Search form

LINJIILA LUUKA 3:16

16Kanko Yaayaa o jaabii ɓe, o wi'i: «Min, ko ndiyan mi woni on lootirde, kono ɓurɗo lan doole on, mo mi hewtaa hay firtugol ɓoggi paɗe mun, no arude. On non ko *Ruuhu Seniiɗo on e yiite o lootirta on.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index