Search form

Slənə 14

I Bulusə da Barənaba də Ikuniya

1Ma də Ikuniya əsə, kə gimə i Bulusə da Barənaba aasəkə kuvə də'wa ŋga Yahudiinə, təya waaza ka ənji də gazhi'waanə. Ha'ə ɓəzəkii nə ənjitə vii gooŋga ka Slandana, Yahudiinə da hara slikərənə patə. - 2Amma, ma Yahudiitə kaaree ka vii gooŋga ka Slandana, kə maɗee tii ka ədzəmə ŋga hara slikərənə kaa təya bərapaa tə ənji nə'unə. - 3Kə ta'avə i Bulusə da Barənaba də Ikuniya ka waazanə ka ənji agyanə Slandanə yadə ŋgwalənə taa gi'u. Təya waaza agyanə pwapoonaakii. Slandanə a vii ka tii baawəɗa ŋga ɗa sə ŋga hurəshishinə kama kama ka ɓaariinə oo'i, ma sətə ci təya ba, gooŋga. - 4Amma kə təkəgi ənji kurəgə bəra'i asəkə vəranə. Hara ənji, a ba'a Yahudiinə nə tii. Hara ənji əsə, a ba'a masləkee ənja. 5Kə mwayi hara slikərənə da Yahudiinə da gayinatii ciɓeenə ka masləkee ənji də kaalanə tə tii də faariinə, - 6asee, kə gi aa limətii nə sətə mwayi ənji ɗanə də tii. Wata təya huyi satii aanə hanyinə ŋga Likaniya, waatoo aa Lisətira da Dyarəba da hara vəraatə guŋutə də hanyinəkii. - 7Təya waaza Ŋunyi Habara ŋga Slandanə davə.

Kaalanə tə Bulusə də Lisətira

8Tə'i əndə'i əndə də Lisətira, pooshi səɗəkii ndalə bahə wiigi'inə. Makə pwayi ənji tə ci, hurəndzəmə nə ci. Mashimə ca wii shaŋə. - 9Ma ka əndə'i uusəra, ca fa waazanə ŋga Bulusə. Bulusə a tsaamə tə ci. Ma nee ci, ma əndətsa, kə vii ci gooŋga, kə dəɓee ca upaa mbəɗəpaanə. 10Bulusə a maɗee ka uurakii, əŋki ci, “Maɗətə kəŋə anə səɗəku.” Wata hatsə əndətə a maɗətə, ca wii.

11Makə nee daŋkana ka sətə ɗii Bulusə, təya maɗee ka uuratii, təya ba də uura ŋga ənji Likaniya, “Kə jimagərə əntaŋfənyinə aaɓii amə makə ənja.” - 12Təya ɗəkə ləmə ka Barənaba “*Jawusə”. Ma Bulusə əsə, təya ɗəkə ka ci “*Heerəməsə” puta ɗii ci ka ŋwaŋwə waɓənə. 13Ma dava, tə'i kuvə uuləma ətə ci təya 'wa Jawusə, a uura mayi ŋga vəranə. Wata limanə ŋga uuləməkii a ŋgərə bubuŋənyinə, ca zaɗətə də gudəza, ca kira aa uura mayi ŋga vəranə kaa təya ɗa sataka da ənja ka i Barənaba da Bulusə. - 14Amma, makə fii i Bulusə ha'ə, təya tsaatsagi kəjeerənə ashitii ka ɓaariinə oo'i, kə ɓəzhi səkətii ka shaŋə. Təya huyi aagi ənja, təya dzə də maɗee ka uuratii, əŋki tii, 15“Una! ka mi cuuna ɗa ha'ə kwa? Ma inə kamə, ənji niinə makə noonə. Kə kireenə koonə Ŋunyi Habara koona bwasee ka mazaɓə uushi'iitsa, una nə'u tə Əntaŋfə Əndə vii əpinə. Ci tagii ha dadagyə da ha apanə da uunəva da sətə asəkətii patə. - 16Ma ŋga ŋukə, kə bwasee ci ka slikərənyinə patə kaa təya paaslə uushi'inatii. - 17Patə da ha'ə, mabwaseemə ci ka naakii nə yadə seeda, agi ɗanə nə ci koonə ŋga'əənə, ca ndzəmə koonə vəna, ca vii koonə ŋunyi cifanə, ca əburətə tuunə də zəma, ca vii koonə mooɗasəkə əsə.” - 18Taa ŋgahi kə waɓi tii ka tii waɓəətsə patə, ŋgahə təŋapaa tii tə tii ka ɗa ka tii sataka.

19Asee, tə'i hara *Yahudiinə shi aa dəvə daga də Antakiya da Ikuniya. Təya shi ka tsəvutənə tə daŋkana. Təya kaala tə Bulusə də faariinə, təya ələgi tə ci aa ba'a vəranə. Ma nə tii ka nəhənə, kə əntəgi ci. - 20Amma ənji nə'unə a shi, təya dzatə də nə aaɓiikii, ca maɗətə, ca ənəgərə aasəkə vəranə. Pukənə ŋga ha, təya maɗə tii da Barənaba, təya palə aa Dyarəba.

21Makə waazii tii Ŋunyi Habara asəkə vəranəkii, kə upaa tii ənji nə'unə laŋə. Ma daba'əkii, təya ənə aa Lisətira da Ikuniya da Antakiya ətə anə hanyinə ŋga Pisidiya. 22Ma asəkə vəranyiitsa, kə vii tii ŋgeerənə ka ənji nə'unə, təya ba ka tii, wa təya kəŋə anə vii gooŋgatii. Təya tsakə banə ka tii oo'i, see dagi ciɓə laŋə upaanaamə dəmənə aagi ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə. - 23Daba'ə ha'ə, təya taaɗəcii ka tii matakəŋwanyinə asəkə taa ŋgutə Ikəliisiya, təya ɗa də'wa da suumaya, təya kavə tə tii aacii Slandanə ətə vii tii ka ci gooŋga. -

Ənənə ŋga i Bulusə da Barənaba aa Antakiya

24I Barənaba da Bulusə a pitəgi asəkə hanyinə ŋga Pisidiya, təya mbu'u aanə hanyinə ŋga Paməfiliya, 25təya waaza waɓənə ŋga Əntaŋfə ka ənji də Pirəga. Ma daba'əkii, təya maɗə, təya palə aa Ataaliya. 26Təya dəmə kumbawalə davə, təya palə aa Antakiya, waatoo vəraatə shi ənjə a kavə tə tii aacii Əntaŋfə kaa ca ɗa ka tii pwapoonə agi sləna, waatoo ətsə uudəpaa tii. -

27Makə mbu'i tii aa dəvə, təya dzaadzatə də ənji nə'unə, təya ba ka tii habara ŋga sətə ɗii Əntaŋfə daciitii da makə sətə wunəgi ci ka hara slikərənə rəgwa ŋga vii gooŋga. - 28Təya ta'avee tii da ənji nə'unə davə.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index