Search form

LINJIILA MATTA 2

Fii no Jom-Gande'en Ardi Bayti-Lahiimi

1Ɓay wonii Iisaa jibinaama Bayti-Lahiimi, ɗun ko e nder diiwal *Yahuuda fewndo laamu *Heroodu, onsay gandiɗuɓe iwri funnaange ari *Yerusalaam, 2ɓe wi'i: «Ko honto oo lanɗo *Yahuudiyankeeɓe arɗo e jibineede woni? Ko fii men yi'ii hoodere makko nden ka funnaange, men arii sujjangol mo.» 3Ɓay kanko Heroodu lanɗo on o nanii ɗun, o jiiɓii, o jiiɓodi e ɓe Yerusalaam ɓen fow. 4Onsay o mottindiri hooreeɓe *yottinooɓe sadaka ɓen fow e jannooɓe fii Sariya on fii landagol ɓe ko honto *Almasiihu on haanaa jibinireede. 5Ɓen wi'i mo: «Ko Bayti-Lahiimi e nder ngal diiwal Yahuuda. Ko fii e hino ko annabaajo on windi kon:

6‹Ko an yo koɗolun Bayti-Lahiimi,

jeyaakun e nder leydi bolondaa Yahuuda,

hinaa a gasoohun hayfineede e yeeso

ɗiya koɗooli hittuɗi e nder Yahuuda.

Ko fii lanɗo yaltay e maa

ko ardoo jamaa an *Isra'iila on.› »b

7Onsay Heroodu noddi ɓen gandiɗuɓe e gundoo, o torii ɓe yo ɓe tentinan mo saa'i mo hoodere nden feeɲi e mun on. 8Onsay o immini ɓe Bayti-Lahiimi, o wi'i ɓe: «Yahee humpitoyoɗon no laaɓiri fii kun paykun. Si on yi'oyii kun, humpiton mi min kadi, mi yaha mi sujjana kun.» 9Ɓay wonii ɓe nanii ko lanɗo on wi'i kon, ɓe yahi. Tawi hoodere nde ɓe yi'unoo ka funnaange nden no wontirde yeeso maɓɓe. Ɓay wonii nde hewtii fewndo ka paykun kun woni ɗon, nde darii. 10Ɓay kamɓe gandiɗuɓe ɓen ɓe yiitii hoodere nden, ɓe heewi weltaare. 11Onsay ɓe naati ka suudu, ɓe yi'i paykun kun e yumma mun Mariyama, ɓe jiccii, ɓe sujjani kun. E hoore ɗun ɓe yaltini jawle maɓɓe, ɓe okkori kun kaŋŋe e urngallo no wi'ee libaana e *mirri. 12Onsay Allaahu on andini ɓe e koyɗol wonde hita ɓe yiltito ka Heroodu. Ɓe rewti laawol goo, ɓe hooti ka leydi maɓɓe.

Fii no Yuusufu Yaltiri Misira

13Ɓay wonii ɓen gandiɗuɓe yahii, malaa'ikaajo Joomiraaɗo on feeɲani Yuusufu e koyɗol, o wi'i mo: «Immo, ƴettaa paykun kun e yumma mun, dogaa yahaa *Misira, wonaa ton haa nde mi wi'i yo a artu woo. Ko fii Heroodu ɗaɓɓitoyay paykun kun fii warugol kun.» 14Yuusufu immii jemma, ƴetti paykun kun e yumma mun, yahi Misira. 15O woni ton haa Heroodu maayi. Ko nii ko Joomiraaɗo on daalirnoo annabaajo on kon laatori, wonde: «Mi noddii Ɓiɗɗo an on yo o yaltu Misira.»c

16Ɓay Heroodu yi'ii wonde gandiɗuɓe ɓen janfike mo, o tikki. Onsay o yamiri yo ɓe waroy kala paykun gorun kun duuɓi ɗiɗi maa jaasukun ɗun wonkun e nder Bayti-Lahiimi e koɗoloy takkiikoy ɗon koy, ɗun yaadi e saa'i mo gandiɗuɓe ɓen feɲɲinannoo mo on. 17Ko nii ko daaliranoo annabi Yeremiiya kon laatori, wonde:

18«Hito nanike ka wi'etee ɗon Raama:

wullaandu e sowru tiiɗundu.

Tawi ko Raahiilu woni wullude ɓiɓɓe mun ɓen,

o jaɓaano yarlineede, ko fii ɓe woodaaka han kadi.»d

Fii no Yuusufu Yiltitori Leydi Isra'iila

19Ɓay wonii Heroodu maayii, malaa'ikaajo Joomiraaɗo on feeɲani Yuusufu e koyɗol Misira, 20o wi'i mo: «Immo, ƴettaa paykun kun e yumma mun, yiltitoɗaa leydi Isra'iila, ko fii faalanooɓe warude paykun kun ɓen maayii.» 21Onsay Yuusufu ƴetti paykun kun e yumma mun, o yahi leydi Isra'iila. 22Kono o nani wonde Arkalaawu laamike diiwal Yahuuda ngal lonto ben mun Heroodu, o huli wonoygol ton. Allaahu on ɓanginani mo e koyɗol, o yaari e ngal diiwal Jaliilu, 23o wonoyi e saare no wi'ee Naasirata, fii no ko daaliranoo annabaaɓe ɓen kon laatora, wonde: «O noddoyte Naasirayankoojo.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index