Search form

LINJIILA LUUKA 21

Fii Sadaka mo Keynguujo on Itti on

(Mrk. 12.41-44)

1Onsay Iisaa ɓanti gite mun ɗen, o yi'i alɗuɓe no itta sadakaaji, watta ka nder arkawal sadaka. 2O yi'i kadi keynguujo baaso no liɓa ton tammahoy ɗiɗoy. 3Onsay o wi'i: «Miɗo haalande on goonga, oo keynguujo baaso no ɓuri ɓeya fow ko ittaa. 4Ko fii ɓeya fow ko ko ɓurtani ɗun kon ɓe waɗi, kono kanko keynguujo on e waasiɗude, ko ko o mari kon fow fii ko o wuurira o waɗoyi ton.»

Maandeeji fii Artoygol Iisaa Almasiihu on

(Mat. 24.1-2; Mrk. 13.1-2)

5Nde tawnoo woɓɓe no yewta fii *juulirde mawnde nden e kon ko nde fotiniraa kaaƴe labaaɗe e piiji ittaaɗi sadaka, onsay Iisaa wi'i ɓe: 6«Ɲalaaɗe no ara nde tawata koo ko yi'oton ɗoo fow lancaama, hay hayre e hoore hayre luttoytaa ɗoo.»

7Onsay ɓe landii mo, ɓe wi'i: «Karamoko'en, ko honde tuma ɗun waɗoyta e ko honɗun wonoyta maande laatagol ɗun?»

8Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Reenee e faljineede, ko fii buy aroyay ɓaarora innde an nden hara no wi'a ko kaɲun woni *Almasiihu on, saa'i on ɓadike. Wota on jokkoy ɓen. 9Awa kadi nde nanoyɗon fii hareeji e murtaldu woo, haray wota on hulu. Ko fii ko ɗun haani adaade waɗude, kono lannoode nden hinaa ɗon kisan.»

10O wi'i ɓe kadi: «Hareeji waɗoyay hakkunde leƴƴi ɗin. Laamateeriiji ɗin kadi immondirana. 11Awa kadi dimbanɗe leydi tiiɗuɗe waɗa, heege e ɲabbeeli raaɓooji waɗa e nokkeeli goo, kaawakeeji hulbiniiɗi waɗa, maandeeji njani kadi waɗa ka kammu.

12«Kono ɗoo e ɗun, ɓe faway on juuɗe, ɓe cukkoo on, ɓe naɓoyay on ka juulirɗe, ɓe bugoo on ka kaso, ɓe ardoo on haa e lamɓe ɓen e yeesooɓe diiwe ɗen sabu innde an nden. 13Kono ɗun wonanoyay on sabu no seeditoron. 14Fiɓee ka ɓerɗe mon wonde on hebulotaako jaabagol ko liddeteɗon kon. 15Ko fii mi okkoyay on faamu, mi longina on konguɗi haa ka tawata ayɓe mon ɓen waawataa dartaade on maa yedda. 16Awa hay mawɓe mon ɓen e neene-gootooɓe mon ɓen e siɓɓe mon ɓen e yiɓɓe mon ɓen waɗoyay on e joge ɓe wona sabu woɓɓe e mon waree. 17Fow aɲoyay on sabu innde an nden. 18Kono cukulol hoore mon hay gootol majjoytaa. 19Kono si on ŋaɲɲike, haray on hiwii wonkiiji mon ɗin.

20«Nde yi'uɗon koneeli ɗin daakanike saare Yerusalaam nden haa hunditii woo, haray andee lancagol mayre ɓadike. 21Onsay yo hoɗuɓe ka diiwal Yahuuda ɓen dogir ka pelle, yo wonɓe ka nder saare Yerusalaam ɓen kadi yaltu. Wota wonɓe ka fulawaa ɓen kadi aru ka saare. 22Ko fii ɗen wonoyay ɲalaaɗe yottanɗe fii laatingol kala ko windinoo. 23E nder ɗen balɗe ɗon, bone wonanay sowiiɓe ɓen e muyninayɓe ɓen. Ko fii annde tiiɗunde waɗay e leydi ndin, tikkere yana e hoore oo jamaa. 24Ɓe liɓiroyee mbelndi kaafa, ɓe naɓee, ɓe maccindinanoyoo leyɗe ɗen fow. Ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen yaaɓita Yerusalaam haa saa'iiji ɗi ɓe happanaa ɗin timma.

25«Awa kadi maandeeji waɗoyay ka naange e ka lewru e ka koode. Jamaaji ɗin maapoo ka hoore leydi haa ɓe jiɓoo ko ɓe waɗa sabu uumaango ndiyan ɗan ka baharu e ko ɗan piyondirta kon. 26Yimɓe ɓen faɗɗee kulol e nder ko ɓe miijotoo fii ko aroyta ka hoore leydi kon, ko tiiɗi kon ka kammu kadi dimboyoo.› 27Ontuma non *Ɓii-Aaden on yi'oyte, no ara e duulere, hara himo arda e bawgal e mangural mawngal. 28Nde ɗun fuɗɗii waɗude woo, haray ɓantee townon ko'e mon ɗen, ko fii haray kisiyee mon on ɓadike.»

29Onsay o waɗani ɓe ngal misal ɗoo, o wi'i ɓe: «Ndaaree kii ƴibbehi maa leɗɗe goo. 30No ɗe wilitiri, on andanay hoore mon wonde setto ngon ɓadike. 31Ko wano non kadi, no yiiruɗon ɗii piiji no waɗa woo, haray andee wonde *laamu Alla ngun ɓadike. 32Ka haqiiqa mi andinii on, ɗun fow waɗay ado nguu jamaanu feƴƴude. 33Kammu ngun e leydi ndin feƴƴay, kono min konguɗi an ɗin feƴƴataa.

34«Reenee hoore mon fii wota ɓerɗe mon ɗen heewu anndeeji aduna maa faale ɲaamugol yara haa ɓetoo, haa nde ndee ɲalaande mawnde juhirta on wa pircol. 35Ko fii nde hewtay e hoore kala wonɗo e ndelo oo aduna. 36Findinee hakkillaaji mon ɗin saa'i woo saa'i, toroɗon fii no heɓiron doole daɗugol ɗin piiji waɗoyayɗi, e fii no daroroyoɗon yeeso Ɓii-Aaden on.»

37Tawi e nder ɲalle ɗen, Iisaa waajotono ka juulirde mawnde, o waaloya jemma e hoore ngoo fello wi'eteengo *Zaytuuni. 38Jamaa on fow dawrayno ka juulirde mawnde fii heɗagol mo kanko Iisaa.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index