Search form

Slənə 18

Bulusə də Koorintiya

1Daba'ə ha'ə, Bulusə a maɗə də Ateena, ca palə aa Koorintiya. 2Makə mbu'i ci, kə guŋəgərə tii da əndə'i əndə Yahuda ətə ɗii ləməkii Akila. Əndə Puntu nə ci. Mata'avəmə ci makə shi ci aa dəvə aa vəra tii da minaakii Pərisəkila. Kə ma'ya tii də Rooma anə hanyinə ŋga Italiya acii kə bii ŋwaŋwə Kalawudiyu oo'i, *Yahudiinə patə, wa təya maɗəgi asəkə vəranəkii. Ci ɗii gi tii aa Koorintiya. Bulusə a dzə ka nəhəpaanə tə tii. + 3Makə lapaa ci oo'i slənatii rəŋwə, waatoo, təslə kuvə kuvə'unə, wata ca ənəgi aɓitii. - 4Ca dzə də baaba waɓənə ŋga Əntaŋfə asəkə *kuvə də'wa taa ŋgutə uusərə ŋga əpisəkə patə, ca dzə də zhi'wanə də Yahudiinə da Gərikanyinə kaa təya nə'u ŋunyi rəgwa.

5Makə mbu'ya i Silasə da Timooti daga anə hanyinə ŋga Makiduuniya, Bulusə a bwasee ka slənətə njii kəya ɗa, ca dzə aakəŋwa də waazanə, ca ɓaarii furəŋə ka Yahudiinə oo'i, Yeesu nə *Mataɗəkii ŋga Əntaŋfə. - - 6Makə ɗii tii ka ci mabizhinə, təya dzə də dzaananə tə ci, ca gəgərəgi bərəbərə ŋga kəjeerənaakii ka ɓaariinə ka tii oo'i, kə shigi ci agi haalatii; əŋki ci, “Ma nyi kamə, pooshi kərənə goonə agyanəki ma'ə. Amma agyanuunə səgoonə. Daga ənshinə aa ha hara slikərənə dzənəki.” - 7Də ha'ə bwasee ci ka tii, ca palə saakii aasii aa ha əndə'i əndə ətə ɗii ləməkii Titusə Yasətu. Əndə paslənə tə Əntaŋfə nə ci, ətə ɗii yaakii ataŋgala *kuvə də'wa.

8Ma gawə ŋga kuvə də'wa ətə ɗii ləməkii Kərisəpusə, kə vii ci gooŋga da yaakii patə ka Slandana. Ha'ə əsə tə'i hara ənji Koorintiya laŋə, makə fii tii waazanə ŋga Bulusə, kə vii tii gooŋga. Ha'ə təya luu yiɓə bapətisəma. -

9Ma ka əndə'i vəɗa, kə waɓi Əntaŋfə ka Bulusə dagi səniinə, əŋki ci ka ci, “Ga ha ŋgwalə, waazawə ka ənja, ga ha ndzaa kəɗa'ə. - 10Acii kədəhə da hə nə nyi. Aciikii ha'ə, pooshi əndə ca uree ka hə. Laŋə nə ənjaaki asəkə vəraana.” 11Wata Bulusə a ndzaa davə, ha'ə fəzə rəŋwə da ləgiɗə kuwa. Ca dzə də dzəgunə ka ənji waɓənə ŋga Əntaŋfə.

