Search form

Slənə 10

Dzənə ŋga Piita aa ha Koorəniliya

1Tə'i əndə'i əndə də Kayisariya ətə ɗii ləməkii Koorəniliya. Matakəŋwanə nə ci agi kurəgə ŋga soojiinə ətə ci ənjə a 'wa Italiyanyinə. - - 2Ma ci da yaakii patə, ənji ŋgwalənə tə Əntaŋfə nə tii. Agi gərə'unə nə tii ka Əntaŋfə. Ca vii sataka laŋə ka ənji əsə, ca ɗa də'wa taa guci patə. 3Ma ka əndə'i uusəra, ətsə bahə tibisə makkə ŋga kədəwanə, kə shitə malaa'ika ŋga Əntaŋfə aaɓiikii makə səniinə, Koorəniliya a nee ka ci ginə da ginə. Ca ba ka ci, “Koorəniliya!” 4Wata Koorəniliya a fə'yagi ginəkii ka tsaamənə tə ci də ŋgwalənə, ca muu, “'Ya'ə Slandana, mi kwa?” Əŋki malaa'ika ka ci, “Kə fii Əntaŋfə kədiinaaku. Kə ɗii satakaaku ŋga'ə ka ci əsə, mazaanəmə hə ka ci. 5Ma ɗanəku, sləkee ka ənji aa Yoopa, təya alyatə ka hə tə əndə'i əndə ɗii ləməkii Simoonə ətə ci ənjə a 'wa tə ci Piita. 6Mu'umə nə ci asii ga matakəɗə kuvə'unə ətə ɗii ləməkii Simoonə əsə. Ama uunəvə nə yaakii.” 7Makə pyalə malaa'ikatə saakii, wata Koorəniliya a 'watə lyawarənaakii bəra'i da rəŋwə agi soojiinə ŋga səkə ciinəkii ətə ca gərə'u ka Əntaŋfə əsə. 8Ca ba ka tii sətə bii malaa'ika ka ci patə. Wata ca sləkee ka tii aa Yoopa.

9Ma ka doorəkii, tii kədəhə ka mbu'unə aa Yoopa, kə ndərəgi Piita aagyanə malərəɓə kuvə ka ɗa də'wa ətsə uusərə ahadana. 10Ma ka saa'ikii, kə zhimə maɗəfənə tə ci, kə mwayi ci sə ŋga adənə. Ma ənji ma'ə ka ɗa ka ci zəma, kə ɓaarii Əntaŋfə ka ci sə ŋga hurəshishinə. 11Ca nee ka səkəntaŋfə mawunəkii. Uushi makə maɗuunə gwada a jima aa panə da taŋgalakii ənfwaɗə masəkii. - 12Ma asəkəkii, tə'i taa ŋgutə tsarə ŋga daba da səɗə ənfwaɗə, i ətə ca wii anə mbuurəsəkətii da i ətə ca ləɗə a səkəntaŋfə. - 13Ma ca fa, uura ŋga əndə a waɓə ka ci, əŋki ci, “Piita, maɗətə, əsuu, ha lagi uurakii, ha tsəɓə.” 14Əŋki Piita, “Aa'a, 'ya'ə Slandana, mashimə nya agi sətə təŋapaa *bariya ka adənə taa ma'ajijinə uushi.” 15Wata ma ca fa, əndəkii a ənə ka waɓənə ka ci ŋga bəra'inə, əŋki ci, “Ma sətə ɗatəgi Əntaŋfə camə, ga ha tsaamə tə ci ajijinə.” - 16Makə jikətə ka ci səɗə makkə, ma daba'əkii, pii sətə a ndərəgi aa dəgyə shakətə.

