Search form

LINJIILA LUUKA 7

Fii Kurkaadu Suufaajo on

(Mat. 8.5-13; Yhn. 4.46-54)

1Ɓay o gaynii waajaade jamaa heɗitiiɗo mo on, o naati Kafernahuum. 2Tawi hooreejo suufaaɓe teemedere no mari kurkaadu ndu o yiɗunoo, hari ndun no nawni haa moggo mayde. 3Ɓay o nanii fii Iisaa, o nuli mawɓe *Yahuudiyankeeɓe goo e makko fii toragol mo arugol ɲawndana mo ndun kurkaadu makko. 4Ɓay ɓe arii ɓe tawii Iisaa, ɓe jeeji mo ɓe multi, ɓe wi'i: «Himo handi e waɗaneede ɗun, 5ko fii himo yiɗi leɲol men ngol, awa-le kadi ko kanko darni juulirde amen nden.» 6Iisaa yaadi e maɓɓe.

Ɓay o ɓattike suudu hooreejo suufaaɓe ɓen, on suufaajo nuli yiɓɓe mun goo e Iisaa ko wi'a mo: «Koohoojo, wota on tampintino, sabu mi foddaa e mo'on ka suudu an. 7Ko ɗun waɗi si min tigi mi foddaa e arugol haa ka mon. Kono maakee tun kongol gootol, kurkaadu an ndun ndikkay. 8Ko fii min tigi ko mi wonɗo e ley kongol hooreeɓe goo, min kadi miɗo mari suufaaɓe wonɓe e ley kongol an. Si mi wi'ii goɗɗo e ɓen ‹yahu›, o yahay. Si mi wi'ii oya on ‹aru›, o aray. Awa kadi si mi wi'ii kurkaadu an ndun ‹waɗu ɗun›, ndu waɗay.»

9Ɓay Iisaa nanii ɗin konguɗi makko, o ŋalɗi, o fewti e jamaa jokkuɗo mo on, o wi'i ɓe: «Mi andinii on, hay ka *Isra'iila'en mi yi'aali neɗɗo gomɗinirɗo wa oo.» 10Ɓay nulanooɓe ɓen yiltitike ka suudu, ɓe tawti kurkaadu nawnunoondu ndun ndikkii.

Fii no Ɓiɗɗo Keynguujo on Wurnitiraa

11E nder ɗen balɗe ɗon, Iisaa yahi e saare wi'eteende Naa'ina, taalibaaɓe makko ɓen wondude e jamaa ɗuuɗuɗo yaadi e makko. 12Ko o hewtaynoo ka naatirgal saare, o fotti e rondiiɓe furee, hari on furee ko ɓiɗɗo bajjo ka neene mun, tawi kadi neene makko ko keynguujo. Tawi jamaa ɗuuɗuɗo e nden saare no wondi e on debbo.

13Ɓay Koohoojo on yi'ii on keynguujo, o yurmaa mo, o wi'i mo: «Wota a wullu!» 14O ɓadii furee on, o *fawi jungo makko ngon e hoore goyki kin, rondiiɓe furee on dartii, o wi'i: «Suka, mi yamirii ma yo a immo!» 15Onsay mayɗo on immii jooɗii, o fuɗɗii yewtude. Iisaa jonniti mo yumma makko.

16Ɓe fow ɓe huli, ɓe manti Alla, ɓe wi'i: «Annabaajo kelɗuɗo feeɲii e fewndo men. Allaahu on arii faabagol yimɓe mun ɓen!» 17Fii ngal kuugal makko lolli e diiwal Yahuuda ngal haa e baŋŋeeji heeduɗi ɗon ɗin fow.

Fii Lande Yaayaa ɗen

(Mat. 11.2-19)

18Taalibaaɓe Yaayaa ɓen humpiti mo kanko Yaayaa kon ko waɗi fow. 19Yaayaa noddi ɗiɗo e taalibaaɓe mun ɓen, o immini ɓe e Koohoojo on yo ɓe lando mo: «Taw si ko onon woni haanuɗo arude on, kaa hara yo men habbo goɗɗo goo?»

20Ɓay ɓen imminaaɓe hewtii, ɓe wi'i Iisaa: «Ko Yaayaa *lootoowo maande tuubuubuyee on immini men haa e mon fii landagol on si ko onon woni haanuɗo arude on, kaa hara yo men habbo goɗɗo goo?»

21Ko e on saa'i mo ɓe hewti e mun tigi, Iisaa sellini ɲawɓe e jukkuɓe buy e jinnaaɓe, o wuntini kadi bumɓe buy. 22Ontuma o jaabii ɓen ɓe Yaayaa immini, o wi'i ɓe: «Yahee fillitanoɗon Yaayaa ko yi'uɗon kon e ko nanuɗon kon wonde, bumɓe ɓen yi'ii, boofooɓe ɓen yahii, ɓe ɗamajan ɓen sellinaama, ɓe laaɓii, pahiɗuɓe ɓen nanii, mayɓe no immintineede, Kibaaru Moƴƴo on no feɲɲinaneede miskinɓe ɓen. 23Kala mo feggaaki e an ko malaaɗo.k

