Search form

LINJIILA MATTA 27:17

17Nde tawnoo hiɓe mooɓondiri, Pilaatu landii ɓe, o wi'i: «Ko hombo e ɓee faalaɗon yo mi accitan on? Ko Barabaasi kaa ko Iisaa, wi'eteeɗo *Almasiihu on?»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index