Search form

LINJIILA LUUKA 5

Fii Taalibaaɓe ɓe Iisaa Adii Noddude ɓen

(Mat. 4.18-22; Mrk. 1.16-20)

1Ɲande goo, tawi Iisaa no e daande nduu *Weendu Jaani-Saarata. Tawi jamaa no duɲindira e fee makko fii heɗagol daaluyee Allaahu on. 2O haynii laakoy ɗiɗoy ka sera weendu, tawi yungooɓe ɓen no jippii fii lootugol *jalaaji maɓɓe ɗin. 3O ƴawi e gokkun e koy laakoy, ɗun hawrondiri e kun Sim'uunu kun, o yamiri onɗon woɗɗintingol ɓe pencen on seeɗa. Ontuma o jooɗii e nder makkun, o woni e jannugol jamaa on.

4Ɓay o gaynii jannude, o wi'i Sim'uunu: «Nawru laakun kun ka luggi ɗon, bugoɗon jalaaji mon ɗin, nangon liƴƴi.»

5Sim'uunu jaabii mo: «Jom amen, oo jemma feƴƴuɗo ɗoo fow meɗen yungude, men heɓaali hay fus. Kono sabu ko maakuɗon kon, mi bugoto jalaaji ɗin.»

6Ɓay ɓe waɗii ɗun, ɓe nangi liƴƴi ɗuuɗuɗi, benii jalaaji maɓɓe ɗin fuɗɗii taƴude. 7Onsay ɓe ɓaaƴi ɓeya wondiɓɓe maɓɓe wonɓe e kuma laakun fii ko ara wallitoo ɓe. Ɓen ari ɓe hebbini laakoy koy ɗiɗoy non, haa koy faalaa mutude.

8Ɓay Sim'uunu Petruusu yi'ii ɗun, o yani e ley koyɗe Iisaa, o wi'i: «Koohoojo an, woɗɗitee lan, sabu min ko mi junuubankeejo!» 9Ŋalaw heɓi mo, heɓidi mo e ɓe o wondunoo ɓen fow, sabu ngol nangugol ɗin liƴƴi. 10Ko wano non kadi Yaaquuba e Yuuhanna ɓee ɓiɓɓe Zabadii wondiɓɓe Sim'uunu ŋalɗirnoo.

Onsay Iisaa wi'i Sim'uunu: «Wota a hulu, gila jooni a wonay yungoowo yimɓe.» 11Onsay ɓe artiri laakoy koy ka pencen, ɓe acci fow ɗon, ɓe jokki mo.

Fii no Iisaa Ɲawndiri mo Ɗamajan

(Mat. 8.1-4; Mrk. 1.40-45)

12Tawi Iisaa no e saare goo. Onsay mo ɗamajan heewi e ɓandu mun yi'i mo, ari yani yeeso makko. O jeeji mo, o wi'i: «Koohoojo, si hiɗon faalaa, hiɗon waawi lan sellinde, mi laaɓa!»

13Iisaa fonti jungo mun ngon, meemi mo, wi'i: «Miɗo faalaa, laato selluɗo laaɓaa.» Ɗon kisan ɗamajan ɗan yalti e makko.

14Onsay o wi'i mo: «Wota a wowlan ɗun hay gooto. Kono non a yahay hollitoyoɗaa *yottinoowo sadaka on, ittaa sadaka fii ko laɓɓinaɗaa kon wano Muusaa yamiri non fii yo ɗun wonan ɓe seedee.»

15Kono tawi innde makko nden no ɓurtude lollude, jamaaji buy mooɓii fii jentagol mo e fii ɲawndegol ɲabbeeli maɓɓe, 16kono tawi Iisaa no woowunoo pottitaade ka weddii, toroo Alla.

Fii no Iisaa Imminiri Maaya-Ɓanduujo

(Mat. 9.1-8; Mrk. 2.1-12)

17Ɲande goo tawi Iisaa no jannude. Hari *Fariisiyaaɓe e jannooɓe fii Sariya on no jooɗii ɗon, hiɓe iwri e koɗooli diiwal Jaliilu ngal fow e diiwal Yahuuda ngal e ka saare Yerusalaam. Tawi bawgal Joomiraaɗo on no wondi e makko no o ɲawndira. 18Tawi kadi woɓɓe arii no rondii jukkuɗo e ɓoggi-dimborɗi. Hiɓe ɗaɓɓa fii no ɓe naadira mo ka nder suudu, ɓe wallina mo yeeso Iisaa. 19Ɓay ɓe heɓaali ka ɓe naadira mo sabu ɗuuɗugol jamaa on, ɓe ƴawdi e makko ka hoore suudu, ɓe tufi ton yolnde, ɓe tippindini mo e ɓoggi-dimborɗi ɗin e hakkunde jamaa on yeeso Iisaa.

