Search form

LINJIILA MATTA 24

Maandeeji fii Artoygol Iisaa Almasiihu on

(Mrk. 13.1-2; Luk. 21.5-6)

1Ɓay wonii Iisaa fokkitii yaltude ka *juulirde mawnde, taalibaaɓe makko ɓen ɓadii mo fii hollugol mo darnoodi juulirde nden. 2Kono o jaabii ɓe, o wi'i: «On yi'ii ɗun fow? Ka haqiiqa mi andinii on, hay hayre e hoore hayre luttoytaa ɗoo ko lancaaka.»

3Onsay o jooɗoyii ka Fello *Zaytuuni. Taalibaaɓe ɓen ari tawi mo e gundoo, ɓe wi'i mo: «Yeetee men, ko honde tuma ɗun waɗoyta, e ko honɗun wonoyta maande aroygol mon ngol e lannoode aduna on?»

4Iisaa jaabii ɓe, wi'i: «Reenee fii wota gooto faljin on, 5ko fii buy aroyay ɓaarora innde an nden, hara no wi'a ko kaɲun woni *Almasiihu on. Awa ɓen faljinoyay yimɓe ɗuuɗuɓe. 6On nanoyay kadi fii hareeji no wowlee, e haalaaji fii gereeji. Awa wota on hulu, ko fii bee ɗun waɗa. Kono hinaa ɗon wonata lannoode nden. 7Hareeji kadi waɗoyay hakkunde leƴƴi ɗin. Laamateeriiji ɗin kadi immondirana, nokkeeli goo heegeeji waɗa, kaɲun e dimbanɗe leydi. 8Kono ko ɗun fow wonata fuɗɗoode sattendeeji nanditayɗi e muuseendi ŋata ɗin.

9«Awa ɓe wattoyay on e juuɗe tampinooɓe ɓen, ɓe wara on. Leƴƴi ɗin fow kadi aɲa on sabu innde an nden. 10Buy seloyay gomɗinal ngal, ɓe janfondira, ɓe aɲindira. 11Awa waɗitiiɓe annaba ɗuuɗuɓe yaltitoyay, ɓe faljina yimɓe buy. 12Sabu ɓeydagol angal peewal ngal, giggol ɗuuɗuɓe ɗuytoyto, 13kono kala ŋaɲɲiiɗo haa ka lannoode, o dandoyte. 14Oo Kibaaru Moƴƴo fii *laamu Alla ngun feɲɲinte e aduna on fow, fii no leƴƴi ɗin fow nanira seeditoore nden. Ko onsay aduna on lannata.

15«Awa, nde yi'uɗon huunde harmunde caabinaynde nde annabi Danu'iila wowlunoo fii mun nden daakanike nokkuure hormorde nden wooƴ , (haray yo jangoowo on faamu), 16onsay yo hoɗuɓe ka diiwal Yahuuda ɓen dogir ka pelle. 17On wonɗo ka fowtorde hoore suudu mun wota tippano ko woni kon ka nder suudu. 18On wonɗo kadi ka ngesa wota yiltito fii ƴettugol dolokke mun on. 19E nder ɗen balɗe ɗon, bone wonanay sowiiɓe ɓen e muyninayɓe ɓen. 20Awa toree fii wota ndun dogudu mon ardu ndungu maa e *ɲalaande fowteteende e mun nden. 21Ko fii onsay satteende mawnde waɗay, nde sifa mun waɗaali gila aduna dawi haa hande, e nde ɓuri mun waɗitataa han kadi. 22Si tawno ɗen ɲalaaɗe raɓɓinɗinanooka, hay gooto daɗataano. Kono sabu suɓaaɓe ɓen, ɗen ɲalaaɗe raɓɓinɗinte.

23«Awa si goɗɗo aru on e wi'oyde wonde: ‹Almasiihu on no ɗoo!› maa ‹himo ɗaa!›, wota on hoolo mo. 24Ko fii waɗitiiɓe almasiihu e waɗitiiɓe annaba feeɲoyay, ɓe waɗoya maandeeji njani e kaawakeeji fii no ɓe faljinira hay suɓaaɓe ɓen, si no gasaynoo. 25Awa mi *hiitanike on fii ɗun.

26«Awa si ɓe wi'ii on: ‹E hino himo ka wulaa›, wota on yahu, maa: ‹Himo ka nder cuuɗi›, wota on hoolo! 27Awa ko wano maƴande maƴirta non iwra ka funnaange, jalba haa ka hirnaange, ko wano non ardu *Ɓii-Aaden on woniroyta. 28Ko ka ko maayi kon woni woo, jigaaje ɗen mooɓotoo.

