Search form

Slənə 3

Mbəɗəpaanə də mahurəməsə ənda

1Ma ka əndə'i uusəra, i Piita da Yoohana a dzə aasəkə yi ŋga Əntaŋfə ətsə tibisə makkə ŋga kədəwanə, waatoo saa'i ŋga ɗa də'wa. -

2Tə'i əndə'i əndə gatə a uura mayi ŋga Əntaŋfə. Ma uura mayitsa, ‘Dagwakii’ ci ənjə a 'wa. Mahurəməsəkii daga poonə tə ci nə əndəkii. Pukyanə ŋga uusəra patə nə ənjaakii ka kiranə tə ci aa dəvə, təya kapaa tə ci, kaa ca kədii sataka acii ənji dzənə aasəkə yi ŋga Əntaŋfə. - 3Makə nee ci ka i Piita da Yoohana təya dəmə aasəkə yi ŋga Əntaŋfə, ca kədii sataka aciitii. 4Wata i Piita da Yoohana a tsaamə tə ci, əŋki Piita ka ci, “Tsaamuu tiinə.” 5Ca tsaamə tə tii də ŋga'ə. Ma nə ci ka nəhənə, ka upaanə nə ci uushi aciitii. 6Wata Piita a ba ka ci, “Paa nyi da kwaɓa shaŋə, amma, ma səndə upaa nyi, ka viinə nə nyi ka hə. Də baawəɗa ŋga Yeesu *Aləmasiihu, əndə Nazaratu, maɗətə, wiiwu.” 7Wata Piita a kəsətə ciinəkii da ciizəma, ca maɗee ka ci. Pii kə upaa səɗəkii da idəkii ŋgeerənə. 8Həryatə əndətə a maɗətə, ca kəŋaanə, ca 'watəgi wiinə. Wata ca dəməgərə atsatii. Ca wii, ca dzə də ləəɗənə, ca dzə də dəlanə də Əntaŋfə. -

9Patənə ŋga ənjitə nji davə, kə nee tii ka ci, ca wii, ca dəla də Əntaŋfə. 10Kə shii tii oo'i, mahurəməsə əndətə izee ka kədii sataka a uura mayi ‘Dagwakii’. Acii ha'ə, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə nə sətə ɗii tə ci.

Waazanə ŋga Piita atsaa malaɓa ŋga Sulayimaanu

11Makə mabwaseemə əndətə ka i Piita da Yoohana, tii atsaa malaɓatə ci ənjə a 'wa malaɓa ŋga Sulayimaanu, ənji patə a kwasə pii pii aaɓiitii, acii kə kəŋee ka tii ka shaŋə nə sətə ɗii. -

12Makə nee Piita ka tii, ca ba, “Unə ənji Isərayiila, acii mi saŋə nuunə ka neenə ka hurəshishinə ŋga əndətsa? Acii mi cuuna tsaamə tiina? Ma nuunə ka nəhənə, agi baawəɗa geenə taa camənə geenə cii kəya wii kwa? 13Əntaa ha'ə. Ma Əntaŋfə ŋga i Ibərahiima da Isiyaaku da Yakubu da hara dzədzəshi'inaamə patə, ci vii ɗuunuunə ka Yeesu lawaraakii. Ma una, kə vii unə tə ci aacii gayinə. Makə mwayi Pilaatu kapaanə tə ci, kə kaaree unə. - 14Də ha'ə kaaree unə ka Malaaɓa Əndəta, əndə gooŋga, una kədii ka ənjə a kagi koonə tə maɓələ ənja. 15Də ɗanə ha'ə kavuunə tə Əndə vii əpinə ka ɓələginə. Amma kə maɗee Əntaŋfə ka ci agi maməətə ənja. Ma inə əsə, seedawanyinə niinə ŋga maɗənaakii. - 16Ma əndənə cuuna nee, kə shii unə tə ci. Də baawəɗa ŋga Yeesu upaa ci ŋgeerənə, acii kə vii inə gooŋga ka ci. Ha'ə nə ci əsə, putə ŋga vii gooŋga geenə ka Yeesu upaa ci jamənə ŋga shishinəkii akəŋwacii unə patə. -

17“Ma ənə ha'ə ɗii ndzəkəŋushi'ina, kə shii nyi oo'i, ma unə da i gayinə goonə, dagi ghatə shiinə goonə ɗii unə ha'ə də Yeesu. - 18Amma də ha'ə ɗii ka gooŋga nə sətə bii Əntaŋfə da ma anabiinaakii oo'i, ka ciɓənə nə Mataɗəkəyaakii. -

19“Acii ha'ə baamə ka Əntaŋfə, zhi'wagimə aaɓiikii, kaa ca tifyagi koonə 'waslyakəənə goonə. - 20Maɗa kə ɗii unə ha'ə, ka viinə nə Slandanə koonə shiwunə aasəkə mooɗəfuunə, ka kyanə nə ci koonə də Mataɗəkəyaakii Yeesu. Ci ta'i koonə tə ci. 21Ma Yeesu, kə ɗii tyasə, see a ndzaa ci dagyə zəku'i, taabu'u nə Əntaŋfə a ɗaaɗa uushi'iitə baabii ci da ma malaaɓa anabiinaakii daga ŋukə. 22Muusa maa, kə bii ci oo'i, ‘Ka taɗənə nə Əntaŋfə koonə *anabi makə naaki agi ndzəkəŋushi'inuunə. See a foonə sətə nii kəya ba koonə patə. - 23Taa wu patə na kaaree ka fanə tə anabita, paa tii ka ndzaanə agi ənji ŋga Əntaŋfə, ka zamaginə nə ənji də tii.’ 24Ha'ə əsə waɓi hara anabinyinə patə, 'watəginə ka Samuyila da hara anabinyinə ətə shi daba'əkii. Kə waɓi tii agyanə uushi'inə ətə ca ɗaaɗa əndzə'i. - 25Ndzəkəŋushi'ina, koonə waɓi Əntaŋfə da ma anabinyiita. Ha'ə əsə koonə da dzədzəshi'inuunə ɗii ci aləkawala, waatoo ətə bii ci ka Ibərahiima, ‘Ka ɗaanənə nə nyi barəkaanaaki aagyanə slikərənyinə ŋga duuniya patə, putə ŋga jijinyinaaku.’ - 26Ha'ə kə taɗəgi Əntaŋfə lawaraakii, ca sləkee ka ci aahadoonə zəku'i koona upaa barəkaanə daciikii, una bwasee ka bwaya bwayaanə goonə.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index