Search form

Slənə 15

Dza də nə ŋga matakəŋwanyinə də Urusaliima

1Tə'i hara ənji shi daga də Yahudiya aa Antakiya, təya dzəgunə ka ənji nə'unə, təya ba, “Maɗa *maryaminyamuunə makə ŋga alə'aada ŋga Muusa, pooshi unə ka upaa luupaanə.” - 2Kə ɗii i Bulusə da Barənaba mabizhinə da ənjitsa. Waɓənəkii a gwazəgi ka shaŋə. Makə uurəgi haalakii aanətii, ənjə a sləkee ka i Bulusə da Barənaba da hara ənji nə'unə aa Urusaliima, kaa təya dzə aaɓii masləkee ənja da matakəŋwanyinə ŋga Ikəliisiya agyanə waɓəətsa. - 3Makə sləkee ənji nə'unə ka tii, təya maɗə, təya paləgi dasəkə hanyinə ŋga Finikiya da ŋga *Samariya, təya dzə də baaba habara ŋga zhi'inə ŋga hara slikərənə ka ənji nə'unə. Fanə ŋga ənji nə'unə ha'ə, agi ɗanə nə tii mooɗasəka. 4Makə mbu'i tii aa Urusaliima, kə liwə ənji Ikəliisiya da masləkee ənji da matakəŋwanyinə ŋga Ikəliisiya tə tii də mooɗasəka. I Bulusə a baaba ka tii sətə slənyi Əntaŋfə daciitii patə. - 5Amma hara ənji nə'unə kurəgə ŋga Farisanyinə a maɗətə, təya ba, “Ma ənjitsa, tyasə, see a ryaminya tii, ənjə a ba ka tii təya nə'u bariya ŋga Muusa.”

6Wata masləkee ənji da matakəŋwanyinə ŋga Ikəliisiya a dza də nə ka tsaamənə agyanə waɓəətsa. 7Makə ta'avə tii ka ɗaaɗa waɓənə ahadatii, Piita a maɗətə, əŋki ci: “Ndzəkəŋushi'ina, makə sətə shii unə, daga ŋukə ta'i Əntaŋfə tə nyi ahadoonə kaa hara slikərənə a fa Ŋunyi Habara da maki, təya luuvə. - 8Kə shii Əntaŋfə ədzəmə ŋga taa wu patə, ca seeda tə tii də vii ka tii Malaaɓa Ma'yanə makə sətə vii ci kaamə əsə. - 9Matəkeemə ci ahadaamə da tii. Putə ŋga vii gooŋgatii kuɓəgi ci ədzəmətii makə naamə. - 10Makə ha'ə ɗii əna, ka mi saŋə cuuna alə haliminə ŋga Əntaŋfə də kaanə ka ənji nə'unə tə bariya ŋga Muusa? Taa amə da dzədzəshi'inaamə maa, kə təkuree amə ka nə'utə bariyaakii. - 11Amma kə vii amə gooŋga oo'i, putə ŋga pwapoonə ŋga Slandanə Yeesu upaa amə luupaanə makə sətə upaa tii natii əsə.”

12Daɓaala a ndzaa kəɗa'ə, təya ənə ka fanə a ma i Barənaba da Bulusə, təya ba ka tii sə ŋga hurəshishiitə ɗii Əntaŋfə ka hara slikərənə daciitii. - 13Makə uudəpaa tii waɓənə, Yakubu a maɗətə, ca jikəvə, əŋki ci: “Fatəmə, ndzəkəŋushi'inə. 14Əndzə'i əna bii Simoonə kaamə makə sətə 'watəgi Əntaŋfə nəhənə tə hara slikərənə kaa ca taɗəgi hara ənji agitii, təya ndzaa ka ənjaakii. 15Kə ɗii waɓəətsə mbərə mbərə da ŋga anabiinə makə sətə ɗii manaahəkii oo'i,

16‘Əŋki Slandana: Ma aakəŋwa, ka shinə nə nyi -

ka haɗatəginə də yi ŋga *Dawuda ətə saawagi.

Ka ŋgərənə nə nyi sətə sasaawagi,

nya ənə ka haaɗatəginə, nya kəŋee,

17kaa hara ənjə a alə tə nyi Slandanətii,

waatoo patənə ŋga hara slikərəətə 'wii nyi

kaa təya ndzaa ka naaki.

