Search form

LINJIILA MATTA 22

Misal Ƴettaangal e Saatinaaɓe e Peera

(Luk. 14.15-24)

1Iisaa yewtiri ɓe kadi misal, o wi'i ɓe: 2«Laamu Alla ngun no wa'i wa lanɗo, waɗuɗo caatal fii peera ɓiɗɗo mun. 3O nuli kurkaaɗi makko ɗin yo noddoy saatinaaɓe ɓen ka caatal. Kono tawi ɓen faalaaka arude. 4O nuli kadi kurkaaɗi goo, o wi'i: ‹Yahee wi'on saatinaaɓe ɓen: Mi eɓɓindike fii caate ɗen. Ga'oy an koy e daabeeji an fayuɗi ɗin hirsaama. Fow gasii. Aree ka caatal!›

5Kono ɓe foygiti fii ngal caatal, ɓe yahi, oya on ka ngesa mun, goɗɗo on ka ngeygu mun. 6Ɓeya heddiiɓe nangi kurkaaɗi ɗin, tampini, wari. 7Lanɗo on tikki. O immini suufaaɓe makko ɓen, o muloyi ɓen ittuɓe ko'e, o sunni saare maɓɓe nden. 8Onsay o wi'i kurkaaɗi makko ɗin: ‹Caatal ngal fewndike, kono saatinanooɓe ɓen handaa e mun. 9Jooni, yahee ka ɗate-cele, saatinon kala mo yi'uɗon ton ka caatal!›

10Onsay kurkaaɗi makko ɗin yahi ka ɗate, ɓe mottindiri kala ɓe ɓe tawnoo ton, bonɓe e moƴƴuɓe, haa suudu ka caatal ngal waɗata ɗon heewi yimɓe. 11Ɓay lanɗo on arii yi'ugol aruɓe tawegol ɓen, o haynii ɗon goɗɗo mo ɓornaaki conci peera. 12Lanɗo on wi'i mo: ‹Njaatigi an, ko honno waawirɗaa arude ɗoo, a ɓornaaki conci peera?› On neɗɗo fanki. 13Onsay lanɗo on wi'i kurkaaɗi ɗin: ‹Haɓɓee mo juuɗe e koyɗe, bugoɗon mo ka niwre ka ɓuri woɗɗude, ka wullaandu e ŋatindiro ɲiiƴe woni ton!› 14Ko fii noddaaɓe ɓen no ɗuuɗi, kono ko seeɗaaɓe suɓaa.»

Fii no Iisaa Ndarndoraa fii Yoɓugol Sagalle

(Mrk. 12.13-17; Luk. 20.20-26)

15Onsay *Fariisiyaaɓe ɓen yahi, fewjodi fii no ɓe nangira Iisaa konguɗi makko ɗin. 16Ɓe immini e makko taalibaaɓe maɓɓe ɓen, e yimɓe *Heroodu ɓen, ɓen wi'i mo: «Karamoko, meɗen andi ko on nunɗuɓe, hiɗon jannirde laawol Alla ngol goonga, awa kadi on ɗenƴotaako hay gooto, ko fii on ɓurdindinaa yimɓe ɓen. 17Yeetee men jooni ko miijiɗon: E hara no haani ka men yoɓa lanɗo mawɗo Roomu on sagalle, kaa haanaa?»

18Kono nde tawnoo Iisaa no andi miijooji maɓɓe bonɗi ɗin, o jaabii ɓe, o wi'i: «Ko fii honɗun ndarndorton mi, faasiqiiɓe? 19Hollee lan wuundu yoɓeteendu sagalle.» Onsay ɓe yeeɓani mo *dinaruuru. 20O landii ɓe, o wi'i: «Ko nandolla hombo e bindi hombo woni e mayru?»

21Ɓe jaabii: «Ko lanɗo mawɗo Roomu on.»

Onsay o wi'i ɓe: «Jonnitee lanɗo mawɗo Roomu on ko makko kon, jonniton Alla kadi ko mun kon.» 22Ɓe ŋalɗi fii kon ko ɓe nani, ɓe acci mo ɗon, ɓe yahi.