24Ɓay ɓen ɓe Yaayaa nelunoo yiltitike, onsay Iisaa fuɗɗii yewtude jamaa on fii Yaayaa, o landii ɓe ɗunɗoo, o wi'i: «Ko honɗun yahunoɗon ndaaroygol ka wulaa? Hara ko kuɗol ngol hendu ndun dimbata? 25Kaa ko honɗun yahunoɗon ndaarugol? Ko neɗɗo ɓorniiɗo conci dimi? Ndaaree ɓee ɓorniiɓe conci dimi, wuuruɓe ngurndan moƴƴan no e nder galleeji laamu. 26Ko honɗun non yahunoɗon ndaarugol? Ko annabaajo? Hiiyii, min mi wi'ay on, ko ko ɓuri annabaajo. 27Ko oo ɗoo woni mo fii mun windii on:

‹Awa, miɗo imminde nulaaɗo an on yeeso maa,

fii ko fertano-maa laawol maa ngol.›m

28«Mi andinii on, alaa mo suddiiɗo jibini ɓurɗo Yaayaa. Kono non ɓurɗo fanɗude on ka laamateeri Alla no ɓuri mo teddude.»

29(Jamaa heɗinooɗo mo on e ƴantooɓe sagalle ɓen jaɓi laawol Alla feewungol ngol e nder ko ɓe lootanoo maande tuubuubuyee ko Yaayaa lootaynoo kon. 30Kono Fariisiyaaɓe ɓen e waawuɓe fii Sariya ɓen bugitii ko Allaahu on eɓɓannoo ɓe kon, ɓe salii Yaayaa loota ɓe maande tuubuubuyee.)

31«Hara ko e honɗun mi eɓɓindirta ɓee yimɓe nguu jamaanu? E ko honɗun ɓe nandi? 32Hiɓe nandi e fayɓe jooɗiiɓe e kubitirde, hara ɓen no noddindira, wi'a:

‹Men wuttanii on ceri, on amaali,

men yimanii on gimɗi yurmuɗi, on wullaali!›

33«Ko fii Yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on arno, o ɲaamataano ko defaa, o yarataano ko mandilinta, wi'uɗon: ‹On ko mo jinna!› 34Ɓii-Aaden* on kadi arii no ɲaama no yara, wi'uɗon: ‹On ko reereɗuɗo, yaroowo, welduɗo e ƴantooɓe sagalle e junuubanke'en!› 35Kono jaɓuɓe faamu Allaahu on ɓen hollay wonde ko ngu feewungu.»

Fii no Debbo Junuubankeejo on Yaaforaa

36Fariisiyaajo goo wi'eteeɗo Sim'uunu torii Iisaa hawtidugol e makko. Iisaa naati ka suudu Fariisiyaajo on, o toolii fii nafagol. 37Tawi debbo junuubankeejo no e nden saare, on humpitii Iisaa no nafaade ka suudu Fariisiyaajo on. O ardi e tindohun hayre daneere tew angiri, 38o wontiri ɓaawo Iisaa, o ugginii ka hoore koyɗe makko, o wulli haa gonɗi makko ɗin ɓuɓɓini koyɗe Iisaa ɗen. Ontuma debbo on fittiri ɗe sukundu mun ndun, o lunnii ɗe, o wuji ɗe angiri.

39Ɓay Fariisiyaajo noddunooɗo Iisaa on yi'ii ɗun, o wi'i e ɓernde makko: «Si tawno oo ko annabaajo, o andayno ko hombo woni oo debbo meemuɗo mo e ko honno on sifori, sabu oo ko junuubankeejo!»

40Iisaa ƴetti haala kan, wi'i: «Sim'uunu, no woodi ko mi haalanay-maa.»

On jaabii: «Maakee yo karamoko'en.»

41O wi'i: «Goɗɗo no ɲawlunoo yimɓe ɗiɗo. Gooto on no joganii mo *dinaruuji teemeɗɗe jowi, oya on ko *dinaruuji cappanɗe jowi. 42Ɓay ɓen heɓaali ko yoɓitira mo, o yaafanii ɓe ɗiɗoo non ko ɓe ɲawlii mo kon. Ko hombo e ɓen ɗiɗo ɓurata mo yiɗude?»

43Sim'uunu jaabii: «Haray ko ɓurɗo ɲamaande tiiɗunde on.»

Onsay Iisaa wi'i mo: «A ɲaawirii no moƴƴiri.»

44O fewti e debbo on, o wi'i Sim'uunu: «A yi'ii oo debbo? An, mi naatii ka suudu maa, a okkoraali lan ndiyan ko mi sembora, kono oo ɗoo ɓuɓɓinirii koyɗe an ɗen gonɗi mun ɗin, o fittirii ɗe sukundu makko ndun. 45A hirbanooki lan lunniɗaa, kono kanko gila mi naati ɗoo, himo lunnaade lan koyɗe ɗen. 46A waɗaali nebban ka hoore an, kono kanko o waɗii angiri ka koyɗe an. 47Awa mi andinii ma, junuubaaji makko e ɗuuɗude yaafaama, ko ɗun waɗi si giggol makko ngol no tiiɗi. Kono mo yaafaama seeɗa, ko seeɗa yiɗata.»

48Onsay o wi'i debbo on: «Junuubaaji maa ɗin yaafaama.»

49Onsay ɲaamidaynooɓe e makko ɓen miijii e ɓerɗe mun: «Ko hombo woni oo neɗɗo yaafotooɗo hay junuubaaji?»

50Ontuma o wi'i debbo on: «Gomɗinal maa ngal dandii ma. Yahu e hoore ɓuttu.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index