Search form

LINJIILA LUUKA 5:12

Fii no Iisaa Ɲawndiri mo Ɗamajan

(Mat. 8.1-4; Mrk. 1.40-45)

12Tawi Iisaa no e saare goo. Onsay mo ɗamajan heewi e ɓandu mun yi'i mo, ari yani yeeso makko. O jeeji mo, o wi'i: «Koohoojo, si hiɗon faalaa, hiɗon waawi lan sellinde, mi laaɓa!»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index