Fii Sadduusiyaaɓe ɓen e Ummutal ngal

(Mrk. 12.18-27; Luk. 20.27-40)

23Nden ɲande tigi *Sadduusiyaaɓe, wi'uɓe wonde ummutal alaa ɓen, ari landii Iisaa, 24ɓe wi'i mo: «Karamoko'en, Muusaa no wi'i wonde si goɗɗo maayii, o accaali ɓiɓɓe, haray miɲɲiraawo makko on no haani ƴettude on keynguujo mo o acci, fii no o heɓirana on kotiraawo makko jurriya. 25Tawi no woodunoo hakkunde amen ɓiɓɓe njeeɗiɗo. Arano on jombi, maayi. Nde tawnoo o accaali jurriya, miɲan makko roni debbo on. 26Ɗimmo on kadi woniri wano non, tammo on kadi wano non, haa ɓe njeeɗiɗoo non ɓe timmi. 27Ɓawto maɓɓe ɓe fow, debbo on kadi maayi. 28Ɓay hari ɓen njeeɗiɗoo non resii on debbo, ko hombo e ɓen on debbo wontanoyta ka ummutal?»

29Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Hiɗon e nder palji, ko fii on alaa faamude bindi ɗin, on alaa faamude kadi bawgal Alla ngal. 30Ko fii ka ummutal, worɓe ɓen resataa, rewɓe ɓen kadi resetaake, kono ɓe wa'ay wa malaa'ikaaɓe ɓen ka kammuuli. 31E on jangaali ko Alla daalani on kon fii ummutal mayɓe ɓen, wonde: 32‹Ko min woni Alla Ibraahiima e Alla Issaaqa e Alla Yaaquuba›?q Awa Alla wonaa Alla mayɓe ɓen, kono ko o Alla wurɓe ɓen.»

33Jamaa heɗinooɗo on ŋalɗi fii janndeeji ɗi Iisaa jannaynoo ɗin.

Fii Yamirooje Ɓurɗe Mawnude ɗen

(Mrk. 12.28-34; Luk. 10.25-28)

34Ɓay Fariisiyaaɓe ɓen humpitike wonde o fankinii Sadduusiyaaɓe ɓen, ɓe mottondiri. 35Goɗɗo e maɓɓe, waawuɗo fii Sariya on, landii mo ɗunɗoo fii ndarndagol mo, o wi'i: 36«Karamoko'en, ko yamiroore honde ɓuri mawnude ka Sariya?»

37Iisaa jaabii mo, wi'i: «Yo a yiɗir Alla Joomiraaɗo maa on ɓernde maa nden fow e wonkii maa kin fow e hakkil maa kin fow.r 38Ko ɗun woni yamiroore aranere nden e mawnde nden. 39E hino ɗimmere nden ko wa mayre: Yo a yiɗir ɲokondo maa on wano yiɗirɗaa hoore maa non.s22.39 40Ko e ɗee yamirooje ɗoo ɗiɗi Sariya on fow e annabaaɓe ɓen tippi.»

Fii Hakkunde Almasiihu on e Daawuuda

(Mrk. 12.25-37; Luk. 20.41-44)

41Nde tawnoo Fariisiyaaɓe ɓen no mooɓondiri, Iisaa landii ɓe ɗunɗoo, 42o wi'i: «Ko honɗun miijiɗon fii *Almasiihu on, ko o jurriya hombo?»

Ɓe jaabii mo: «Ko Daawuuda.»

43Onsay Iisaa wi'i ɓe: «Ko honno Daawuuda noddiri mo Joomi? Ɓay ko Ruuhu Allaahu on ardii mo fewndo o wi'i:

44‹Joomiraaɗo on daalani Joomi an on:

Jooɗor ka sengo an ɲaamo,

haa mi waɗa ayɓe maa ɓen ka ley teppe maa.›t

45«Si Daawuuda tigi wi'ii Almasiihu on ‹Joomi›, haray ko honno non Almasiihu on woniri jurriya makko?»

46Laatii hay gooto waawaali mo jaabaade hay kongol. Gila nden ɲande hay gooto suusaali landaade mo.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index