Search form

LINJIILA MARKUUSA 13

Maandeeji fii Artoygol Iisaa Almasiihu on

(Mat. 24.1-2; Luk. 21.5-6)

1Wa fewndo ko Iisaa iwata ka *juulirde mawnde, goɗɗo e taalibaaɓe makko ɓen wi'i mo: «Karamoko'en, ndaaree kaaƴe labaaɗe e darnoodi fotundi!»

2Iisaa jaabii mo, wi'i: «A yi'ii ndii darnoodi mawndi? Hay hayre e hoore hayre luttoytaa ɗoo ko lancaaka.»

3Onsay o jooɗoyii ka Fello *Zaytuuni yeeso juulirde nden. Onsay Petruusu e Yaaquuba e Yuuhanna e Andaraawu landii mo e gundoo, 4ɓe wi'i: «Yeeto men ko honde tuma ɗun waɗoyta, e ko honɗun wonoyta maande laatagol ɗun fow?»

5Onsay Iisaa wi'i ɓe: «Reenee fii wota hay gooto faljin on, 6ko fii buy aroyay ɓaarora innde an nden, hara no wi'a ko kaɲun woni *Almasiihu on. Awa ɓen faljinoyay yimɓe ɗuuɗuɓe. 7Awa kadi, nde nanoyɗon fii hareeji no wowlee woo, e haalaaji fii gereeji, haray wota on hulu, ko fii bee ɗun waɗa, kono hinaa ɗon wonata lannoode nden. 8Hareeji kadi waɗoyay hakkunde leƴƴi ɗin. Laamateeriiji ɗin kadi immondirana, dimbanɗe leydi waɗira e nokkeeli goo, heegeeji kadi waɗa. Ko ɗun wonata fuɗɗoode sattendeeji nanditayɗi e muuseendi ŋata ɗin.

9«Awa reenee hoore mon, ko fii ɓe naɓoyay on ka ɲaawirɗi, ɓe foccoya on ka juulirɗe, naɓeɗon ka yeesooɓe ɓen e ka lamɓe ɓen sabu an, fii ko wonana ɓe seedee. 10Kono ko adii kon bee Kibaaru Moƴƴo on feɲɲinanee leƴƴi ɗin fow. 11Kono tuma ɓe naɓi on fii wattugol on e joge, wota on jiɓoyo ko wi'on. Kono wowlee ko longinaɗon e on saa'i ɗon kon tigi. Ko fii haray hinaa onon woni wowlude, kono ko *Ruuhu Seniiɗo on. 12Ko fii goɗɗo ƴettoyay musiɗɗo mun, watta mo e joge fii yo o ware, baabaajo kadi warra non ɓiɗɗo mun. Fayɓe ɓen kadi hawtanoyoo mawɓe mun ɓen, ɓe wona sabu haa ɓe waree. 13Fow aɲoyay on sabu innde an nden. Kono mo ŋaɲɲike ɗun haa ka lannoode, o dandoyte.

14«Nde yi'uɗon huunde harmunde caabinaynde nden daakike ka nde haanaa wonude ɗon woo,ŋ (haray yo jangoowo on faamu), onsay yo hoɗuɓe ka diiwal Yahuuda ɓen dogir ka pelle. 15On wonɗo ka fowtorde hoore suudu mun wota tippano goɗɗun ka nder suudu. 16On wonɗo kadi ka ngesa wota yiltito fii ƴettugol dolokke mun on. 17E nder ɗen balɗe ɗon, bone wonanay sowiiɓe ɓen e muyninayɓe ɓen. 18Awa toree fii wota ɗun ardu ndungu. 19Ko fii satteende waɗay e ɗen ɲalaaɗe nde sifa mun waɗaali haa hande, gila ka fuɗɗoode aduna mo Alla tagi, e nde ɓuri mun waɗitataa han kadi. 20Si tawno Joomiraaɗo on raɓɓinɗinaano ɗen ɲalaaɗe, hay gooto daɗataano, kono o raɓɓinɗinay ɗe sabu suɓaaɓe ɓe o suɓii ɓen.

21«Awa si goɗɗo aru on e wi'oyde wonde: ‹Almasiihu on no ɗoo!› maa ‹himo ɗaa!›, wota on hoolo mo. 22Ko fii waɗitiiɓe almasiihu e waɗitiiɓe annaba feeɲoyay, ɓe waɗoya maandeeji e kaawakeeji fii no ɓe faljinira hay suɓaaɓe ɓen, si no gasaynoo. 23Awa reenee, ko fii mi *hiitanike on fii ɗun fow.»

Fii Ardu Ɓii-Aaden on, ɗun ko Iisaa

(Mat. 24.29-31; Luk. 21.25-28)

24«Kono e ɗen ɲalaaɗe, ɓawto nden satteende, ‹Naange ngen niɓɓitay, tawa lewru ndun jalbataa, 25koode ɗen ka kammu kadi yana, ko tiiɗi kon ka kammu kadi dimboyoo.›p

26«Ontuma non *Ɓii-Aaden on yi'oyte, no ara e duule, hara himo arda e bawgal mawngal e mangural. 27Onsay o nuloya malaa'ikaaɓe makko ɓen, o mooɓa suɓaaɓe makko ɓen gila funnaange heɓi hirnaange e gila nano heɓi ɲaamo, gila ka leydi haa ka kattudi kammuuli.

28«Yo misal ƴibbehi kin wonan on gandal. Nde calɗi makki on hecciɗiri, ɗi wiliti, on andanay hoore mon wonde setto ngon ɓadike. 29Ko wano non kadi, no yiiruɗon ɗii piiji no waɗa woo, haray andee wonde *Ɓii-Aaden on ɓadike ka dambugal. 30Ka haqiiqa mi andinii on, ɗun fow waɗay ado nguu jamaanu feƴƴude. 31Kammu ngun e leydi ndin feƴƴay, kono min konguɗi an ɗin feƴƴataa.

32«Kono hay gooto andaa fii nden ɲalaande e on saa'i, hinaa hay malaa'ikaaɓe ɓen ka kammuuli, hinaa hay Ɓiɗɗo on, kono ko Baabaajo on tun andi fii nden ɲalaande e on saa'i. 33Awa reenee, wattanon yiila! Ko fii on andaa nde on saa'i wonata. 34Ɗun no wa'i wa neɗɗo wonɗo yahude safaari, acca suudu mun, o halfina mo kala e kurkaaduuɓe makko ɓen golle mun, o yamira wonɗo ka dambugal on aynugol. 35Awa, wattanee yiila, ko fii on andaa nde jom suudu ndun artata, si ko kiikiiɗe, maa si ko tumbere jemma, maa si ko nde ndonto no ƴogga, maa si ko bimbi. 36Hulee wota o aru cuppet, o tawa hiɗon ɗaanii. 37Ko mi wowlani on kon, ko fow mi wowlani: wattanee yiila!»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index