Search form

Slənə 11

Waɓənə ŋga Piita ka Ikəliisiya də Urusaliima

1Kə fii masləkee ənji da hara ənji nə'unə ətə anə hanyinə ŋga Yahudiya oo'i, ənjitə əntaa Yahudiinə maa, kə liwə tii waɓənə ŋga Əntaŋfə. 2Makə gi Piita aa Urusaliima, kə jalə ənji nə'unə ŋga Yahudiinə tə ci, 3təya ba, “Ya makə əndə Yahuda nə ha, mi saŋə gi hə ka ɗanə aasii aa ha ənjitə *maryaminiyama? Ha'ə maa, kə fii inə, kə agi hə zəmə da təya?” -

4Wata Piita a ndzaŋə ba ka tii sətə ɗii də rəŋwə rəŋwə, əŋki ci, 5“Ma nyi asəkə vəranə ŋga Yoopa, nya ɗa də'wa, kə ɓaarii Əntaŋfə ka nyi sə ŋga hurəshishinə. Uushi makə maɗuunə gwada a jima dadagyə da taŋgalakii ənfwaɗə masəkii. Ha'ə ca mbu'ya aaɓiiki. - 6Makə tsaamətə nyi ŋga'ə, kə nee nyi ka dabanyinə ətə ca wii anə səɗə ənfwaɗə, i luu bilinə da i ətə ca wii anə mbuurəsəkətii da i ətə ca ləɗə a səkəntaŋfə kama kama patə asəkəkii. 7Wata ma nya fa, əndə'i uura ŋga əndə a waɓə da nyi, ca ba: ‘Piita, maɗətə, əsuu, ha lagi uurakii, ha tsəɓə.’ 8Amma nya ba: ‘Aa'a, 'ya'ə Slandana, acii pooshi ma'ajijinə uushi sha dzəgərə aasəkə maki taa sətə təŋapaa *bariya ka adənə.’ 9Ma nya fa, ca ənə ka waɓənə ka nyi ŋga bəra'inə dadagyə, əŋki ci: ‘Ma sətə ɗatəgi Əntaŋfə camə, ga ha nəhə tə ci ma'ajijinəkii.’ 10Ca jikətə ka nyi ŋga makkənə, wata sətə a ənə ka ndərəginə aa dəgyə shakətə. 11Ma'ə nyi mata'avəmə dəŋwa'ə, wata watiitsə ənji makkə kəŋə kəŋə a mayi ka hatə ɗii inə davə. Kə sləkee ənji ka tii aaɓiiki daga də Kayisariya. 12Wata Malaaɓa Ma'yanə a ba ka nyi, wa nya dzə da tii, ga nya buurə taa mi. Inə da ənji nə'uunə kuwa gi əsə. Ha'ə ina dəməgərə aasii aa ha əndəkii. 13Wata ca ba keenə makə sətə nee ci ka malaa'ika kəŋə asii gakii, malaa'ika a ba ka ci: ‘Sləkee ka ənji aa Yoopa, təya alyatə ka hə tə Simoonə ətə ci ənjə a 'wa Piita. 14Kadə nii kəya ba ka hə waɓəətə nii kwa upaa luupaanə da yaaku patə.’ - 15Mbu'unaaki, ma nya 'watəgi də waɓənə ha'ə, wata Malaaɓa Ma'yanə a shi aasəkə mooɗəfətii makə sətə shi aa mooɗəfaamə ŋga təkəŋwanə əsə. - 16Wata nya buurətə waɓənə ŋga Slandanə ətə bii ci: ‘Kə yiɓə Yoohana ka ənji bapətisəma də ma'inə, amma, ma unə, ka upaanə nuunə bapətisəma də Malaaɓa Ma'yanə.’ - 17Makə kə vii Əntaŋfə ka tii makə sətə vii ci kaamə saa'itə vii amə gooŋga ka Slandanə Yeesu Aləmasiihu, nyi wu saŋə təŋapaanəki aniya ŋga Əntaŋfwa?” 18Makə fii tii ha'ə, kə ətee tii ka sə ŋga banə, təya dəla də Əntaŋfə, təya ba, “Asee, patə da i ka ənjitə əntaa Yahudiinə vii Əntaŋfə rəgwa ŋga baanə ka ci kaa təya upaa əpinə.” -

Ikəliisiya də Antakiya

19Ma ənjitə yiigəɗəgi putə ŋga ciɓəətə ciɓə tii daba'a ɓələginə tə Sətəfanu, kə pyalə tii kura'ə aanə hanyinə ŋga Finikiya da i Kipərusə i aasəkə vəranə ŋga Antakiya. Mawaazamə tii taa ka wu maɗaamə ka *Yahudiinə. - 20Amma, tə'i hara ənji Kipərusə da ŋga Sirina, mbu'unatii aa Antakiya, təya waɓə ka hara slikərənə əsə, təya waaza Ŋunyi Habara ŋga Slandanə Yeesu. - 21Kə ndzaa Slandanə kədəhə da tii. Ha'ə kə vii ənji laŋə gooŋga ka ci, təya nə'u tə ci. -

22Makə mbu'i habarakii aa limə ənji nə'unə ŋga Urusaliima, təya sləkee ka Barənaba aa Antakiya. 23Makə mbu'i ci aa dəvə, kə ɗii ci maŋushinə acii kə nee ci ka ŋga'aanə ŋga Əntaŋfə ətə ɗii ci ka tii. Wata əŋki ci ka tii, “See a ndzaa unə ka ənji gooŋga də ədzəmə rəŋwə akəŋwacii Slandana.” - 24Acii ma ca, maŋga'ə əndə nə ci, da Malaaɓa Ma'yanə da vii gooŋga nə ci əsə. Ənji ɓəzəkii ka shaŋə vii gooŋga ka Slandana.

25Wata Barənaba a palə aa Tarəsi ka alyanə tə Sawulə. - 26Makə lapaa ci tə ci, ca kira tə ci aa Antakiya. Təya fəzəgi davə ka dzaadza də nə da ənji nə'unə. Təya dzəgunə ka ənji ɓəzəkii. Də Antakiya əsə 'watəgi ənji 'wanə tə ənji nə'unə ‘Ənji nə'unə tə Aləmasiihu’.+

27Agi ətə saa'i ma'i hara anabinyinə də Urusaliima ka shinə aa Antakiya. - 28Mbu'unatii aadəvə, wata rəŋwə agitii ətə ɗii ləməkii Agabusə a maɗətə, ca ba də baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə, əŋki ci, kadə nə məza maɗəfənə a kulyaanə ka duuniya patə. Ha'ə makə ətsə əsə kə kulii maɗəfənəkii agi zamana ŋga ŋwaŋuunə ŋga Kalawudiyu. - 29Wata ənji nə'unə a anə uura ŋga vii sətə mbee ŋgeerənə ŋga taa wu patə, kaa ənjə a kərə ka ənji nə'uutə də Yahudiya.+ - 30Kə ɗatə tii ha'ə əsə, təya sləkee ka kərənə ka gayinə ŋga Ikəliisiya dacii i Barənaba da Sawulə.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index