Search form

LINJIILA YUUHANNA 3

Fii Yewtere nden hakkunde Iisaa e Nikodiyuusu

1Tawi no e hakkunde fedde *Fariisiyaaɓe ɓen hooreejo Yahuudiyankeeɓe no wi'ee Nikodiyuusu. 2On ari jemma takko Iisaa, o wi'i: «Karamoko'en, meɗen andi ko a jannoowo iwruɗo ka Alla, ko fii hay gooto waawataa waɗude ɗii maandeeji hawniiɗi ɗi wonɗaa e waɗude, si tawii Alla aldaa e ontigi.»

3Onsay Iisaa jaabii, wi'i: «Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii ma, si neɗɗo jibintinaaka, o waawataa yi'ude *laamu Alla ngun.»

4Nikodiyuusu kadi jaabii, wi'i: «Ko honno goɗɗo waawetee jibintinireede e nder nayeewu mun? E hara himo waawa naatitude kadi ka dimdimol neene makko, o jibintinee?»

5Iisaa jaabii kadi fahin, wi'i: «Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii ma, si neɗɗo jibiniraaka ndiyan e Ruuhu Alla on, haray o waawataa naatude ka laamu Alla. 6Ko jibiniraa ɓandu kon ko ɓandu, ko jibiniraa kadi Ruuhu Alla on kon ko ruuhu. 7Wota a ŋalɗu fii mi wi'ii ma bee jibintineɗon kesun. 8Ko fii hendu ndun no wifirde ka faaliraa woo, hiɗa nanude hawa kan, kono a andaa ko honto ndu iwri maa ko honto ndu fewri. Ko nii kadi fii kala heɓiraaɗo Ruuhu Alla on.»

9Nikodiyuusu ƴettiti haala kan kadi, wi'i: «Ɗun ko honno gasirta wonirde?»

10Iisaa jaabii, wi'i: «Ko a jannoowo *Isra'iilayankeeɓe ɓen e a andaa ɗun? 11Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii ma, ko ko men andi men wowlata, awa kadi ko ko men yi'i men seeditotoo, kono onon on jaɓataa seeditoore amen nden. 12Si on gomɗinaali fii piiji adunayankeeji ɗi mi yewti on fii mun ɗin, haray ko honno gomɗinirton piiji kammuyankeeji ɗi mi yewtoyta on fii mun ɗin? 13Hay gooto ƴawaali ka kammu si hinaa Iwruɗo ka kammu on, ɗun ko *Ɓii-Aaden on. 14Wano Muusaa townirnoo mboddi ndin non ka wulaa, ko bee Ɓii-Aaden on kadi towniree non, 15fii kala gomɗinɗo mo yo heɓu *ngurndan poomayankejan.

16«Ko fii hakkee ko Alla yiɗi aduna on, o yeɗii mo Ɓiɗɗo makko bajjo on, fii kala gomɗinɗo mo wota halko, kono yo ontigi heɓu ngurndan poomayankejan. 17Ko fii Allaahu on addaali Ɓiɗɗo makko on e oo aduna fii ɲaawugol aduna on, kono ko fii yo aduna on dandire sabu makko. 18On gomɗinɗo mo ɲaawetaake, kono on mo gomɗinaali mo ɲaawaama wuren, ɓayru o gomɗinaali innde Ɓiɗɗo Bajjo Alla on. 19Awa e hino ɲaawoore nden: ndaygu ngun arii ka aduna, kono yimɓe ɓen yiɗii niwre nden ɓuri ndaygu ngun, ɓay kuuɗe maɓɓe ɗen ko bonɗe. 20Ko fii kala waɗoowo bone haray no aɲi ndaygu ngun, ontigi arataa ka ndaygu fii wota kuuɗe makko ɗen feeɲu. 21Kono on huutoroowo goonga on aray ka ndaygu fii yo weeɓite wonde kuuɗe makko ɗen ko e Alla huuwiraa.»

Fii Seeditoore Yaayaa Ɗimmere nden

22Ɓawto ɗun Iisaa e taalibaaɓe mun ɓen yahi e ngal diiwal *Yahuuda. O ɲallidi e maɓɓe ɗon, tawi himo *loota maande kisiyee. 23Tawi Yaayaa kadi no *lootude maande tuubuubuyee ka wi'etee ɗon Enuuna, ɗun ko takko Saliima, ɓay tawi ndiyan buy no ɗon. Yimɓe no yahaynoo ɗon fii yo o lootu ɓe, 24ko fii tawi Yaayaa waɗaaka taho e kaso. 25Kono yeddondiral immii hakkunde taalibaaɓe Yaayaa ɓen e Yahuudiyankeejo goo e telen-ma laɓɓinegol ngol. 26Ɓen ɓadii Yaayaa, ɓe wi'i mo: «Karamoko'en, mo wondunoɗaa on gaɗa Yurdayniwol, ɗun ko on mo seeditiɗaa fii mun, himo lootude yimɓe ɓen, awa kadi fow no yaarude e makko!»

27Onsay Yaayaa jaabii ɓe, wi'i: «Neɗɗo ko ko okkaa ka kammu kon tun waawi hendaade. 28Onon tigi ko on seedeeɓe an wonde mi wi'ii hinaa min woni *Almasiihu on, kono ko mi imminaaɗo yeeso makko. 29Ko hombo jeyi jomba? Ko jombuɗo mo on. Ko wonani njaatigi jom-jomba ko daragol takko makko, heɗoo mo, nana hito makko, heewa weltaare, nden weltaare an-le timmii. 30Bee on ɓeydoo, min mi ɗuytoo. 31Ko fii on Iwruɗo dow no e hoore fow. On mo ka leydi ko mo ka leydi, o wowliray kadi wa mo ka leydi. Kono Iwruɗo ka kammu on no e hoore fow. 32On non no seeditaade ko yi'i kon e ko nani kon, kono hay gooto jaɓataa nden seeditoore makko. 33Kala on jaɓuɗo nden seeditoore makko, haray ɓanginii wonde Alla ko goonga. 34Ko fii on mo Allaahu on nuli, ko daaluyeeji Alla ɗin o wowlata. Ko fii Allaahu on yeɗay mo Ruuhu mun on no heewiri. 35Baabaajo on no yiɗi Ɓiɗɗo on, awa kadi o wattii fow e juuɗe makko. 36Kala gomɗinɗo Ɓiɗɗo on, haray no mari ngurndan poomayankejan, kono on mo halfinaaki e Ɓiɗɗo on yi'ataa ngurndan, ko fii tikkere Alla nden wonay e hoore makko.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index