20Ɓay Iisaa yi'ii gomɗinal maɓɓe ngal, o wi'i: «Musiɗɗo, junuubaaji maa ɗin yaafaama.»

21Onsay Fariisiyaaɓe ɓen e jannooɓe fii Sariya on woni e wi'indirgol: «Ko hombo woni oo hoynoowo? Ko hombo waawi yaafaade junuubu ko wonaa Alla?»

22Iisaa andi ɗin miijooji maɓɓe, o wi'i: «Ko honɗun miijantoɗon ɗun ka ɓerɗe mon? 23Enee, hakkunde wi'ugol ‹junuubaaji maa ɗin yaafaama› e ‹immo yahaa›, ko honɗun e ɗii ɗoo ɓuri weeɓude?» 24O wi'i kadi: «Fii no andiron wonde *Ɓii-Aaden on no mari bawgal ka aduna ɗoo fii yaafagol junuubaaji», o wi'i jukkuɗo on: «Immo ƴettaa ɓoggi-dimborɗi maa ɗin, hootaa ka maa.» 25On immii ɗon kisan e tawnde maɓɓe, o ƴetti ɓoggi-dimborɗi makko ɗin, o hooti ka makko, himo manta Alla. 26Kaawee heɓi ɓe fow, ɓe manti Alla, ɓe huli fota, hiɓe wi'a: «Hande men yi'ii huunde hawniinde!»

Fii no Matta Jokkiri Iisaa

(Mat. 9.9-13; Mrk. 2.13-17)

27Ɓawto ɗun, Iisaa yalti. Ko o yahata, o yi'i ƴantoowo sagalle wi'eteeɗo Lewi no jooɗii ka ƴantirde sagalle. O wi'i: «Aru jokkaa mi!» 28Lewi acci ɗon ko o joginoo kon fow, o immii, o jokki mo.

29Lewi waɗani mo caatal mawngal ka mun, yimɓe buy ƴantooɓe sagalle wondude e yimɓe goo jooɗodi e maɓɓe. 30Fariisiyaaɓe ɓen e jannooɓe fii Sariya on jeyaaɓe e fedde maɓɓe nden ŋuni taalibaaɓe Iisaa ɓen, ɓe wi'i ɓe: «E ko fii honɗun ɲaamidanton, yaridon e junuubankeeɓe ɓen e ƴantooɓe sagalle ɓen?»

31Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Hinaa selluɓe ɓen hatonjini e ɲawndoowo, kono ko ɲawɓe ɓen. 32Min, wonaa noddugol feewuɓe ɓen mi arani, kono ko junuubankeeɓe ɓen fii yo ɓe tuubu.»

Landal fii Hoorugol

(Mat. 9.14-17; Mrk. 2.18-22)

33Onsay woɓɓe wi'i mo kanko Iisaa: «Taalibaaɓe Yaayaa ɓen e taalibaaɓe Fariisiyaaɓe ɓen kaɲun hooray, juula soono woo. An-le, ɓe maa ɓen no ɲaamude, yara!»

34Iisaa jaabii ɓe wi'i: «Taw si on waaway hoorinde njaatigiiɓe jom jomba ɲande peera on, hara himo wondi e maɓɓe? 35Aray e saa'i nde jom jomba pottinaa e hakkunde maɓɓe, onsay e ɗen balɗe ɗon ɓe hooray.»

36O haalani ɓe ngal misal ɗoo, o wi'i: «Hay gooto ƴettataa ceelol bagi keso, walkira dolokke kiɗɗo. Si hinaa ɗun, haray ontigi bonnii kesun ɗun, walkere nden kadi yaadataa e kiɗɗun ɗun. 37Hay gooto loowataa njaram *wiiɲu kesan e nder bootooji guri kiɗɗi. Si hinaa ɗun, ɗan njaram kesan wonay sabu ko feeri ɗin guri, njaram ɗan hibba, bootooji guri ɗin kadi bona. 38Kono njaram kesan ko e nder bootooji guri kesi loowetee. 39Kala yaruɗo njaram kiɗɗan faaletaake njaram kesan, ko fii o wi'ay: ‹Ko kiɗɗan ɗan ɓuri welude.› »

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index