Search form

LINJIILA MATTA 26

Fii no Hooreeɓe Diina ɓen Haldiri Janfagol Iisaa

(Mrk. 14.1-2; Luk. 22.1-2; Yhn. 11.45-53)

1Ɓay wonii Iisaa gaynii ɗin yewtereeji fow, o wi'i taalibaaɓe makko ɓen: 2«Hiɗon andi si balɗe ɗiɗi feƴƴi, *Juldeere Yawtaneede nden waɗay, awa *Ɓii-Aaden on wattete e joge fii yo o fempe e *leggal altindiraangal.»

3Tawi onsay hooreeɓe *yottinooɓe sadaka ɓen e mawɓe jamaa on no mooɓondiri ka nder tata yottinoowo mawɗo sadaka on, ɗun ko oo wi'eteeɗo Qayaafa. 4Ɓe haldi nangirgol Iisaa ƴoyre, ɓe wara. 5Kono fow e mun ɓe wi'i: «Hinaa ka fewndo juldeere, fii wota murtaldu waɗu e hakkunde jamaa on.»

Fii no Debbo Juuriri Nebban ka hoore Iisaa

(Mrk. 14.3-9; Yhn. 12.1-8)

6Nde tawnoo Iisaa no ka saare *Betanii, ka suudu Sim'uunu, oo nawnunooɗo ɗamajan, 7debbo ari tawi mo kanko Iisaa. Tawi on debbo no jogii tindohun hayre daneere tew angiri satta-cogguuri. Wa fewndo ko Iisaa jooɗii fii nafagol, kanko debbo on o juuri angiri ndin ka hoore Iisaa.

8Ɓay wonii taalibaaɓe ɓen yi'ii ɗun, ɓe seytini, ɓe wi'i: «Ko honɗun woni nafa ndee bonnere? 9En waawayno yeeyude ndii angiri ko satti, jonna coggu mayri on miskinɓe ɓen.»

10Ɓay Iisaa andii ɗun, o wi'i ɓe: «Ko honɗun sattinanton oo debbo? Ko fii ko kuugal moƴƴal o waɗanimmi. 11Miskinɓe ɓen kan, hiɗon wondi e maɓɓe soono woo, kono min, on wondataa e an soono woo. 12Ko o hibbiri ndii angiri ka ɓandu an, ko fii no mi hebulanora surreede. 13Ka haqiiqa mi andinii on, kala ka oo Kibaaru Moƴƴo feɲɲinaa e aduna on, fii koo ko oo debbo waɗi kadi sifete, o anditanee.»

Fii no Yudaasi Janfori Iisaa

(Mrk. 14.10-11; Luk. 22.3-6)

14Onsay goɗɗo e *sahaabaaɓe Iisaa ɓen sappoo e ɗiɗo, ɗun ko Yudaasi Iskariiyu, yahi ka hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen, 15o wi'i: «Ko honɗun waawoton mi okkude, mi watta Iisaa e juuɗe mon?» Ɓe limani mo tammaaji cappanɗe tati kaalisi.b 16Gila ontuma himo ɗaɓɓude feere no o wattira Iisaa e juuɗe maɓɓe.

Fii Nafakka Juldeere Yawtaneede nden

(Mrk. 14.12-26; Luk. 22.7-23; Yhn. 13.21-30)

17Ka ɲallal aranal *Juldeere Bireedi ɗe Aldaa e Lewen ɗen, taalibaaɓe ɓen ari, wi'i Iisaa: «Ko honto faalaɗon yo men moƴƴinanoy on nafakka Juldeere Yawtaneede nden?»

18O jaabii ɓe, o wi'i: «Yahee ka saare haa ka kaariijo, wi'on mo: ‹Karamoko'en wi'ii woo: Saa'i maɓɓe on ɓadike, ko ka mon ɓe juulidata e taalibaaɓe maɓɓe ɓen Juldeere Yawtaneede nden.› »

19Taalibaaɓe ɓen waɗoyi ko Iisaa yamiri ɓe kon, ɓe moƴƴini nafakka juldeere nden.

20Ɓay niɓɓii, kanko Iisaa o ɓadii fii nafagol, wondude e sappoo e ɗiɗooɓe ɓen. 21E nder ko ɓe ɲaamata kon, o wi'i: «Ka haqiiqa mi andinii on, goɗɗo e mon janfoto lan.»

22Ɓe aani fota. Onsay mo bee e maɓɓe woni e wi'ugol mo: «E hara Koohoojo, ko min?»

23O jaabii ɓe, o wi'i: «Ko on mo mi yollidi jungo e miran gooto janfotoo lan. 24Awa Ɓii-Aaden on no yahude wano fii makko windori non, kono bone wonanii on janfotooɗo Ɓii-Aaden on. Ko ɓurnoo moƴƴande on neɗɗo ko si o jibinanooka!»

25Onsay Yudaasi, ɗun ko janfotooɗo mo on, ƴetti haala kan, wi'i: «Karamoko'en, e hara ko min?»

Iisaa jaabii: «Ko wano wi'irɗaa non!»

