Search form

LINJIILA YUUHANNA 7

Fii Angal Gomɗinal Musiɓɓe Iisaa ɓen

1Ɓawto ɗun Iisaa woni e jindugol e nder diiwal Jaliilu ngal, tawi o yiɗaa jindude few e nder diiwal Yahuuda ngal, ko fii hari hooreeɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen no ɗaɓɓude no warira mo. 2Hawrondiri juldeere Yahuudiyankeeɓe, wi'eteende nden *Juldeere Togooji, ɓadike. 3Onsay neene-gootooɓe makko ɓen wi'i mo: «Iwu ɗoo, yahaa ka diiwal Yahuuda, fii yo taalibaaɓe maa ɓen yi'u kuuɗe ɗe wonɗaa waɗude ɗen. 4Ko fii hay gooto waɗataa huunde e nder gundoo si tawii himo ɗaɓɓude andeede e kene. Si a waɗay ɗii piiji, hollito e aduna on.» 5Tawi ɓen neene-gootooɓe makko tigi gomɗinaa mo kanko Iisaa.

6Onsay Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Saa'i on hewtanaali lan taho, kono onon saa'i kala no moƴƴani on. 7Ko fii aduna on waawataa on aɲude, min non, himo joganii lan ngayngu, ɓay miɗo seeditaade e hoore makko wonde kuuɗe makko ɗen ko bonɗe. 8Onon yahee ka juldeere. Min mi alaa yahude taho e nden juldeere, ko fii saa'i an on hewtaali taho.» 9Ɓay wonii o wi'ii ɓe ɗun, o wonti Jaliilu ɗon.

Fii Yewtere nde Iisaa Yewti nden ka Juldeere

10Ɓay wonii neene-gootooɓe makko ɓen yahii ka juldeere, kanko kadi o yahi, kono e nder gundoo e ɓaawo hollitagol. 11Tawi hooreeɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen no ɗaɓɓa mo, wi'a: «Ko honto o woni?»

12Tawi ŋunu-ŋunu fii makko on no ɗuuɗi e hakkunde yimɓe ɓen. Woɓɓe e maɓɓe no wi'a: «Ko o neɗɗo moƴƴo», ɓeya ɓen kadi no wi'a: «Oo'o, o majjinay woni jamaa on.» 13Kono tawi hay gooto alaa wowlude fii makko e kene sabu kulol hooreeɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen.

14Wa fewndo ko juldeere nden feccii e hakkunde, Iisaa yahi ka *juulirde mawnde woni e jannugol. 15Onsay Yahuudiyankeeɓe ɓen ŋalɗi, ɓe wi'i: «Ko honno oo andiri bindi ɗin, o jangaali!»

16Onsay Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Gandal an ngal hinaa e an iwi, kono ko e Nuluɗo lan on. 17Kala faalaaɗo waɗude faale Alla on anday si ko e makko ndee jannde iwri, e si tawii ɗii konguɗi an ko e immorde e an min. 18On mo no wowlude konguɗi iwruɗi e mun, haray ko hoore mun woni ɗaɓɓande darja, kono on mo no ɗaɓɓude darja nuluɗo ɗun on, haray on ko goongaajo, haray angal peewal alaa e makko. 19E hara Muusaa jonnaano on Sariya on? Kono hay gooto e mon jokkaali on Sariya. E ko fii honɗun non eɓɓanton warugol lan?»

20Yimɓe ɓen jaabii mo, wi'i: «An, jinnaaru no e maa! Ko hombo woni ɗaɓɓude no warire?»

21Onsay Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Mi waɗii kuugal gootal, on fow on ŋalɗii. 22Muusaa yamirii on *sunningol, hay si tawii non ɗun wonaa e makko iwri, kono ko e maamaaɓe mon ɓen. Kono onon hiɗon waɗude ɗun e *ɲalaande fowteteende nden. 23Si goɗɗo sunninaama e asewe, fii tun wota Sariya Muusaa on bonne, haray ko fii honɗun seytinanton mi fii miɗo sellini goɗɗo o fow makko e asewe, ɗun ko ɲalaande fowteteende e mun nden? 24Awa accee ɲaawirgol ko sikkuɗon kon tun, kono ɲaawee ɲaawoore feewunde.»

Fii Landal si ko Iisaa Woni Almasiihu on

25Tun, woɓɓe e hoɗuɓe Yerusalaam ɓen woni e wi'ugol: «E hara hinaa oo wonaa ɗaɓɓeede fii waregol? 26E hino ka o woni wowlude e kene, o alaaka wi'eede hay huunde. E taw si hara yeesooɓe ɓen fottii wonde ko oo woni *Almasiihu on? 27E hin-le hiɗen andi oo ɗoo ko mo o honto, kono nde Almasiihu on ari, hay gooto andataa ko mo o honto.»