29«Kisan ɓawto satteende ɗen ɲalaaɗe, ‹Naange ngen niɓɓitay, tawa lewru ndun jalbataa, koode ɗen ka kammu kadi yana, ko tiiɗi kon ka kammu kadi dimboyoo.›z

30«Ko onsay maande Ɓii-Aaden on feeɲata ka kammu, bolondaaji ɗin fow ka hoore leydi fesa, ɓe yi'oya non Ɓii-Aaden on no ara e duule iwrude ka kammu, hara himo arda e bawgal e mangural mawngal. 31Onsay o nuliroya malaa'ikaaɓe makko ɓen hito moolanaango *liital, ɓe mooɓa suɓaaɓe makko ɓen, gila funnaange heɓi hirnaange e gila nano heɓi ɲaamo, gila ka kammuuli ɗin fuɗɗi haa ka ɗi haaɗi.

32«Yo misal ƴibbehi kin wonan on gandal. Nde calɗi makki ɗin hecciɗiri, ɗi wiliti, on andanay hoore mon wonde setto ngon ɓadike. 33Ko wano non kadi, no yiiruɗon ɗii piiji fow no waɗa woo, haray andee wonde Ɓii-Aaden on ɓadike ka dambugal. 34Ka haqiiqa mi andinii on, ɗun fow waɗay ado nguu jamaanu feƴƴude. 35Kammu ngun e leydi ndin feƴƴay, kono min konguɗi an ɗin feƴƴataa.»

Fii Hebulanagol Saa'i Artoygol Ɓii-Aaden on

(Mrk. 13.32-37; Luk. 17.26-36)

36«Kono hay gooto andaa fii nden ɲalaande e on saa'i, hinaa hay malaa'ikaaɓe ɓen ka kammuuli, hinaa hay Ɓiɗɗo on, kono ko Baabaajo on tun andi fii nden ɲalaande e on saa'i. 37Ko waɗunoo kon fewndo jamaanu Nuuhu, waɗoyay kadi ka ɲalaaɗe ado artugol Ɓii-Aaden on. 38Ko fii, e ɗee ɲalaaɗe ado waamere nden waɗude, hari yimɓe ɓen no ɲaamaynoo yara, no jomba jombanee, haa ɲande Nuuhu naatunoo ka laana. 39Ɓe sogitaaki hay huunde haa nde waamere nden arnoo, nde yooli ɓe ɓe fow. Ko wano non woniroyta ardu Ɓii-Aaden on.

40«Onsay yimɓe ɗiɗo wonduɓe e ngesa woota, goɗɗo e maɓɓe ƴettete, oya on lutta. 41Wano non kadi, rewɓe ɗiɗo wonɓe unidude, goɗɗo e maɓɓe ƴettete, oya on lutta. 42Awa wattanee yiila, ko fii on andaa ko e ɲalaande honde Joomiraaɗo mon on aroyta. 43Ko fii andee fota, si tawno jom galle no andunoo nde ngujjo on araynoo wujjugol e nder jemma on, o wattanayno yiila, hara o accaali galle makko ɗen fusee. 44Ko ɗun waɗi, onon kadi hebilee, ko fii Ɓii-Aaden on aroyay e saa'i nde on sogitaaki.»

Fii Golloowo Holniiɗo e Golloowo Bonɗo

(Luk. 12.41-48)

45«Hara ko jiyaaɗo hombo reeniiɗo holniiɗo woni ko jom mun halfinta neemingol kurkaaɗi mun ɗin e saa'i haanuɗo? 46Maloore wonanii on jiyaaɗo, mo jom mun ari tawi no jokkiri non. 47Ka haqiiqa mi andinii on, o halfinay mo jawle makko ɗen fow. 48Kono si tawii on jiyaaɗo ko bonɗo, wi'oowo: ‹Jom an neeɓii araali›, 49onsay, o nangana tilfugol ɗimmooɓe makko ɓen, hara kanko himo ɲaama yarida e mandilooɓe ɓen, 50jom on jiyaaɗo aray nde on jiyaaɗo sabbaaki mo, e saa'i mo o sogitaaki, 51o letta mo lette sattuɗe, o waɗa mo ka faasiqiiɓe ɓen waɗetee ton, ka wullaandu e ŋatindiro ɲiiƴe woni ton.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index