26E nder ko ɓe ɲaamata kon, Iisaa ƴetti bireedi. Ɓay o gaynii du'aade, o taƴiti, o jonni taalibaaɓe ɓen, e hoore himo wi'a: «Jaɓee ɲaamon, ɗunɗoo ko ɓandu an ndun nii.»

27O ƴetti kadi jardukun waɗorkun njaram, o jarni Alla, o jonni ɓe, e hoore himo wi'a: «On fow yaree. 28Ko fii ɗun ko ƴiiƴan an ɗan nii, ƴiiƴan *ahadi hibboyteeɗan ɗan fii yaafuyee junuubaaji ɗuuɗuɓe. 29Mi andinii on, mi yaritataa hande kadi njaram ɓiɓɓe *wiiɲu haa ɲande mi yaridoyta e mon njaram wiiɲu kesan ka laamateeri Baaba an.» 30Ɓay wonii ɓe beytii beyti Zabuura, ɓe yahi ka Fello *Zaytuuni.

Fii no Iisaa Hiitori fii Yeddannde Petruusu nden

(Mrk. 14.27-31; Luk. 22.31-34; Yhn. 13.36-38)

31Onsay Iisaa wi'i ɓe: «E nder oo jemma, on fow on selay lan, ko fii no windii: ‹Mi waray ngaynaako on, wuro baali ngon saakoo.›c 32Kono tuma mi immintinaa, mi hikkanto on yeeso, tawoyon mi Jaliilu.»

33Onsay Petruusu ƴetti haala kan, wi'i mo: «Hay si fow selay on, min non mi selataa on few.»

34Onsay Iisaa jaabii mo, wi'i: «Ka haqiiqa mi andinii ma, e oo jemma tigi, ado ndonto ƴoggude, haray a yeddii fii an laabi tati.»

35Petruusu jaabii mo kadi, wi'i: «Hay si tawii bee mi maayida e mon, mi yeddataa fii mon few!» Taalibaaɓe ɓen fow kadi wi'iri non.

Fii no Iisaa Torori Alla ka wi'etee ɗon Jatsaymaani

(Mrk. 14.32-42; Luk. 22.39-46)

36Ɓawto ɗun Iisaa yaadi e maɓɓe e ndee nokkuure wi'eteende *Jatsaymaani, o wi'i taalibaaɓe ɓen: «Jooɗee ɗoo haa mi woɗɗitoo fii toragol.» 37O naɓori Petruusu e ɓiɓɓe Zabadii ɓen ɗiɗo. Onsay o fuɗɗii heɓude annde e sokola, 38o wi'i ɓe: «Wonkii an kin no aani haa e mayde. Wonee ɗoo, hiiren.»

39Onsay o yahi yeeso seeɗa, o sujji, o torori nii, o wi'i: «Baaba an, si no gasa, yo kun jardukun tampere pottito lan. Kono non wota faale an on waɗu, kono yo faale maa on waɗu.»

40O artoyi e taalibaaɓe ɓen, o tawi ɓe ɗaanike. O wi'i Petruusu: «Jaka on waawaali hiiridude e an hay saa'i gooto? 41Hiiree toroɗon fii wota on naatu e jarrabi. Wonkii kin no yiɗi waɗugol ko moƴƴi, kono ɓandu ndun no lo'i.»

42O woɗɗitii ɓe kadi ɗimmun, o torori nii, o wi'i: «Baaba an, si tawii gasataa ka kun jardukun tampere pottitoo lan, hara mi yaraali kun, yo faale maa on waɗu.» 43O artoyi kadi, o tawi ɓe ɗaanike, ko fii hari gite maɓɓe ɗen teddii. 44O acci ɓe ɗon, o yahi, o woɗɗitii ɓe kadi, o torii kadi tammun, o fillitii ɗin konguɗi.

45Onsay o arti e taalibaaɓe ɓen, o wi'i ɓe: «E on ɗaani kadi, fowtiɗon? Awa jooni saa'i on ɓadike, Ɓii-Aaden on no watteede e juuɗe junuubanke'en. 46Immee mahen, ko fii wonɗo janfaade lan on ɓadike!»

Fii no Iisaa Nangiraa

(Mrk. 14.43-50; Luk. 22.47-53; Yhn. 18.3-12)

47E nder ko o yewtata kon, hawrondiri Yudaasi, tawdaaɗo e sappoo e ɗiɗooɓe ɓen, hewtidii e jamaa ɗuuɗuɗo jogiiɗo kaafaaje e bedi, immorde e hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen e mawɓe jamaa on. 48Tawi wonɗo mo janfaade on waɗaniino ɓe ndee maande ɗoo, o wi'i: «Mo mi hirbii woo, haray ko on. Nangee mo.» 49Tun o ɓadii Iisaa, e hoore himo wi'a: «On jaaraama karamoko'en!» Onsay o hirbii mo.