18Ha'ə bii Slandanə ətə bagi uushi'iitsə daga ŋukə.’ ”

19Yakubu a tsakə banə, əŋki ci, “Ma nee nyi naaki, ma hara slikərənə ənə ca zhi'wa aaɓii Əntaŋfə, gaama irəla tə tii. - 20Amma, naahaamə ka tii ləkaləkatə də banə, ga təya adə zəmətə ɗii ənji ka uuləminə taa sləmənyinə, acii ma ətsa, ajijinə. Ga təya aləhiinə, ga təya tsəɓə luutə malamə ənji uurakii, ga təya adə idəna. + 21Acii ma bariya ŋga Muusa, daga ŋukə, taa ka ŋgutə vəranə patə, tə'i ənji waaza agyanəkii, ənjə a jaŋga asəkə *kuvə də'wanyinə taa ŋgutə *uusərə ŋga əpisəka.” -

Ləkaləkatə ka hara slikərənə ənji nə'unə

22Fanə ŋga masləkee ənji da matakəŋwanyinə ŋga Ikəliisiya ləɓə da ənji Ikəliisiya patə tə waɓəətsa, wata təya anə uura ŋga taɗə ənji ahadatii, kaa təya sləkee ka tii aa Antakiya, tii da i Bulusə da Barənaba. Wata təya taɗə tə Yahuda ətə ci ənjə a 'wa Barəsaba, tii da Silasə. Matakəŋwanyinə nə tii ahada ənji nə'unə əsə. - 23Wata təya sləkee ka tii də ləkaləkatəkii. Wiinə sətə nyaahə tii asəkə ləkaləkatəkii:

“Wiinə ləkaləkatə ca dzə ka hara slikərənə ənji nə'unə də Antakiya da Siriya da Silikiya. Ma ləkaləkatəna, dacii inə ndzəkəŋushi'inuunə masləkee ənji da matakəŋwanyinə ŋga Ikəliisiya də Urusaliima. Kə nəhəpaa inə tuunə patə.

24“Kə fii inə oo'i, kə gi hara ənji ahadeenə, təya dzə ka maɗee ka haŋkala goonə də waɓənə, təya kəɗəpaa tuunə. Ma ətsa, əntaa inə bii ka tii ɗanə ha'ə. - 25Ma caamiinə, makə kə gi waɓənə geenə ka rəgwa rəŋwə, kə dəɓee ina taɗə ənji ahadeenə, ina sləkee ka tii koonə, təya dzə da i mooɗəkii gaamə Barənaba da Bulusə. 26Ma təya, kə vigi tii əpinatii ka putə ŋga slənə ŋga Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu. 27Ci nee unə ka i Yahuda da Silasə ahadoonə, tii na ba koonə də matii sətə nyaahiinə. 28Kə kaɗeesəkə ka Malaaɓa Ma'yanə da inə patə oo'i, geena tsakəənə koonə kərənə pamə palee ka uushi'iitə ndzaa tyasə, waatoo, - 29goona adə sətə ɗii ənji ka uuləminə taa sləmənyinə, goona adə idəna, goona tsəɓə luutə malamə ənji uurakii, goona aləhiinə. Maɗa kə təŋapaa unə noonə nə ka ɗaaɗa tsarə uushi'iitsa, ka ndzaanə nuunə jamə. Ta'avəmə jamə.”

30Makə kapaa ənji tə i Bulusə, təya palə aa Antakiya, təya dzatə də ənji nə'unə, təya vii ka tii ləkaləkatəta. 31Makə jaŋgatə tii, kə ɗii tii maŋushinə ka shaŋə acii kə vii waɓəətsə ka tii ŋgeerənə. 32Ma i Yahuda da Silasə, *anabiinə nə tii, kə waɓi tii ŋgaaŋga'ə ka ənji nə'unə, təya tsakə ka tii ŋgeerənə. - 33Makə banee tii davə gi'u, ənji nə'unə a kəree ka tii də jamənə. Yahuda da Silasə a ənə aaɓii ənjitə sləkee ka tii. [34Amma, ma nee Silasə, kə dəɓee ca ənəgi davə.]

35Ma i Bulusə da Barənaba, kə ənəgi tii də Antakiya, təya dzəgunə ka ənja, təya dzə də waaza waɓənə ŋga Slandana, tii da hara ənji nə'unə laŋə əsə.

Təkənə ŋga Bulusə da Barənaba

36Makə ta'avə tii davə, Bulusə a ba ka Barənaba, “Ənaaŋwə ka caamatə ənji nə'uutə shi aŋwa waazii ka tii waɓənə ŋga Slandanə taa ka ŋgutə vəranə, kaaŋwa tsaamətə taa iitə nə tii agi nə'unə.” 37Ma Barənaba əsə, kə mwayi ci 'waanənə tə Yoohana ətə ci ənjə a 'wa Marəkusə. - 38Amma kə caamə Bulusə, madəɓeemə Yoohana a dzə da tii, acii kə shi ca bwasee ka tii də Paməfiliya, ma'uudəpaamə ci slənəkii da tii. - 39Wata təya ɗaanə mabizhinə, təya təkəgi. Barənaba a ŋgərə tə Marəkusə, təya dəmə kumbawalə, təya palə aanə hanyinə ŋga Kipərusə. - 40Amma, ma Bulusə, kə ŋgirə ci tə Silasə. Makə ɗii ənji ka tii də'wa, təya kavə tə tii aacii Slandana kaa ca ɗa ka tii pwapoonə agi wiigi'inatii, wata təya palə. - 41Kə wiigi'itə i Bulusə hanyinə ŋga Siriya da ŋga Silikiya, təya dzə də baabanə ka ənji nə'unə kaa təya tsakə ndzaanə də ŋgeerənə agi vii gooŋgatii.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index