Search form

LINJIILA MATTA 1:20

20Nde tawnoo himo miijii ɗun, malaa'ikaajo Joomiraaɗo on feeɲani mo e koyɗol, wi'i mo: «Yuusufu mo Daawuuda, wota a hulu ƴettugol Mariyama, o wona ɓeyngu maa, ko fii ɓiɗɗo mo o saawi on ko immorde e Ruuhu Seniiɗo on.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index