Search form

LINJIILA MATTA 11

Fii Lande Yaayaa ɗen

(Luk. 7.18-35)

1Ɓay wonii Iisaa gaynii yamirde *sahaabaaɓe makko ɓen sappoo e ɗiɗo, o iwi ɗon, o yahi e ca'e diiwal ngal fii jannugol waajoo.

2Fewndo Yaayaa woni ka nder kaso, o nani fii kuuɗe *Almasiihu on no wowlee. Onsay o immini taalibaaɓe makko ɓen 3ko landoyoo mo, wi'a: «Taw si ko onon woni haanuɗo arude on, kaa hara yo men habbo goɗɗo goo?»

4Iisaa jaabii ɓe wi'i: «Yahee fillitanoɗon Yaayaa ko yi'uɗon kon e ko nanuɗon kon, 5wonde: bumɓe ɓen yi'ii, boofooɓe ɓen yahii, ɓe ɗamajan ɓen sellinaama laaɓii, pahiɗuɓe ɓen nanii, mayɓe no immintineede, Kibaaru Moƴƴo on no feɲɲinaneede miskinɓe ɓen. 6Kala mo feggaaki e an ko malaaɗo.»w

7Ɓay ɓe yiltitike, onsay Iisaa fuɗɗii yewtude jamaa on fii Yaayaa, o landii ɓe ɗunɗoo, o wi'i: «Ko honɗun yahunoɗon ndaaroygol ka wulaa? Hara ko kuɗol ngol hendu ndun dimbata? 8Kaa ko honɗun yahunoɗon ndaarugol? Ko neɗɗo ɓorniiɗo conci dimi? Ndaaree, ɓee ɓorniiɓe conci dimi no e nder galleeji laamu. 9Ko honɗun non yahunoɗon ndaarugol? Ko annabaajo? Hiiyii, min mi wi'ay on, ko ko ɓuri annabaajo. 10Ko oo ɗoo woni mo fii mun windii on, wonde:

‹Awa, miɗo imminde nulaaɗo an on yeeso maa,

fii ko fertano-maa laawol maa ngol.›y

11«Ko fii ka haqiiqa mi andinii on, alaa mo suddiiɗo jibini ɓurɗo Yaayaa *lootoowo maande tuubuubuyee on. Kono non ɓurɗo fanɗude on ka laamateeri kammu no ɓuri mo teddude. 12Gila e Yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on haa hande laamu kammu ngun no yaarude yeeso e nder doole, tawi doolooɓe ɓen no etaade fii halorgol ngu. 13Ko fii ko haa e Yaayaa annabaaɓe ɓen fow e Sariya on haalunoo ko Alla longini ɗun. 14Si hiɗon faalaa jaɓude ɗun, ko kanko woni Iiliiya, on haanunooɗo arude. 15Mo no mari noppi yo nanu!

16«Hara ko e honɗun mi eɓɓindirta nguu jamaanu? Hingu nandi e fayɓe, jooɗiiɓe e kubitirde, hara ɓen no noddindira, wi'a: 17‹Men wuttanii on ceri, on amaali, men yimanii on gimɗi yurmuɗi, on wullaali!› 18Ko fii Yaayaa arno, o ɲaamataano, o yarataano ko mandilinta, wi'uɗon: ‹On ko mo jinna!› 19Ɓii-Aaden* on kadi arii no ɲaama no yara, wi'uɗon: ‹On ko reereɗuɗo, yaroowo, welduɗo e ƴantooɓe sagalle e junuubanke'en!› Kono kuuɗe faamu Allaahu on ɗen hollay wonde ko ngu feewungu.»

Fii Ca'e Saliiɗe Gomɗinde ɗen

(Luk. 10.12-15)

20Onsay Iisaa woni e felugol ca'e ɗe o ɓuri waɗude kaawakeeji moƴƴi e mun ɗen, sabu ko ɗe tuubaali kon, 21o wi'i: «Bone wonanii ndee saare Kuuraziin e ndee saare Bayti-Sa'iida! Ko fii si tawno ɗii kaawakeeji moƴƴi waɗunooɗi ka mon ko non waɗirnoo e ɗee ca'e Tiiri e Siduuna, harayno neeɓii ko jeyaaɓe e ɗen ca'e ɓornii conci heynorɗi, ɓe wujitii ndoondi fii hollugol wonde ɓe tuubii. 22Ko ɗun waɗi si mi wi'ay on, ɲande ɲaawoore nden ko Tiiri e Siduuna ɓuretee hoynaneede edii onon. 23Onon non, ɓee ɓe Kafernahuum, hiɗon sikka fii mon ɓantete haa ka aljanna? Oo'o, on bugete ka jahannama. Ko fii si tawno ɗii kaawakeeji moƴƴi waɗuɗi e maa waɗirno non e ndee saare wi'eteende *Saduuma, harayno haa hande hinde woodaa. 24Ko ɗun waɗi si mi wi'ay on, ɲande ɲaawoore nden ko ndee saare Saduuma ɓuretee hoynaneede edii ndee saare ɗoo.»

Fii no Iisaa Noddiri en e Makko

(Luk. 10.21-22)

25E on saa'i ɗon, Iisaa ƴetti haala kan, o wi'i: «Mi yettii ma yo Baaba, Jom leydi e kammu, fii koo ko wirnanɗaa ɗun ɓen faamuɓe e ɓee gandiɗuɓe, feɲɲinanɗaa ɗun ɓee fayɓe. 26Hiiyii, ko fii ko ɗun wonnoo yiɗi maa on, yo Baaba.

27«Awa, Baaba an wattii fow e juuɗe an. Awa kadi hay gooto andaa Ɓiɗɗo on si hinaa Baabaajo on, wano tawiri non kadi hay gooto andaa Baabaajo on si hinaa Ɓiɗɗo on e on mo Ɓiɗɗo on faalaa mo feɲɲinande.

28«Aree e an, on fow, yo rondiiɓe ko teddi haa ronki, mi fowtina on. 29Jaɓon yankinanagol ko mi fawi on kon, jaɓon janndeeji an ɗin. Ko fii min ko mi newiiɗo, yankiniiɗo kadi e ɓernde, ɗun on heɓay fowtunde fii wonkiiji mon ɗin. 30Ko fii ko mi fawata on kon no weli naɓude, awa dongal ngal mi fawata on ngal ko hayfungal.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index