Search form

LINJIILA LUUKA 11

Fii no Taalibaaɓe ɓen Haani Tororde Alla

(Mat. 6.9-13, 7.7-11)

1Ɲande goo tawi Iisaa no toraade Alla nokku goo. Ɓay o gaynii toraade, goɗɗo e taalibaaɓe makko ɓen wi'i mo: «Koohoojo, tindinee men no torortee wano Yaayaa tindinirnoo non taalibaaɓe mun ɓen.»

2Onsay o wi'i ɓe: «Nde hiɗon toroo, on wi'iray nii:

«Baaba,

yo innde maa nden hormore,

yo laamu maa ngun feeɲu.

3Okkor men ɲande woo ɲaametee haananɗo men on.

4Yaafanoɗaa men junuubaaji amen ɗin,

wano menen kadi men woni yaaforande kala bonnuɗo men.

Wota a naadu men e jarrabuyee.»

5O wi'i kadi: «Si goɗɗo e mon aru e immaade tumbere jemma, yaha ka njaatigi mun, o findina mo, o wi'a mo: ‹Njaatigi, ɲawlan bireediije tati, 6ko fii miɗo heɓi koɗo ka jemma ɗoo, mi alaa hay fus ko mi okkora mo.›

7«Si on non mo o findinoyi wi'ii mo: ‹Mi torike ma wota a finnan, ko fii a taw mi falii baafal ngal, min e fayɓe an ɓen men waalike. Mi waawataa immaade fewndo ɗoo, mi jonne bireedi!› 8Mi andinii on, hay si o immaaki, o jonnira mo sabu njaatigiyaagal wongal hakkunde maɓɓe ngal, o jonniray mo kala ko o handi sabu ko on torotooɗo haɓɓitori angal hersa kon.

9«Min-le mi wi'ii on: Toree, on okkorte. Ɗaɓɓee, on heɓay. Hoɗɗee, on udditante. 10Ko fii kala toriiɗo okkorte, kala ɗaɓɓuɗo heɓay, awa kadi kala on hoɗɗiiɗo udditante.

11«Ko hombo e mon, ɓiɗɗo mun torotoo ɗun bireedi, ontigi jonna mo hayre? Maa o toroo mo lingii, ontigi jonna mo mboddi? 12Maa o toroo mo woofoonde, o jonna mo yaare? 13Si tawii non hay onon bonɓe ɓen, hiɗon waawi waɗande ɓiɓɓe mon ɓen piiji moƴƴi, haray ko haa honto Ben mon Wonɗo ka kammu on okkorta ɓen toriiɓe mo *Ruuhu Seniiɗo on!»

Fii no Iisaa Raɗori Jinnaaji ɗin

(Mat. 12.22-30; Mrk. 3.22-27)

14Ɲande goo Iisaa raɗii jinnawii mbobinɗinngii goɗɗo. No ngii yaltirnoo e ontigi, o wowli, jamaa wonnooɗo ɗon on fow mugaa. 15Woɓɓe e maɓɓe wi'i: «Ko e immorde e *Balzabuula lanɗo jinnaaji ɗin o woni raɗorde jinnaaji ɗin!» 16Woɓɓe goo kadi fii ndarndagol mo torii mo hollugol ɓe maande iwrunde ka kammu.

17Nde tawnoo himo andi ɗin miijooji maɓɓe, o wi'i: «Kala laamateeri liddondirndi, kayri tigi ndi caabay. Awa kadi si suudu liddondirii, ndu lancoto. 18Onon hiɗon wi'a ko tippude e Balzabuula mi woni raɗorde jinnaaji ɗin. Si tawii non Ibuliisa liddike hoore mun tigi, ko honno laamateeri makko ndin tabitirta? 19Si tawii non wonii min ko tippude e Balzabuula mi raɗorta jinnaaji ɗin, ɗun haray onon ɓe mon ɓen non ko tippude e hombo ɓe raɗorta ɗi? Ko ɗun waɗi si kamɓe tigi ɓe ɲaawoyay on. 20Kono si tawii ko tippude e bawgal Alla ngal mi woni raɗorde jinnaaji ɗin, haray *laamu Alla ngun arii haa e mon.

