa e ko fii ɗun mi arani ka aduna: ko fii seeditanagol goonga on. Kala jeyaaɗo e goonga heɗoto kongol an ngol.»

38Pilaatu wi'i mo fahin: «Ko honɗun woni goonga?»

Ɓay wonii o wi'ii ɗun, o yalti kadi, o tawi Yahuudiyankeeɓe ɓen, o wi'i ɓe: «Min mi yi'aali hujja woo fawuɗo mo donkineede. 39Kono Juldeere Yawtaneede kala, no woowi ka mi accitana on kasoojo gooto. Hara hiɗon yiɗi yo mi accitan on lanɗo Yahuudiyanke'en?»

40Onsay ɓe ewnii, ɓe wi'i: «Kono hinaa non oo ɗoo, ko Barabaasi!» Tawi-le Barabaasi ko murtunooɗo.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index