28Onsay Iisaa ewnii fewndo ko o jannata ka juulirde mawnde, o wi'i: «Hiɗon andi lan, hiɗon andi kadi ko mo mi honto. E hara-le wonaa hoore an mi arani, kono Imminɗo lan on ko o goonga, onon-le on andaa mo. 29Min non miɗo andi mo, ɓay ko ka makko mi iwri, ko kanko nulimmi.»

30Onsay ɓe woni e ɗaɓɓugol no ɓe nangira mo, kono laatii hay gooto fawaali mo jungo, ko fii hari saa'i makko on hewtaali. 31Buy e hakkunde jamaa on gomɗini mo, ɓe wi'i: «E hara, nde Almasiihu on aroyi, taw si o waɗoyay maandeeji hawniiɗi ɓurɗi ɗi oo ɗoo waɗi ɗin?»

32Ɓay *Fariisiyaaɓe ɓen nanii ko jamaa on woni sowndaade fii makko kon, onsay hooreeɓe *yottinooɓe sadaka ɓen e Fariisiyaaɓe ɓen immini suufaaɓe ko nanga mo.

33Kono Iisaa wi'i: «Miɗo wondi e mon taho seeɗa si mi yiltitoo ka Nuluɗo lan on. 34Onsay on ɗaɓɓitay lan, on yi'ataa lan, e ka mi wonoyta ɗon, on waawoytaa yahoyde ɗon.»

35Onsay hooreeɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen wi'indiri: «E hara ko honto o yahoyta fii wota en tawoy mo? E hara o yahay e jamaa men saakitiiɗo e hakkunde *Gereekiyankeeɓe ɓen, o janna ɓen Gereekiyankeeɓe? 36Ko honɗun woni ngol kongol ngol o wi'i wonde: ‹On ɗaɓɓay lan, on yi'ataa lan, e ka mi yahata ɗon on waawataa hewtoyde ɗon?› »

37Ɲalaande sakkitorde juldeere nden, ɗun ko ɲalaande ɓurnde mawnude nden, Iisaa immii, o ewnii, o wi'i: «On mo no ɗonɗaa yo aru e an, o yara! 38Ko fii kala on gomɗinɗo lan, canɗi ndiyan wurnayɗan ɓulay e ontigi, wano bindi ɗin wi'iri non.» 39Tawi ko Iisaa woni wowlude fii mun ko Ruuhu Allaahu mo gomɗinɓe mo ɓen yeɗoytee on, ko fii hari Ruuhu Allaahu on yeɗaaka taho, ɓay hari kanko Iisaa o ƴentinaaka taho ka mangural.

40Ɓay woɓɓe goo e hakkunde jamaa on nanii ɗin konguɗi, ɓe wi'i: «Sikke woo alaa, ko oo woni Annabaajo habbanooɗo on!»

41Tawi ɓeya no wi'a: «Ko oo woni Almasiihu on!» Ɓeya kadi no wi'a: «E hara ko diiwal Jaliilu Almasiihu on feeɲirta? 42E hara defte ɗen wi'aali wonde Almasiihu on ko e jurriya Daawuuda on iwata, e hoore ɗun ko e koɗolun no wi'ee Bayti-Lahiimi, ɗun ko ka Daawuuda wonnoo ɗon, o feeɲata?» 43Ɗun waɗi haa jamaa on yeddondiri sabu makko. 44Woɓɓe e hakkunde maɓɓe faalaa mo nangude, kono hay gooto fawaali mo juuɗe.

Fii ko Suufaaɓe ɓen Jaabitii Nulnooɓe ɓe ɓen kon

45Onsay suufaaɓe ɓen yiltitii ka hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen e ka Fariisiyaaɓe ɓen, ɓen wi'i suufaaɓe ɓen: «Fii honɗun on addaali mo?»

46Suufaaɓe ɓen jaabii ɓe, wi'i: «Hay gooto yewtiraali wano oo neɗɗo yewtirta nii!»

47Fariisiyaaɓe ɓen jaabii ɓe kaɲun kadi, wi'i: «E hara onon kadi, ɗun faljinii on? 48Kaa hara no woodi goɗɗo e yeesooɓe ɓen maa goɗɗo e Fariisiyaaɓe ɓen gomɗinɗo mo? 49Kono oo jamaa mo andaa Sariya ko huɗaaɗo!» 50Onsay Nikodiyuusu jeydaaɗo e maɓɓe kamɓe Fariisiyaaɓe ɓen, ɗun ko yiidoynooɗo e Iisaa e saa'i goo, wi'i ɓe: 51«E hara Sariya men on no waawi ɲaawude sifa oo neɗɗo ado jentaade mo, anden ko honɗun o waɗi?»

52Kamɓe kadi ɓe jaabii mo, ɓe wi'i: «E hara an kadi, ko mo a Jaliilu? Tasko moƴƴa, a taway annabaajo feeɲirtaa Jaliilu.» 53Onsay mo kala e maɓɓe yiltitii ka suudu mun.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index