21«Nde neɗɗo dolnuɗo jom aalaaji ayni galle mun woo, jawle mun ɗen daɗay. 22Kono si tawii ɓurɗo mo doole arii, yanii e makko, foolii mo, o jaɓitay ɗin jogaaji ɗi o hoolornoo, o sendita ɗen jawle makko.

23«Kala mo aldaa e an, haray ko gaɲo an, awa kadi kala mo wallataa lan mooɓitude, haray ko saakoowo.

24«Nde jinnawii yalti e neɗɗo woo, ngii hammiray ka wulaa, hara hingii ɗaɓɓa nokkuure fowtorde. Si ngii tawii ngii heɓaali, ngii wi'ay: ‹Yo mi yiltito ka suudu ka mi iwnoo ɗon.› 25Nde ngii hewtiti, ngii tawa ndun suudu fittaama laɓɓinaama. 26Onsay ngii yahay, ngii ɗaɓɓoya jinnaaji jeeɗiɗi ɓurɗi ngii hunƴude, ɗi naata ɗon, ɗi hoɗa. Onsay sakkitorde on neɗɗo ɓuray aranun ɗun bonude.»

27Fewndo ko Iisaa yewtaynoo ɗun, debbo ewnii ka hakkunde jamaa ton, wi'i: «Maloore wonanii nduu reedu saawundu ma e ɗin enɗi ɗi muynuɗaa!»

28Kono Iisaa jaabii, wi'i: «Maloore wonanii kan ɓen heɗotooɓe daaluyee Alla on, ɗoftoo mo!»

Fii Maande Annabi Yuunusa nden

(Mat. 12.38-42)

29Nde tawnoo jamaa on no ɓeydaade tun, onsay kanko Iisaa o wi'i: «Nguu jamaanu ɗoo ko jamaanu bonngu, hingu ɗaɓɓa maande. Kono ngu jonnetaake maande si hinaa sifa ndee nde Yuunusa. 30Ko fii ko wano Yuunusa wonirannoo yimɓe ndee saare *Niinawa maande non, ko wano non *Ɓii-Aaden on kadi woniranta nguu jamaanu ɗoo maande. 31Ɲande ɲaawoore nden, nde yimɓe nguu jamaanu ɗoo no ɲaawee woo, onsay oo debbo laaminooɗo ndii leydi hikkorndi ka sengo ɲaamo immoyto, ɲaawoya ɓe sabu iwugol mo haa ka kattudi leyɗe, ara heɗitoo ngun faamu Sulaymaana, hara-le ɓurɗo Sulaymaana no ɗoo. 32Awa kadi ɲande ɲaawoore nden, nde yimɓe nguu jamaanu ɗoo no ɲaawee woo, yimɓe Niinawa ɓen kadi immoyto, ɲaawoya ɓe sabu ko ɓe heɗinoo waaju Yuunusa ngun, ɓe tuubi, hara-le ɓurɗo Yuunusa no ɗoo.»

Misal Ƴettaangal e Lampu

(Mat. 5.15, 6.22-23; Mrk. 4.21)

33«Hay gooto huɓɓintaa lampu suuɗa mo maa hippa mo e ley siyonwal, kono o waɗay mo e kene fii no naatooɓe ɓen yi'ira ndaygu ngun. 34Ko yiitere maa nden woni ndaygu ɓandu ndun. Si tawii yiitere maa nden no selli, haray ɓandu maa ndun fow no ndaygi. Si tawii non yiitere nden no ɲawi, haray ɓandu maa ndun no e nder niwre. 35Reenee wota ndaygu wongu e mon ngun wontan on niwre. 36Si tawii ɓandu mon ndun no ndaygi, hara teral mon hay gootal alaa ka niwre, ɗun haray ɓandu mon ndun fow no ndaygiri wa nde ndaygu lampu jalbi e mon.»