50Iisaa wi'i mo: «Giɗo an, waɗu ko arɗaa waɗugol kon.» Onsay ɓen yimɓe ɓadii, fawi Iisaa juuɗe, ɓe nangi mo. 51Tun, goɗɗo e wondunooɓe e Iisaa ɓen fonti jungo, sorti kaafa mun kan, o soppi kurkaadu yottinoowo mawɗo sadaka on, o itti mo nowru ndun. 52Onsay Iisaa wi'i mo: «Wattu kaafa maa kan ka ka wonnoo ɗon, ko fii ƴettuɓe kaafa ɓen fow, ko kaafa mulirtee. 53Kaa a sikku mi waawataa toraade Ben an ballal, o addanammi kisan ɓuri koneeli sappoo e ɗiɗi malaa'ika? 54Kono si ɗun waɗii, haray ko honno ko bindi ɗin wi'i kon laatorta? Ɓay ko ɗi wi'i kon ko nii haani wonirde!»

55Onsay Iisaa wi'i jamaa on: «Hiɗon ardi e kaafaaje e bedi fii nangugol lan, wa si ko ngujjo aranɗon? E hin-le ɲande woo miɗo jooɗii ka *juulirde mawnde, miɗo janna, on nangaali lan. 56Kono ɗun fow ko waɗiri ko fii ko annabaaɓe ɓen windunoo kon yo laato.» Onsay taalibaaɓe ɓen fow acci mo ɗon, dogi.

Fii no Iisaa Addiraa Yeeso Hooreeɓe Diina ɓen

(Mrk. 14.53-65; Luk. 22.54, 22.63-71; Yhn. 18.12-14, 19-24)

57Onsay nanguɓe Iisaa ɓen naɓi mo ka yottinoowo mawɗo sadaka on, ɗun ko Qayaafa, ka jannooɓe fii Sariya on e mawɓe ɓen mottondiri ɗon. 58Tawi Petruusu no iwtiri ɓaawo makko ka woɗɗitii haa ka tata yottinoowo mawɗo sadaka on. O naati, o jooɗodi e aynooɓe ɓen fii andugol ko honno ɗun wattinirta.

59Tawi hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen e dental fewjooɓe ɓen fow no ɗaɓɓa seedeeji fenaandeeji goo e hoore Iisaa fii no ɓe warira mo, 60kono ɓe heɓaali, fii kala seeditotooɓe penaale ɗuuɗuɓe arii.

Kono ɓawto ɗun yimɓe ɗiɗo ari, 61ɓe wi'i: «Oo wi'ii no waawi lancude juulirde Alla mawnde nden, darnitoo nde e nder balɗe tati.»

62Onsay yottinoowo mawɗo sadaka on immii, wi'i mo: «A jaabotaako hay huunde e ko ɓee woni seeditaade e hoore maa kon?» 63Kono Iisaa fanki. Yottinoowo mawɗo sadaka on wi'i mo: «Mi woondinirii ma Alla Wuuruɗo on, yeeto men si ko an woni *Almasiihu on, ɗun ko *Ɓiɗɗo Alla on.»

64Iisaa jaabii mo wi'i: «Ko wano wi'irɗaa non. E hoore ɗun mi andinii on, gila jooni on yi'ay Ɓii-Aaden on no jooɗii ka sengo ɲaamo Jom Bawgal on, no arda e duule iwrude ka kammu.»

65Onsay yottinoowo mawɗo sadaka on seeki conci mun ɗin, wi'i: «O hoynii Alla! Ko seedeeji honɗi kadi faalaɗen? On nanii hoyre makko nden! 66Ko honɗun sikkuɗon?»

Ɓe jaabii mo, ɓe wi'i: «Himo foddi e mayde!»

67Onsay ɓe tutti mo ka yeeso, ɓe uttii mo, woɓɓe ɓen bantii mo 68e hoore hiɓe wi'a: «Ko an yo Almasiihu, hotto ko hombo luubi-maa!»

Fii no Petruusu Yeddiri fii Iisaa

(Mrk. 14.66-72; Luk. 22.54-62; Yhn. 18.15-18, 25-27)

69Onsay tawi Petruusu no jooɗii ka nder tata. Debbo kurkaaduujo ari ɓadii mo, wi'i: «An kadi hiɗa wondunoo e Iisaa, oo jeyaaɗo Jaliilu.»

70Kono o yeddi yeeso fow, o wi'i: «Mi andaa ko wonɗaa wowlude!»

71Wa ko o fokkitiri ka dambugal njanal, debbo kurkaaduujo goo kadi yi'i mo, wi'i wonnooɓe ɗon ɓen: «Oo no wondunoo e Iisaa, oo jeyaaɗo Naasirata.»

72O yeddi kadi e nder woondoore, o wi'i: «Mi andaa oo neɗɗo!»

73Ɓay nettii seeɗa, wonnooɓe ɗon ɓen ɓadii, wi'i Petruusu: «Ka haqiiqa ko a goɗɗo e maɓɓe, ko fii haala maa kan no holli iwdi maa ndin.»

74Onsay o woni e huɗitagol woonda, wi'a: «Mi andaa oo neɗɗo!» Tun, ndontoori ndin ƴoggi. 75Petruusu anditi kisan kongol ngol Iisaa wi'unoo mo ngol, wonde: «Ado ndonto ƴoggude, a yedday fii an laabi tati.» Onsay o yalti ka yaasi, o wulli wullaandu sattundu.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index