Search form

LINJIILA MATTA 12

Landal fii Ɲalaande Fowteteende nden

(Mrk. 2.23-28; Luk. 6.1-5)

1E on saa'i ɗon, tawi Iisaa no rewude e gese ngawri ɲande aseweere nden, ɗun ko *ɲalaande fowteteende nden. Tawi taalibaaɓe makko ɓen no woocora cawti ɗen gese, worsa ɗi ɲaama, ko fii hari hiɓe weelaa. 2Ɓay *Fariisiyaaɓe ɓen yi'ii ɗun, ɓe wi'i mo kanko Iisaa: «E hino taalibaaɓe maa ɓen no waɗude ko dagaaki e ɲalaande fowteteende nden!»

3Kono Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Hara on jangaali ko Daawuuda waɗunoo kon fewndo o weelaa, kanko e yimɓe wondunooɓe e makko ɓen? 4O naati ka nder suudu Alla, onsay ɓe ɲaami bireediije weeɓitaaɗe fii sadaka ɗen, ɗe tawata hinaa kanko, hinaa ɓe o wondunoo ɓen daganinoo ɲaamugol, kono ko *yottinooɓe sadaka ɓen tun daganinoo ɲaamugol ɗe. 5Kaa on jangaali ka Sariya wonde e aseweeje ɗen hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen no bonna Sariya ɲalaande fowteteende nden ka nder *juulirde mawnde, hara fawaaki ɓe? 6Kono mi andinii on, ɓurɗo juulirde mawnde nden no ɗoo. 7Allaahu on no daali: ‹Ko yurmeende mi faalaa, wonaa sadaka.›ƴ Si hiɗon andunoo ko ɗun firi, on felataano yimɓe ɓe bonnaa. 8Ko fii ko *Ɓii-Aaden on woni jom ɲalaande fowteteende nden.

Fii no Iisaa Selliniri Maaya-Jungoojo

(Mrk. 3.1-6; Luk. 6.6-11)

9Onsay o iwi ɗon, o naatoyi ka nder juulirde maɓɓe. 10Tawi maaya-jungoojo no nder ton. Nde tawnoo hiɓe faalaa tooɲude Iisaa, ɓe landii mo, ɓe wi'i: «E hara no dagii ka goɗɗo ɲawndee e asewe?»

11O jaabii ɓe, o wi'i: «Ko hombo e mon, si no mari baalii gootii, ngin ara e yanude e ngayka e aseweere, hara o ronkay ngii nangude, ƴawna? 12E ko haa honto non neɗɗo hitti ɓuri baalii! Awa no dagii waɗugol ko moƴƴi ɲande ɲalaande fowteteende nden.»

13Onsay o wi'i on neɗɗo: «Fontu jungo maa ngon.» On fonti ngo, ngo selliri wa ngoya. 14Onsay Fariisiyaaɓe ɓen yalti, fewjodi no ɓe warira mo.

Fii Kurkaadu ndu Alla Suɓii ndun

15Ɓay Iisaa faamii nden eɓɓoore maɓɓe, o iwi ɗon. Buy jokki mo, o sellini ɓe fow. 16O yamiri ɓe wota ɓe feɲɲin fii makko, 17fii no ko daaliranoo annabi Isaaya kon laatora, wonde:

18«E hino kurkaadu an ndu mi suɓii ndun,

on yiɗaaɗo an mo mi weltori.

Mi waɗay Ruuhu an on e makko,

o feɲɲinanoya leƴƴi ɗin peewal ngal.

19O yeddondiroytaa e goɗɗo, o sonkoytaa,

e hay gooto nanoytaa hito makko ka ballaŋe.

20O heloytaa kuɗol ɓaƴƴungol,

o roccinoytaa sarbu wonɗo e suurude,

haa o folna peewal ngal.

21Onsay leƴƴi ɗin tanƴinoroyay innde makko nden.»z

Fii no Iisaa Jaabori Tooɲe ɗe O Tooɲaa

(Mrk. 3.22-30; Luk. 11.14-23)

22Ɓawto ɗun ɓe addani mo mo jinna nangi, tawi on ko mboboojo bunɗo, o sellini mo. Onsay on mboboojo wowli, yi'i. 23Tawi ɗun no ŋalɗini jamaa on fota, ɓe wi'i: «Taw si ko oo woni *Almasiihu mo Daawuuda?»

24Ɓay Fariisiyaaɓe ɓen nanii ɗun, ɓe wi'i: «Oo neɗɗo ko e innde *Balzabuula lanɗo jinnaaji ɗin tun o woni raɗorde jinnaaji ɗin!»

25Nde tawnoo Iisaa no andi ko ɓe miijii, o wi'i ɓe: «Kala laamateeri liddondirndi, kayri tigi ndi caabay. E kala saare maa suudu, si liddondirii kaɲun tigi, haray waawataa tabitude. 26Si tawii non Ibuliisa raɗike Ibuliisa, o liddike hoore makko kanko tigi. Haray ko honno laamateeri makko ndin tabitirta? 27Si tawii non min ko tippude e Balzabuula mi woni raɗorde jinnaaji ɗin, haray ɓe mon ɓen non ko tippude e hombo woni ɗi raɗorde? Ko ɗun waɗi si kamɓe tigi ɓe ɲaawoyay on. 28Kono si tawii ko tippude e Ruuhu Alla on mi woni raɗorde jinnaaji ɗin, haray *laamu Alla ngun arii haa e mon.

