Search form

LINJIILA MATTA 4

Fii no Ibuliisa Ndarndori Iisaa

(Mrk. 1.12-13; Luk. 4.1-13)

1Ɓawto ɗun, Ruuhu Allaahu on nawri Iisaa ka wulaa fii no Ibuliisa ndarndora mo. 2O hoori balɗe cappanɗe nay, jemma e ɲalorma. Ɓawto ɗun o weelaa. 3Ndarndotooɗo on ɓadii mo, wi'i: «Si tawii ko a *Ɓiɗɗo Alla, yamir ɗee kaaƴe yo ɗe wontu ɲaametee.»

4Iisaa jaabii: «No windii wondema: ‹Neɗɗo hinaa ɲaametee tun wuurirta, kono ko kala konguɗi iwruɗi ka Alla.› »f

5Ibuliisa nawri mo kadi ka saare hormorde, ɗun ko Yerusalaam, o joɗɗinoyi mo ka hoore warɲakere *juulirde mawnde, o wi'i mo: 6«Si tawii ko a Ɓiɗɗo Alla, hocco ɗon cikkoɗaa ka leydi, ko fii no windii wondema: ‹O yamiray malaa'ikaaɓe makko ɓen fii maa, ɓe tamboro-maa juuɗe maɓɓe ɗen, fii wota koyngal maa ngal feggo e hayre.› »g

7Iisaa jaabii mo wi'i: «No windii kadi wondema: ‹Wota a ndarndo Joomiraaɗo on, on Alla maa.› »h

8Ibuliisa nawri mo kadi e fello toowungo fota, o holli mo laamateeriiji aduna on fow e darja mun. 9O wi'i mo: «Mi okkete ɗun fow si a jiccike, a sujjanii lan.»

10Iisaa jaabii, wi'i: «Pottito, yo Ibuliisa, ko fii no windii: ‹Ko Alla Joomiraaɗo maa on sujjantaa, rewaa mo kanko tun.› »i

11Onsay Ibuliisa pottitii mo. Ɓawto ɗun malaa'ikaaɓe ɓadii Iisaa fii kurkanagol mo.

Fii Ardu Iisaa ndun Jaliilu e Kafernahuum

(Mrk. 1.14-15; Luk. 4.14-15)

12Ɓay Iisaa andii Yaayaa wattaama e joge, o yahi Jaliilu. 13O eggi Naasirata, o yahi, o hoɗoyi Kafernahuum ka daande weendu ka kernidi ɗon e Zabuluunu e Naftali, 14fii no ko daaliranoo annabi Isaaya kon laatora, wonde:

15«Ko an yo leydi Zabuluunu e Naftali

leyɗe wonɗe ka daande weendu,

gaɗa Yurdayniwol,

ɗun ko Jaliilu ka ɗiya leƴƴi hoɗi e mun.

16Oo jamaa wonɗo e nder niwre

yi'ii ndaygu moolanaangu,

e hoore ɓen jooɗiiɓe e ndin leydi

ndi ɗowdi mayde woni e mun,

ndaygu jalbanii ɓe.» j

17Gila ɗun Iisaa fuɗɗii waajaade, wi'a: «Tuubee, ko fii laamu kammu ngun ɓadike!»

Fii Ɓe Iisaa Adii Noddude ɓen

(Mrk. 1.16-20; Luk. 5.1-11)

18E nder ko o yiilotoo e daande *Weendu Jaliilu ndun kon, o yi'i musiɓɓe ɗiɗo no bugoo *jalaaji ka weendu, tawi ɓen ko yungooɓe: goɗɗo on no wi'ee Sim'uunu, mo o jammoyta Petruusu, oya on no wi'ee Andaraawu, miɲɲiraawo makko kanko Sim'uunu on. 19O wi'i ɓe: «Jokkee lan, mi wattay on yungooɓe yimɓe.» 20Ɗon kisan ɓe acciti jalaaji ɗin, ɓe jokki mo.

21E nder yaadu maɓɓe ndun, Iisaa yi'i musiɓɓe ɗiɗo goo kadi, tawi ɓen ko Yaaquuba e miɲan mun Yuuhanna, ɓen ko ɓiɓɓe Zabadii. Tawi ɓen no wondi e ben mun Zabadii ka nder laana, hiɓe moƴƴintina jalaaji maɓɓe. Kanko Iisaa o noddi ɓe. 22Ɗon kisan ɓe acci ɗon laana kan e ben maɓɓe, ɓe jokki mo.

23Tawi Iisaa no yiiloo e nder Jaliilu fow, janna ka nder juulirɗe, waajoo fii Kibaaru Moƴƴo *laamu Alla ngun, e himo ɲawndora kala noone ɲabbeeli e nawnaaje yimɓe ɓen. 24Fii makko andii e nder Sirii on fow. O addanaa kala tampirɗo nawnaare e noonee muuseendiiji e ɓe jinna e iirotooɓe e maaya-ɓanduuɓe, o ndikkini ɓe. 25Jamaa moolanaaɗo iwruɗo Jaliilu e *Dekapooli e Yerusalaam e diiwal Yahuuda ngal e ɓe gaɗa Yurdayniwol jokki mo.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index