Search form

LINJIILA MARKUUSA 3

Fii no Iisaa Selliniri Maaya-Jungoojo

(Mat. 12.9-14; Luk. 6.6-11)

1Iisaa naatiti kadi ka juulirde. Tawi maaya-jungoojo no nder ton. 2Nde tawnoo *Fariisiyaaɓe ɓen no faalaa tooɲude Iisaa, ɓe ayni mo, hiɓe ndaara si o ɲawnday mo e *ɲalaande fowteteende nden. 3Iisaa wi'i on maaya-jungoojo: «Immo daroɗaa ka hakkunde ɗoo.»

4Ontuma Iisaa landii ɓen: «E hara no dagii ka goɗɗo waɗa ko moƴƴi maa ko boni, danda wonkii maa wona sabu makki e *aseweere?» Kono ɓe deƴƴi.

5Onsay Iisaa ndaari ɓe e hoore himo tikki, aani fii sattere ɓerɗe maɓɓe ɗen. O wi'i on neɗɗo: «Fontu jungo maa ngon.» On fonti ngo, jungo makko ngon selli. 6Onsay Fariisiyaaɓe ɓen yalti, ɓe woni e fewjodugol e yimɓe *Heroodu lanɗo on fii no ɓe warira Iisaa.

Fii no Jamaa on Iwri hen fow, Ari e Iisaa

7Ɓawto ɗun, Iisaa e taalibaaɓe mun ɓen yaari ka weendu. Jamaa moolanaaɗo iwruɗo ka diiwal Jaliilu e ka diiwal Yahuuda 8e Yerusalaam e Iduuma e leyɗe wonirɗe gaɗa Yurdayniwol ɗen e ɗii baŋŋeeji Tiiri e Siduuna jokki mo. On jamaa, nanunooɗo ko o wonnoo waɗude kon fow ari e makko. 9Onsay Iisaa yamiri taalibaaɓe mun ɓen yo ɓe ɗaɓɓan mo laakun fii wota jamaa on ɓiƴu mo. 10Nde tawnoo himo sellinde yimɓe ɗuuɗuɓe, tampirnooɓe ɲabbeeli ɓen fow wubbi e makko fii meemugol mo. 11Kono ɓe jinna nangi ɓen, si yi'ii Iisaa, jiccotono yeeso makko, ewnoo, wi'a: «Ko a *Ɓiɗɗo Alla!» 12Kono kanko Iisaa o yamirayno ɗin jinnaaji, o tentina wota ɗi feɲɲin fii makko.

Fii no Iisaa Suɓori Sahaabaaɓe mun ɓen

(Mat. 10.1-4; Luk. 6.12-16)

13Ɓawto ɗun, Iisaa ƴawi e fello, o noddi ɓe o faalaa ɓen, ɓen ari e makko. 14O suɓii sappoo e ɗiɗo, o toɗɗii ɓe *sahaabaaɓe, ko o wonda e mun, ko o immina waajoyoo, 15wondude e bawgal fii raɗagol jinnaaji ɗin. 16Ɓen sappoo e ɗiɗo, ɓe o toɗɗii, ko Sim'uunu, on mo o jammi Petruusu, 17e Yaaquuba mo Zabadii, e Yuuhanna neene-gooto on on (ɓen ɓe Iisaa jammi Bowanesiisa, ko woni firo ɗun ko «ɓiɓɓe-farɲitere»), 18e Andaraawu e Filiipu e Bartolomaawu e Matta e Tooma e Yaaquuba mo Alfaa e Taddaawu e Sim'uunu tawdaaɗo e fedde *Zelotiiɓe ɓen, 19e Yudaasi Iskariiyu, janfoytooɗo mo on.

Fii no Iisaa Jaabori Tooɲe ɗe O Tooɲaa

(Mat. 12.22-32; Luk. 11.14-23)

20Ɓawto ɗun, kanko Iisaa o arti ka suudu. Yimɓe ɓen mooɓii kadi haa ka tawata kanko e taalibaaɓe makko ɓen ɓe waawataa hay ɲaamude. 21Ɓay siɓɓe Iisaa ɓen nanii ɗun, ɓe ari nangugol mo, ko fii hari hiɓe wi'a: «O wilike!»

22Nde tawnoo jannooɓe fii Sariya on, iwruɓe Yerusalaam ɓen, no wi'a: «Balzabuula* no e makko, ko tippude e lanɗo jinnaaji ɗin o woni raɗorde jinnaaji ɗin.»

23Onsay Iisaa noddi ɓe, yewtiri ɓe misal, o wi'i: «Ko honno Ibuliisa waawirta raɗorde Ibuliisa? 24Si tawii laamateeri liddondirii kayri tigi, haray ndin laamateeri waawataa tabitude. 25Awa kadi si suudu liddondirii, ndun suudu waawataa tabitude. 26Si tawii non Ibuliisa dartike hoore mun tigi, o liddike hoore makko, haray o waawataa tabitude, haray fii makko lannii. 27Ko fii hay gooto waawataa naatude e nder galle neɗɗo dolnuɗo, o mooɓa keyeeji on ɗin, ado o haɓɓude on neɗɗo dolnuɗo. Ko onsay doo o waawata mooɓude ko woni ka suudu on kon. 28Ka haqiiqa mi andinii on, yimɓe ɓen yaafante junuubaaji ɗin fow e hoyreeji ɗi ɓe hoynata ɗin, 29kono kala hoynuɗo *Ruuhu Seniiɗo on heɓataa yaafuyee few, haray himo fawtii junuubu haa poomaa.» 30Ko Iisaa wi'iri ɓe ɗun, ko ɓay hiɓe wi'ude: «Jinna no e makko.»

Fii Ɓeynguure Iisaa nden

(Mat. 12.46-50; Luk. 8.19-21)

31Onsay yumma Iisaa e yumma-gootooɓe makko ɓen ari, darii ka yaasi. Ɓe immini goɗɗo ko noddana ɓe mo. 32Tawi jamaa on no jooɗii, hundi mo, ɓe wi'i mo: «Yumma mon e yumma-gootooɓe mon ɓen no darii ka yaasi, hiɓe ɗaɓɓitude on.»

33Iisaa jaabii ɓe, o wi'i: «Ko hombo woni yumma an e yumma-gootooɓe an ɓen?» 34Onsay o laƴƴi gite e hoore jooɗiiɓe hundi mo ɓen, o wi'i: «E hino yumma an e yumma-gootooɓe an ɓen. 35Ko fii kala waɗuɗo faale Alla on, haray ko on woni yumma-gooto an on e bandiraawo an on e yumma an.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index