Search form

LINJIILA MARKUUSA 1

Fii Waaju Annabi Yaayaa ngun

(Mat. 3.1-12; Luk. 3.1-18; Yhn. 1.19-28)

1Ko fuɗɗoode Kibaaru Moƴƴo Iisaa Almasiihu, *Ɓiɗɗo Alla on, nii. 2Wano windori non ka deftere annabi *Isaaya:

«Awa, miɗo imminde nulaaɗo an on yeeso maa,

fii ko fertano-maa laawol maa ngol.»

3«Kaa hawa ko hawa ewnotooɗo ka wulaa, wi'a:

‹Moƴƴinee laawol Joomiraaɗo on,

fewnon juri makko ɗin!› »a

4Yaayaa yaltiti no *loota maande tuubuubuyee ka wulaa, e himo waajoo yimɓe ɓen yo ɓe aru, ɓe *lootee maande tuubuubuyee fii yo junuubaaji maɓɓe ɗin yaafe. 5Yimɓe diiwal *Yahuuda ngal fow e hoɗuɓe *Yerusalaam ɓen fow ari e makko. Ɓe qirritii junuubaaji maɓɓe ɗin, o looti ɓe maande tuubuubuyee ka maayo Yurdayniwol. 6Tawi dolokke Yaayaa on ko leeɓi ngelooba, dattol keeci makko ɗin ko guri. Tawi ko kanu e njuuri buruure o ɲaamata. 7Kanko Yaayaa o wi'i: «Ɓurɗo lan doole on no arude ɓaawo an mo mi hewtaa hay ugginagol, firta ɓoggi paɗe mun. 8Min ko ndiyan mi woni on lootirde, kono kanko ko *Ruuhu Seniiɗo on o lootirta on.»

Fii Lootegol Iisaa e Ndarndegol Makko

(Mat. 3.13-17; Luk. 3.21-22)

9Ko e on saa'i ɗon Iisaa iwi saare Naasirata e nder Jaliilu. Yaayaa looti mo Yurdayniwol. 10E saa'i mo o ƴawaynoo ka ndiyan on, o yi'i kammu ngun no udditoo, Ruuhu Allaahu on no tippora e makko wa gabooru. 11Onsay hawa nanii ka kammu, no wi'a: «Ko an woni Ɓiɗɗo an yiɗaaɗo on, miɗo weltor-maa.»

12Onsay kisan, Ruuhu Allaahu on nawri Iisaa ka wulaa. 13O woni ka wulaa e nder balɗe cappanɗe nay, Ibuliisa no ndarndoo mo. Tawi ko kulle buruure ɗen o wondi, malaa'ikaaɓe ɓen no kurkanoo mo.

Fii Ɓe Iisaa Adii Noddude ɓen

(Mat. 4.12-22; Luk. 4.14-15)

14Ɓay wonii Yaayaa wattaama e joge, Iisaa yahi Jaliilu, tawi himo waajoo fii Kibaaru Moƴƴo Alla on, 15himo wi'a: «Saa'i on hewtii, awa kadi *laamu Alla ngun ɓadike! Tuubee, gomɗinon Kibaaru Moƴƴo on!»

16E nder ko o takkotoo *Weendu Jaliilu ndun kon, o yi'i Sim'uunu e Andaraawu miɲɲiraawo mun on no bugoo *jalaaji ka weendu, ko fii hari ko ɓe yungooɓe. 17Iisaa wi'i ɓe: «Jokkee lan, mi wattay on yungooɓe yimɓe.» 18Ɗon kisan ɓe acciti jalaaji ɗin, ɓe jokki mo.

19No ɓe yaarunoo seeɗa, Iisaa yi'i Yaaquuba ɓiɗɗo Zabadii on, e Yuuhanna miɲan makko kanko Yaaquuba, tawi ɓen kadi no e nder laana, hiɓe moƴƴintina jalaaji maɓɓe. 20Kanko Iisaa o noddi ɓe kisan, ɓe acci ɗon ben maɓɓe Zabadii ka nder laana, wondude e ƴettanooɓe golle ɓen, ɓe jokki mo.