17Ma Piita agi hiima sətə mwayi Əntaŋfə banə ka ci də uushi'iitə nee ci, wata watiitsə ənjitə sləkee Koorəniliya ka tii kəŋə kəŋə a mayi, tii kə uugi ləgwa yi ŋga Simoonə. 18Təya 'wa ənji, təya ləgwa mbu'u davə asii nə Simoonə ətə ci ənjə a 'wa Piita. 19Ma Piita ma'ə agi hiima sətə mwayi Əntaŋfə banə ka ci də uushi'iitsə ɓaarii ci ka ci, wata Malaaɓa Ma'yanə a ba ka ci, “Fatə, wiitsə ənji makkə ca alə tə hə. - 20Maɗətə, jiməgərə, ha dzə da tii. Ga ha buurə taa mi, acii nyi sləkee ka tii.” 21Wata Piita a maɗətə, ca jiməgərə, ca dzə ka waɓənə da tii, ca ba, “Nyi nə əndətə cuuna alə. Iitə nə shinə goona?” 22Təya ba ka ci, “Koorəniliya matakəŋwanə ŋga soojiinə sləkee keenə. Ma ca, əndə gooŋga nə ci, agi gərə'unə nə ci ka Əntaŋfə taa guci patə. Da ayinaakii nə ci əsə anə hanyinə ŋga Yahudiinə patə. Kə bii malaa'ika ŋga Əntaŋfə ka ci, kaa ca 'wa tə hə aa hakii aasii kaa ca fa sətə cii kwa ba ka ci.” 23Wata Piita a 'wagərə tə tii, təya baanə davə. -

Pukənə ŋga ha ca maɗə, ca palə da ənjitə makkə. Kə kəree hara ənji nə'unə ŋga Yoopa ka ci əsə. 24Təya mbu'u aa Kayisariya ka bəra'inə ŋga uusəra. Ma Koorəniliya, a gəra tə tii, kə 'waa'watə ci tə ndzəkəŋushi'inəkii da guviinəkii. 25Ma ətsə ka Piita a dəməgərə, wata waatsə Koorəniliya. Wata ca gərə'waanə atsaa səɗəkii, ca paslə tə ci. - 26Amma Piita a kəsətə ciinəkii, ca maɗee ka ci, əŋki ci ka ci, “Maɗətə kəŋə. Acii nyi maa, əndə nə nyi makə hə.” 27Ma Piita a dzə də waɓənə tii da Koorəniliya, ca dəməgərə aa kumu, ca lapaa ənji laŋə ətə dzii də nə davə, 28ca ba ka tii, “Unə də noonə na, kə shii unə oo'i, kə təŋapaa diina ŋga Yahudiinə tə ndzaanə ka hakii taa dzənə aasii aa ha əndə'i slikərənə pamə. Amma, ma nyi, kə ɓaarii Əntaŋfə ka nyi oo'i, ga ənjə a nee ka ajijinəənə ŋga taa wu patə. - 29Acii ha'ə, makə alya ənji tə nyi, kə shi nyi, maɗamə nyi mabizhinə əsə. Yoo, ma ənə ɗiya, ŋga'ə ka nyi nə fa sətə 'wii unə tə nyi ka ci.”

30Əŋki Koorəniliya ka ci, “Kə ɗii baanə ənfwaɗə əna, kənə ha'ə ətə acii aŋwə, saa'itə nya ɗa də'wa ŋga tibisə makkə ŋga kədəwanə gaki asii, kə shigi əndə ka nyi da kəjeerənə ashikii ətə ca pyapiɗə agi ənda. - - 31Əŋki ci ka nyi: ‘'Ya'ə Koorəniliya, kə fii Əntaŋfə kədiinaaku, kə ɗii satakaaku ŋga'ə ka ci. Mazaanəmə hə ka ci əsə. 32Acii ha'ə sləkee ka ənji aa Yoopa, təya alyatə ka hə tə Simoonə ətə ci ənjə a 'wa tə ci Piita. Mu'umə nə ci asii ga Simoonə matakəɗə kuvə'unə ətə ɗii yaakii ama uunəva.’ - 33Pii nya sləkee ka ənji ka hə. Hə əsə kə ɗii hə ŋga'əənə makə shi hə. Yoo, manə ɗiya, waniinə patə akəŋwacii Əntaŋfə keena fa sətə bii Slandanə ka hə patə, kaa ha ba keenə.”

