Search form

LINJIILA MATTA 17

Fii Waylannde Mbaadi Iisaa ndin

(Mrk. 9.2-10; Luk. 9.28-36)

1Balɗe jeegoo ɓawto ɗun, Iisaa ƴetti Petruusu e Yaaquuba e Yuuhanna neene-gooto Yaaquuba on, o naɓi ɓe kamɓe tun e hoore fello toowungo. 2Mbaadi makko ndin waylii yeeso maɓɓe, yeeso makko ngon jalbiri wa naange, conci makko ɗin kadi rawniri wa ndaygu. 3Muusaa e Iiliiya feeɲani ɓe, tawi hiɓe yewtida e makko kanko Iisaa.

4Onsay Petruusu ƴetti haala kan, o wi'i Iisaa: «Koohoojo, no moƴƴi ka wonen ɗoo. Si hiɗon faalaa toode mi darnay ɗoo togooji tati, onon wonndu, Muusaa wonndu, Iiliiya kadi wonndu.»

5Wa fewndo ko o wowlata ɗun, duulere jalbunde tippii buumi ɓe. Onsay hawa yalti ka duulere, wi'i: «Oo ɗoo ko Ɓiɗɗo an yiɗaaɗo, mo mi weltori on. Heɗitee mo!»

6Ɓay wonii kamɓe taalibaaɓe ɓen ɓe nanii ɗun, ɓe heɓi kulol tiiɗungol, ɓe suuyi, ɓe sujji. 7Kono Iisaa ɓadii, meemi ɓe, o wi'i: «Immee! Wota on hulu!» 8Onsay ɓe ɓanti gite ɗen, ɓe tawi ɓe yi'itaali hay gooto, si hinaa Iisaa tun.

9E nder ko ɓe tippotoo kon ka fello, Iisaa yamiri ɓe, wi'i: «Wota on wowlan hay gooto fii ko yi'uɗon kon, haa nde *Ɓii-Aaden on immintinaa e hakkunde mayɓe ɓen woo.»

10Onsay taalibaaɓe ɓen landii mo, ɓe wi'i: «Ko fii honɗun jannooɓe fii Sariya on ɓen wi'anta wonde ko Iiliiya haani arude taho?»

11O jaabii ɓe, o wi'i: «Ko goonga Iiliiya aray, wattitoo fow. 12Kono mi andinii on Iiliiya ariino, kono ɓe anditaali mo, ɓe waɗiri mo no ɓe faaliraa non. Ko wano non kadi ɓe tampinirta Ɓii-Aaden on.» 13Onsay taalibaaɓe ɓen faami wonde ko fii Yaayaa lootaynooɗo maande tuubuubuyee on o yewti ɓe.

Fii no Paykun Jinnaakun Selliniraa

(Mrk. 9.14-29; Luk. 9.37-43)

14Ɓay wonii ɓe hewtii takko jamaa on, onsay gorko goo ari jiccii yeeso Iisaa, o wi'i: 15«Koohoojo, yurminee ɓiɗɗo an on. Ko o iirotooɗo, himo tampi fota. Soono woo o yanay ka yiite e ka ndiyan. 16Mi addii mo ka taalibaaɓe mon ɓen, kono ɓe waawaali mo ɲawndude.»

17Iisaa jaabii, wi'i: «Onon ko on jamaanu ɓoyliingu ngu gomɗinaa. Ko haa honde tuma mi wondata e mon? E ko haa honde tuma mi muɲɲantoo on? Addanee lan mo ɗoo.» 18Iisaa toŋani jinnawii ngin, ngii yalti e paykun kun, kun ndikki e on saa'i tigi.

19Onsay taalibaaɓe ɓen gundii Iisaa, wi'i mo: «Ko fii honɗun menen men waawaali raɗaade ngii jinnawii?»

20Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Ko sabu ko gomɗinal mon ngal fanɗi kon. Ko fii ka haqiiqa mi andinii on, hay si tawii gomɗinal mon ngal no fota e abbere bene, si on wi'iino ngoo fello: ‹Iwu ɗoo!›, ngo iwayno. Harayno hay huunde alaa ko ronkaynoɗon. 21Kono sifa ngii jinnawii, ko toraare Alla e hoorugol tun yaltinta ngii.»

Fii Mayde Iisaa nden e Ummutal Makko ngal

(Mrk. 9.30-32; Luk. 9.43-45)

22Ɲande goo tawi Iisaa e taalibaaɓe mun ɓen no mottondiri Jaliilu, o wi'i ɓe: «Ɓii-Aaden on wattete e juuɗe yimɓe ɓen, 23ɓe wara mo, ka ɲalaande tammere o immintinoyee.» Ɗun aanini ɓe fota.

Fii Yoɓugol Sagalle Juulirde Mawnde nden

24Fewndo ko ɓe naatata Kafernahuum, ƴantooɓe sagalle fii *juulirde mawnde nden ari, ɓe tawi Petruusu, ɓe landii mo, ɓe wi'i: «E hara karamoko mon yoɓataa sagalle fii juulirde mawnde nden?»

25Kono o jaabii ɓe, o wi'i: «Oo'o, ɓe yoɓay!»

Ɓay wonii Petruusu naatii ka suudu, Iisaa attii mo landaade, o wi'i: «Sim'uunu, ko honɗun sikkuɗaa? Ko hombo lamɓe leydi ƴantata sagalle? Ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kaa ko heddiiɓe ɓen?»

26O jaabii mo, o wi'i: «Ko heddiiɓe ɓen.»

Iisaa wi'i mo: «Awa yoɓugol ɗun fawaaki ɓiɓɓe ɓen kan. 27Kono fii wota en mettin ɓerɗe ɓen ƴantooɓe sagalle, yahu ka weendu, bugoɗaa ndolinwal maa ngal ka ndiyan, nangaa lingii adiingii moɗude ngin, udditaa hunduko maggii on, a taway ton tammaaru kaalisi ndu mbuuɗi nay. Ƴettaa ndu, jonnaa ɓen ƴantooɓe fii sagalle men ɗen enen ɗiɗo.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index