Fii no Iisaa Hajori Fariisiyaaɓe ɓen

(Mat. 23.1-36; Mrk. 12.38-40)

37Wa fewndo ko Iisaa yewtaynoo ɗun, *Fariisiyaajo goo torii mo yo ɓe yaadu ka makko, ɓe hirtodoya. Onsay o naati, o jooɗi fii ɲaamugol. 38Kono Fariisiyaajo on ŋalɗi ko Iisaa toolii fii ɲaamugol kon sooɗaaki. 39Onsay Koohoojo on wi'i mo: «Onon ɓee Fariisiyaaɓe, ko ɓaawo miranji ɗin tun laɓɓinton, hara hiɗon heewi miile e bonki. 40Onon ko on faaɗa-hakkilɓe, hara hinaa Taguɗo ɓaawo on tagi nder on kadi? 41Okkoree waasuɓe ɓen ko woni ka nder kon, onsay ko heddii kon fow laaɓanay on.

42«Kono bone wonanii on, onon ɓee Fariisiyaaɓe, ɓay hiɗon ittana naana e suukooran e kala tutateeriiji wonɗi e naakoo farilla, hara hiɗon welsindanii peewal ngal Alla yeɗata ngal e giggol makko ngol. Hara-le ko ɗun haanunoɗon jokkude, tawa kadi on welsindaaki e ko heddii kon.

43«Bone wonanii on, onon ɓee Fariisiyaaɓe, ɓay hiɗon yiɗi saffawol aranol ngol ka juulirɗe e hiwreede ka fottirɗe.

44Bone wonanii on, ɓay hiɗon wa'i wa genaale ɗe aldaa e maande, ɗe goɗɗo rewata e mun hara andaali!»q

45Onsay goɗɗo e hakkunde waawuɓe fii Sariya ɓen ƴetti haala kan, wi'i mo: «Karamoko'en, si on maakirii nii, haray on aybinii men menen kadi!»

46Ontuma Iisaa jaabii mo, wi'i: «Bone wonanii on onon kadi ɓee waawuɓe fii Sariya, ɓay hiɗon fawa yimɓe ɓen dolle ɗe ɓe waawataa naɓude, hara onon on fopportaa ɗun hay hoore hondu fii wallugol ɓe.

47«Bone wonanii on, ɓay hiɗon maha maandina genaale annabaaɓe ɓen, hara-le ko baabiraaɓe mon ɓen sahinbini ɓe. 48Ɗun no seedintini wonde hiɗon newni ɗen kuuɗe ɓen baabiraaɓe mon, ɓay ɓen sahinbiniino annabaaɓe ɓen, onon kadi hiɗon mahude maandina genaale maɓɓe ɗen. 49Ko ɗun waɗi si Alla, Jom faamu on, no daalunoo: ‹Mi naɓanay ɓe annabaaɓe e nulaaɓe, ɓe wara woɓɓe e ɓen, ɓe tampina ɓeya ɓen›, 50fii no nguu jamaanu ɗoo ƴantiroyee ƴiiƴan annabaaɓe hibbanooɗan ɗan gila ka fuɗɗoode aduna, 51ɗun ko gila e ƴiiƴan Haabiila ɗan haa addani e ƴiiƴan Zakariyaa ɗan, on waranooɗo hakkunde *layyorde nden e *juulirde mawnde nden. Mi andinii on, pellet nguu jamaanu ɗoo ƴantoyte fii ɗun.

52«Bone wonanii on, onon ɓee waawuɓe fii Sariya, ɓay on suuɗii saabiwal gandal ngal, on naataali, awa kadi on jaɓaali faalanooɓe naatude ɓen naata!»

53Ɓay o yaltii ɗon, jannooɓe fii Sariya on ɓen wondude e Fariisiyaaɓe ɓen fuɗɗii mo monanaade, landoo mo lande ɗuuɗuɗe, 54waɗana mo pirci, fii tun no ɓe nangira mo immorde e konguɗi makko ɗin.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index