Search form

LINJIILA MATTA 27:24

24Ɓay Pilaatu tawii alaa waawude huunde, awa kadi murtaldu ndun ɓeydoto woni, onsay o ƴetti ndiyan, o sooɗii e tawnde jamaa on, o wi'i: «Min mi tawetaake e hibbugol ƴiiƴan oo ɗan! Ɗun ko onon wonani!»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index