29«Maa ko honno goɗɗo waawirta naatude e nder suudu neɗɗo dolnuɗo, mooɓa keyeeji on ɗin, ado o haɓɓude on neɗɗo dolnuɗo taho. Ko onsay doo o waawata mooɓude ko woni ka suudu on kon. 30Awa, kala mo aldaa e an haray ko gaɲo an, awa kadi kala mo wallataa lan mooɓitude haray ko saakoowo.

31«Ko ɗun waɗi si mi wi'ay on, kala junuubu maa hoyre yaafante yimɓe ɓen, kono hoyre hoynuɗo Ruuhu Alla on yaafetaake few. 32Kala wowluɗo Ɓii-Aaden on ko boni, no ara ka yaafanee. Kono kala wowluɗo *Ruuhu Seniiɗo on ko boni, o yaafantaake e oo aduna fewndiiɗo ɗoo, e aroyoowo on kadi.»

Misal Ƴettaangal e Leggal e Ɓiɓɓe Mun

(Luk. 6.43-45)

33«Si leggal no moƴƴi, haray ɓiɓɓe maggal on no moƴƴi. Si leggal moƴƴaa, haray ɓiɓɓe maggal on moƴƴaa. Ko fii leggal kala no anditiree ɓiɓɓe mun ɓen. 34Ko onon yo iwdi kuura! Ko honno wowlirton ko moƴƴi, hara ko on bonɓe? Ko fii ko ko heewi e ɓernde woo hunduko wowlata. 35Neɗɗo moƴƴo on yaltinay moƴƴere ka moƴƴuki mun, neɗɗo bonɗo on kadi yaltina bonki ka bonki mun. 36Awa mi andinii on, ɲande ɲaawoore nden yimɓe ɓen hasborte kala konguɗi mehi ɗi ɓe wowlaynoo. 37Ko fii ko konguɗi maa ɗin ɲaawirteɗaa feewuɗo maa bonɗo.»

Fii no Iisaa Tororaa Waɗugol Maande

(Mrk. 8.11-12; Luk. 11.29-32)

38Onsay woɓɓe e jannooɓe fii Sariya on e Fariisiyaaɓe ɓen ƴetti haala kan, wi'i: «Karamoko, meɗen faalaa yo a waɗan men maande hawniinde, men yi'a.»

39O jaabii ɓe, o wi'i: «Jamaanu bonngu jinoowu no ɗaɓɓa maande, kono ngu jonnetaake maande si hinaa sifa ndee nde annabi Yuunusa. 40Ko fii ko wano Yuunusa wonirnoo ka nder reedu lingii njanii ngin non balɗe tatia , ko wano non Ɓii-Aaden on wonirta ka nder leydi balɗe tati. 41Awa kadi ɲande ɲaawoore nden, nde yimɓe nguu jamaanu ɗoo no ɲaawee woo, yimɓe *Niinawa ɓen kadi immoyto, ɲaawoya ɓe sabu kon ko ɓe heɗinoo ngun waaju Yuunusa, ɓe tuubi, hara-le ɓurɗo Yuunusa no ɗoo. 42Ɲande ɲaawoore nden, nde yimɓe nguu jamaanu ɗoo no ɲaawee woo, onsay oo debbo laaminooɗo ndii leydi hikkorndi ka sengo ɲaamo immoyto, ɲaawoya ɓe sabu iwugol mo haa ka kattudi leyɗe, ara heɗitoo ngun faamu Sulaymaana, hara-le ɓurɗo Sulaymaana no ɗoo.

43«Nde jinnawii yalti e neɗɗo woo, ngii hammiray ka wulaa, hara hingii ɗaɓɓa nokkuure fowtorde. Si ngii tawii ngii heɓaali, 44ngii wi'ay: ‹Yo mi yiltito ka suudu ka mi iwnoo ɗon.› Nde ngii hewtiti, ngii tawa ndun suudu fittaama laɓɓinaama. 45Onsay ngii yahay, ngii ɗaɓɓoya jinnaaji jeeɗiɗi ɓurɗi ngii hunƴude, ɗi naata ɗon, ɗi hoɗa. Onsay sakkitorde on neɗɗo ɓuray aranun ɗun bonude. Ko wano non woniranta nguu jamaanu bonngu.»

Fii Ɓeynguure Iisaa nden

(Mrk. 3.31-35; Luk. 8.19-21)

46E nder ko Iisaa yewtata jamaa on kon, tawi yumma makko e yumma-gootooɓe makko ɓen no darii ka yaasi, no faalaa yiidude e makko. 47Onsay goɗɗo wi'i mo: «Yumma mon e yumma-gootooɓe mon ɓen no darii ka yaasi, hiɓe faalaa on yewtude.»

48Kono Iisaa jaabii mo, wi'i: «Ko hombo woni yumma an e ko homɓe woni yumma-gootooɓe an ɓen?» 49Onsay o sappii taalibaaɓe makko ɓen, o wi'i: «E hino yumma an e yumma-gootooɓe an ɓen. 50Ko fii kala waɗuɗo faale Ben an Wonɗo ka kammu on, haray ko on woni yumma-gooto an on e bandiraawo an on e yumma an.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index