Search form

Slənə 4

Kərənə tə i Piita da Yoohana aakəŋwacii gayinə

1Ma i Piita da Yoohana a waɓə ka ənja, wata limanyinə da ŋwaŋwə ŋga soojiinə ətə ca nəhə yi ŋga Əntaŋfə, da *Sadukiinə a shi aaɓiitii + - 2də maɓəzə səka. Ma ɓəzee ka səkətii, acii kə jigunyi i Piita da Yoohana ka ənja, kə bii tii ka ənji oo'i, kə ma'i Yeesu agi maməətə ənja, aciikii ma maməətə ənji patə, kadə nə təya maɗətə da i əpinə. + 3Wata təya kəsə tə i Piita, təya pa'əgi tə tii aasəkə kuvə furəshina see pukənə ŋga ha, acii kə uugi uusərə dzənə ka ɗa gəŋwanə. - 4Amma, ma agi ənjitə fii waɓənə ŋga masləkee ənja, ɓəzəkii nə ənjitə vii gooŋga. Kə mbu'i laŋənatii bahə dəbu'u tufə. -

5Pukənə ŋga ha, wata gayinə da masariinə da maliminə a ləɓə də Urusaliima patə. 6Təya dza də nə da gawə ŋga limanyinə ətə ɗii ləməkii *Anasə tii da i Kayafasə i Yoohana i Aləkəsandəra, da i hara slikərənə patə ŋga maɗuunə *limanə. 7Təya sləkee ka ənji kaa təya kira tə i Piita da Yoohana, təya kəŋee ka tii akəŋwaciitii, təya ləgwa ka tii, əŋki tii, “Da saŋə upaa unə baawəɗatsa? Wu vii koonə rəgwa ŋga mbəɗəpaanə də mahurəməsə əndətsa?” -

8Wata kə cakə Malaaɓa Ma'yanə natənə ədzəmə ŋga Piita. Ca ba ka tii, əŋki ci, “Unə gayinə da masariinə, - 9maɗa putə ŋga ŋga'aanə ɗii inə ka mahurəməsə əndətsə ɗii inə mawulakii akəŋwacii unə ənshinə, una ləgwa keenə taa iitə mbə'i ci, 10yoo, see a shii unə da i ənji Isərayiila patə oo'i, də ləmə ŋga Yeesu Aləmasiihu əndə Nazaratu nə əndətsə kəŋə akəŋwacii unə ndaŋə ndaŋə. Ma unə, kə gwa'avuunə tə Yeesu aashi ənfwa, amma kə maɗee Əntaŋfə ka ci. - 11Kə waɓi malaaɓa ləkaləkatə agyanəkii oo'i, -

‘Ci nə faaratə kaaree unə, ənji ghənəna,

amma ci ənəpaa ka faaratə palee də məghərəvənə.’

12Daciikii rəŋwə dyaŋə upaanə ənji mbəɗənə, acii pooshi əndə'i əndə agi duuniya shaŋə ətə vii Əntaŋfə ka ci baawəɗa bahə kaama upaa mbəɗənə daciikii.” -

13Kə nee *mətərəkinə ŋga Yahudiinə oo'i, ma i Piita da Yoohana, masooɗəfənyinə nə tii. Ma nee tii əsa, tyalakanyinə nə tii, əntaa majaŋga ənji əsə, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə. Wata təya puləgi oo'i, tii da Yeesu nja ndzaanə. 14Amma, makə nee tii ka əndətə mbəɗəpaagi i Piita da Yoohana kəŋə aɓitii ndaŋə ndaŋə, kə ətee tii ka rəgwa ŋga ɗa mabizhinə. 15Aciikii təya səbagi tə i Piita da Yoohana agyə, təya ɗa mətərəkinə. - 16Əŋki tii, “Iitə ɗanaamə də ənjitsa? Acii gooŋga, ma ahada ənji Urusaliima patə, pooshi əndə mashiimə kə ɗii tii sə ŋga hurəshishiinə ka shaŋə. Pooshi amə ka mbee ka ɗa mabizhinə əsə. - 17Amma, acii ga waɓənəkii a tsakə waazanə ka hara ənja, see a baamə ka tii oo'i, ga təya ənə ka waɓənə ka taa wu də ləmə ŋga Yeesu ma'ə.” -