Waazanə ŋga Piita asii ga Koorəniliya

34Wata Piita a jikəvə, əŋki ci, “Tantanyinə ənə ha'ə shii nyi oo'i, uushi rəŋwə nə ənji akəŋwacii Əntaŋfə. - 35Maɗa kə slənyi əndə ŋunyi sləna, ca ŋgwalə acii Əntaŋfə, ka uuɗənə nə Əntaŋfə tə əndəkii, taa ŋgutə slikərənə nə ci patə. - 36Kə shii unə waɓəətsə sləkee Əntaŋfə ka ənji Isərayiila, waatoo waaza Ŋunyi Habara ŋga jamənə dacii Yeesu Aləmasiihu. Ci nə Slandanə ŋga taa wu patə. - 37Kə shii unə habara ŋga sətə ɗii anə hanyinə ŋga Yahudiya patə, 'watəginə daga də Galili daba'a bapətisəma ətə waazii Yoohana. 38Waatoo, makə sətə vii Əntaŋfə ka Yeesu əndə Nazaratu Malaaɓa Ma'yanə da baawəɗa, makə sətə nji kəya wiigi'i, ca dzə də ɗaaɗa ŋunyi sləna, ca mbəɗəpaa də ənjitə ciɓee *Seetanə ka tii patə, acii kədəhə nə Əntaŋfə da ci. -

39“Ma inə əsə, seedawanyinə ŋga sətə ɗii ci patə də Urusaliima da anə hara hanyinə ŋga Yahudiya. Tə ci əsə ɓələgi ənji də gwa'avənə tə ci aashi ənfwa. - 40Amma Əntaŋfə a maɗee ka ci ka makkənə ŋga uusəra, ca kavə tə ci ka ɓaarii naakii nə da i əpinə. 41Əntaa ka ənji patə ɓaarii ci naakii na, amma keenə ətə ta'i Əntaŋfə keena ndzaa ka seedawanyinaakii, acii kə zhimiinə ka hakii da i ci daba'a maɗənaakii agi maməətə ənja. - 42Kə bii ci keenə, keena waaza ka ənji Ŋunyi Habara, ina vii seeda oo'i, ci nə əndətə kavə Əntaŋfə tə ci ka la gəŋwanə anə ənji əpinə da maməətə ənja. - 43Tə ci seedii patənə ŋga anabiinə oo'i, patənə ŋga ənjitə vii ka ci gooŋga, ka upaanə nə tii tifyaginə ŋga 'waslyakəənatii dagi ləməkii.” -

Upaa Malaaɓa Ma'yanə ŋga hara slikərənə

44Ma Piita ma'ə agi waɓənə, ənjə a fa, wata Malaaɓa Ma'yanə a shi aasəkə mooɗəfətii patə. - 45Ma ənji nə'unə ŋga Yahudiinə ətə shi tii da i Piita, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə nə shinə ŋga Malaaɓa Ma'yanə aasəkə mooɗəfə ŋga ənjitə əntaa Yahudiinə. 46Acii kə fii tii təya waɓə məshipətə uuranyinə, təya dəla də Əntaŋfə. Wata əŋki Piita, 47“Makə ɗii ci kə upaa ənjitsə Malaaɓa Ma'yanə makə ətə upaa inə neenə əsə, pooshi əndə ca təŋapaa ɗa ka tii bapətisəma.” - 48Wata ca ba ka ənjə a yiɓə ka tii bapətisəma də ləmə ŋga Yeesu *Aləmasiihu. Ma daba'əkii, təya kədii tə ci kaa ca banee gi'u ahadatii. -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index