12Amma, makə ɗii Galiya ŋgwaməna agyanə hanyinə ŋga Akaya, Yahudiinə a ləɓə də na, təya kəsətə tə Bulusə, təya kərə tə ci aakəŋwacii gəŋwanə, 13əŋki tii, “Ma əndəna, agi isəkwanə nə ci tə ənji ka paslənə tə Əntaŋfə ka rəgwatə təŋapaa bariya.” - 14Ma ətsə kədəhə kaa Bulusə a wunəpaa makii kaa ca waɓə, wata Galiya a ləwugi rəgwa, ca ba ka tii, “Unə Yahudiinə, maci əndə'i bwaya uushi pamə ɗii ci, kə njii kya fa tuunə. - 15Amma, makə mabizhinə agyanə waɓənə saakii da ləmənyinə da bariya goonə, unə səgoonə nə tsaamətənə. Ma nyi kamə, paa nyi ka la gəŋwanə ŋga tsarə uushi'iitsa.” 16Wata ca lyakagi tə tii asəkə kuvə gəŋwanə. 17Wata tii patə, təya kəsətə tə Sasətinasə, gawə ŋga kuvə də'wa, təya fəslə tə ci akəŋwacii gəŋwanə. Amma, taa gi'u, makulamə aasəkə Galiya.

Ənənə ŋga Bulusə aa Antakiya

18Makə cakə Bulusə baneenə laŋə da ənji Koorintiya, ca ba ka tii a maɗə ci ha'ə. Ca dzə, ca isəgi nəkii asəkə vəranə ŋga Kəŋkəraya ka ɓaariinə oo'i, kə mbu'utəgi ci də aləkawalətə shi ca ɗii. Ma daba'əkii, ca dəmə kumbawalə da i Pərisəkila da Akila, təya palə aagyanə hanyinə ŋga Siriya. 19Təya kəŋaanə də Afisa zəku'i. Ca dzə aasəkə kuvə də'wa, ca waɓə da Yahudiinə davə, - 20təya kədii tə ci kaa ca tsakə ta'aveenə da tii. Amma kə naanagi ci. 21Makə bii ci ka tii maɗənaakii, ca ba ka tii, “Ka ənyanə nə nyi aaɓii unə, maa kə luuvə Əntaŋfə.” Wata ca bwasee ka i Pərisəkila da Akila də Afisa, ca dəmə kumbawala, ca palə. - 22Makə mbu'i ci aa Kayisariya, ca dzə aa Urusaliima ka nəhəpaanə tə ənji nə'unə, ca uudəgərə aa Antakiya. 23Makə banee ci gi'u davə, wata ca maɗə, ca wiigi'itə hanyinə ŋga Galatiya da Firigiya, ca dzə də vii ŋgeerənə ka ənji nə'unə patə. -

Waazanə ŋga Apoolasə də Afisa

24Tə'i əndə'i əndə Yahuda ətə ɗii ləməkii Apoolasə. Kə shi ci aa Afisa. Ma ca, əndə Aləkəsandəriya nə ci. Kə mbee ci ka waɓənə. Kə shii ci malaaɓa ləkaləkatə ka shaŋə əsə. + 25Kə dzəgunətə ənji ka ci rəgwa ŋga Slandanə ŋga'ə. Taa ŋgahi see yiɓə bapətisəma ŋga Yoohana shii ci, amma kə ɗii ci gazhi'waanə ŋga dzəgunətənə ka ənji gəŋə gəŋə agyanə Yeesu. 26Makə mbu'i ci, ca waaza asəkə kuvə də'wa yadə ŋgwalənə. Makə fii i Pərisəkila da Akila tə ci, təya ŋgərə tə ci, təya tsakə dzəgunətə ka ci rəgwa ŋga Slandanə ŋga'ə. - 27Apoolasə əsə, kə mwayi ci dzənə aagyanə hanyinə ŋga Akaya. Makə mwayi ci ɗanə ha'ə, ənji nə'uutə də Afisa a tsakə tə ci də naahənə ka ənji nə'uutə də Akaya, kaa təya luu tə ci də mooɗasəka. Makə mbu'i ci aa dəvə, kə cakə ci tə ənjitə ɗii Slandanə ka tii pwapoonə ŋga vii gooŋga, 28acii kə uuri ci tə Yahudiinə akəŋwacii ənji də waɓənə, ca ɓaarii tantanyinəkii dasəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, Yeesu nə Mataɗəkii ŋga Əntaŋfə. -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index