Fii no Iisaa Raɗori Jinnawii e nder Neɗɗo

(Luk. 4.31-37)

21Ɓe yahi Kafernahuum. E *ɲalaande fowteteende nden, ɗun ko aseweere nden, Iisaa naati ka juulirde, woni e jannugol. 22Ko o jannaynoo kon ŋalɗini jamaa on, ko fii himo janniraynoo bawgal, hara wonaa wano jannooɓe fii Sariya on ɓen janniraynoo non. 23Hawrondiri neɗɗo no ka juulirde maɓɓe ɗon mo jinnawii bonngii nangi, on sonki, wi'i: 24«Hey ko honɗun faalanaɗaa men, an Iisaa oo jeyaaɗo Naasirata? Hara ko mulugol men aranɗaa? Min miɗo andi ko hombo wonu-maa, ko a *Seniiɗo mo Alla!»

25Onsay Iisaa yamiri ngii, wi'i: «Fanku, yaltaa e oo neɗɗo!» 26Onsay ngin jinnawii yeƴi on neɗɗo, ngii yalti e makko, hingii haaca ko tiiɗi.

27Fow ŋalɗi, landondiri, ɓe wi'i: «Ko honɗun woni ɗu'un? Ko jannde heyre ardunde bawgal. Himo yamira hay jinnaaji bonɗi ɗin, ɗi ɗoftoo mo!» 28Onsay kisan, kibaaru fii makko lolli e nder diiwal Jaliilu ngal fow.

Fii no Iisaa Ɲawndiri Nawnuɓe buy

(Mat. 8.14-17; Luk. 4.38-41)

29Ɓay ɓe yaltii ka juulirde ɗon, kamɓe e Yaaquuba e Yuuhanna, ɓe yahi ka galle Sim'uunu e Andaraawu. 30Tawi esiraawo Sim'uunu suddiiɗo on no waalii nawnaare nguli-ɓandu. Tun, ɓe wowlani Iisaa fii makko. 31Iisaa ɓadii mo, nangi jungo ngon, immini mo. Nguli-ɓandu kin yalti e makko, kanko debbo on o woni e kurkanagol ɓe.

32Ɓay niɓɓii, wonii naange ngen mutii, ɓe addani mo ɲawɓe ɓen fow e ɓe jinna nangi ɓen fow. 33Tawi saare nden fow no mottondiri ka yeeso dambugal. 34O sellini ɲawɓe buy, tampirnooɓe ɲabbeeli nooneeji nooneeji. O raɗii kadi jinnaaji buy, o salii ɗi wowla, ɓay hari hiɗi andi mo.

Fii no Iisaa Waajori e nder Jaliilu

(Luk. 4.42-44)

35Bimbi nden ɲande subaka, tawi hentaaki taho, o immii, o yalti, o yaari e nokkuure wulɗinnde, o woni e toragol Alla. 36Onsay Sim'uunu e ɓe o wondunoo ɓen woni e ɗaɓɓitugol mo. 37Ɓay wonii ɓe yi'ii mo, ɓe wi'i mo: «Fow no ɗaɓɓitude on.»

38Iisaa jaabii ɓe, o wi'i: «Yahen ka koɗooli kawtirɗi e ɗoo, fii yo mi waajo ton kadi, ko fii ko ɗun addimmi.» 39Onsay o yahi e nder Jaliilu fow, himo waajoo e nder juulirɗe ɗen, raɗoo jinna.

Fii no Iisaa Ɲawndiri mo Ɗamajan

(Mat. 8.1-4; Luk. 5.12-16)

40Onsay mo ɗamajan ari e makko, jiccii, jeeji mo, wi'i: «Si hiɗon yiɗi, hiɗon waawi lan sellinde, mi laaɓa.»

41Iisaa yurmaa mo, fonti jungo mun ngon, meemi mo, wi'i: «Miɗo yiɗi, laato selluɗo laaɓaa.» 42Ɗon kisan, ɗamajan ɗan iwi e makko, o selli, o laaɓi.

43Iisaa immintini mo kisan e hoore yamiroore sattunde, 44o wi'i mo: «Reeno wota a wowlan ɗun hay gooto, kono yahu hollitoyoɗaa *yottinoowo sadaka on, ittaa sadaka fii ko laɓɓinaɗaa kon wano Muusaa yamiri non, fii yo ɗun wonan ɓe seedee.» 45Ɓay wonii on neɗɗo yahii, o woni e wowlugol towna ko waɗi kon, e lollingol haa tawi Iisaa waawataa naatude han kadi e saare e kene, kono ko ka ɓaawo ka wulɗini o wonaynoo. Tawi no iwree e cenɗe ɗen fow, aree e makko.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index