18Wata təya ənə ka 'watənə tə masləkee ənja. Makə dəməgərə tii, təya ba ka tii, əŋki tii, “Goona ənə ka waɓənə taa dzəgunənə ka ənji də ləmə ŋga Yeesu ma'ə daga ənshinə!” 19Amma əŋki Piita da Yoohana ka tii, “Unə də noonə na, lagimə waɓəətsa, maɗa ŋga'ə akəŋwacii Əntaŋfə keena fa noonə, ina bwasee ka fa naakii. 20Acii ma inə kamə, pooshi inə ka mbee ka ndzaanə zərakə yadə ba ka ənji sətə nee inə da sətə fii inə.” 21Wata mətərəkinə a tsakə ka tii bariya də banə, ga təya ənə ka ɗanə ha'ə ma'ə. Təya kapaa tə tii, pooshi tii upaa rəgwa ŋga ciɓeenə ka tii, acii talakiinə patə, agi ɗuunətənə nə tii tə Əntaŋfə putə ŋga sətə slənyi tii. 22Ma əndətə mbəɗəpaagi tii də sə ŋga hurəshishinə, kə palee ci ka fəzə ənfwaɗə pu'unə.

Ɗa də'wa ŋga ənji nə'unə kaa təya mbee ka waaza

waɓənə ŋga Əntaŋfə yadə ŋgwalənə

23Makə kapaa ənji tə i Piita da Yoohana, təya ənə satii aahada hara ənji nə'unatii. Təya ba ka tii sətə bii madiigərə limanyinə da masariinə ka tii. 24Makə fii ənji nə'unə ha'ə, təya kədii acii Əntaŋfə də ədzəmə rəŋwə, əŋki tii, “'Ya'ə Slandana, hə tagii ha dadagyə da ha a panə da uunəvə da sətə asəkətii patə. - 25Kə waɓi hə da ma dəsəniinə Dawuda lawaraaku. Kə waɓi ci də baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə, ca ba: -

‘Acii mi ci hara slikərənə a ɓəzə səka?

Acii mi saŋə ci ənjə a hiima uushi'iitə zaɓa?

26Kə aanyi meeminə ŋga *duuniya.

Gayinə əsə, kə guŋutə tii də nə kaa təya pa

da Əntaŋfə Slandanə da Mataɗəkəyaakii.’

27Ha'ə makə ətsə ɗii *Hirudusə da Puntiyu *Pilaatu, kə ləɓə tii də nə ka hakii asəkə vəraanə da hara slikərənə da ənji *Isərayiila agyanə malaaɓa lawaraaku Yeesu mataɗəkəyaaku. + 28Ma sətə ɗii tii patə, kə ɗii tii makə sətə mwayi hə agi baawəɗaaku daga ŋukə. - 29Ma əndzə'i, 'ya'ə Slandana, fatə bwaya uushi'iitsə ci təya baaba agyaniinə. Vii ka lyawarənaaku ŋgeerənə ŋga waaza waɓənaaku yadə ŋgwalənə taa gi'u. - 30Tsakuu tiinə, ɓaarii baawəɗaaku, ina mbəɗəpaa də ənji bwanea, ina ɗa uushi'inə ŋga hurəshishinə agi ləmə ŋga malaaɓa lawaraaku Yeesu.” -

31Makə uudəpaa tii ɗa də'wa, hatə ɗii tii davə patə, gaŋgəzənə. Wata kə cakə Malaaɓa Ma'yanə naanatənə tə tii patə. Təya ndzaŋə waaza waɓənə ŋga Əntaŋfə yadə ŋgwalənə. -

Sətə ndzaanə ŋga əndə nə'unə, ŋga ənji nə'unə patə

32Ənjitə vii gooŋga patə, kə ndzaa tii də mooɗəfə rəŋwə, haŋkalatii rəŋwə əsə. Pooshi əndə banə oo'i, ma sətə ɗii ka naakii, kə ndzaa ka naakii daanəkii. Amma, maləɓəkii nə tii patə anə uushi'inatii. - 33Də baawəɗa laŋə baabii masləkee ənji tə maɗənə ŋga Yeesu Slandana agi maməətə ənji makə sətə nee tii. Kə ɗii Əntaŋfə barəkaanə aagyanətii patə ka shaŋə shaŋə. 34Pooshi maagha agitii əsə. Acii patənə ŋga ənjitə da ratii taa yatii, kə ɗərəmagi tii, təya kira kwaɓakii, 35təya kapaa akəŋwacii masləkee ənja, masləkee ənjə a təkə ka taa ŋgutə əndətə ətee ahada ənji nə'unə.

36Ha'ə tə'i əndə'i əndətə ɗii ləməkii Yusufu agi slikərənə ŋga *Leewi. Masləkee ənjə a ɗəkə ka ci ləmə Barənaba, makə bana, ‘Mavii ŋgeerənə ka ənja’. Poonə tə ci, anə hanyinə ŋga Kipərusə. 37Tə'i raakii, ca ɗərəmagi, ca kira kwaɓakii, ca kapaa akəŋwacii masləkee ənja.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index