Search form

Slənə 6

Taɗənə tə ənji məɗəfə

1Ma ka saa'ita, makə ci laŋənə ŋga ənji nə'unə tə Yeesu a dzə də tsakənə, kə ŋgiirə hara Yahudiinə ənji nə'unə ma, waatoo Yahudiitə ca waɓə uura Gərikə, oo'i, kə bwasee Yahudiinə ənji nə'unə ətə ca waɓə uura Yahuda ka mooryafinə ətə ca waɓə uura Gərikə, pooshi tii agi upaa sətə ci ənjə a təkə taa ŋgutə uusəra. - 2Wata masləkee ənji pu'u aji bəra'i a dzatə də ənji nə'unə patə, təya ba ka tii, “Madəɓeemə ina bwasee ka waaza waɓənə ŋga Əntaŋfə, ina dzəgərə aagi təkə zəma. 3Acii ha'ə, ndzəkəŋushi'inə, tagimə ənji məɗəfə ahadoonə ətə ci ənjə a dəla də tii, ətə da Malaaɓa Ma'yanə a mooɗəfətii da hiima əsə. Tə tii kavənə ənji aanə slənətsa. - 4Ma inə neenə, ina ɗa gazhi'waanə ŋga ɗa də'wa da waaza waɓənə ŋga Əntaŋfə.”

5Ma sətə bii masləkee ənja, kə kaɗeesəkə ka ənji nə'unə patə. Wata təya taɗə tə Sətəfanu, acii ma ca, əndə vii gooŋga nə ci ka shaŋə, manakii də Malaaɓa Ma'yanə əsə. Təya taɗə əsə tə Filibusə da Pərəkwara da Nikanoorə da Timoonə da Parəmina da Nikoolawusə əndə Antakiya, əndətə shi a dəməgərə aagi diina ŋga Yahudiinə. 6Təya kira tə tii aakəŋwacii masləkee ənji. Masləkee ənjə a ɗaanə ka tii də'wa, təya kavə ciinətii aanətii. -

7Yoo, kə gi waɓənə ŋga Əntaŋfə aakəŋwa aakəŋwa. Agi tsakənə nə laŋənə ŋga ənji nə'unə də Urusaliima, ɓəzəkii agi limanyinə əsə vii gooŋga ka Yeesu. -

Kəsənə tə Sətəfanu

8Ma Sətəfanu, kə ɗii Əntaŋfə ka ci pwapoonə, ca vii ka ci baawəɗa laŋə, kaa ca ɗa sə ŋga hurəshishinə ka shaŋə ahada ənja. - 9Amma tə'i hara Yahudiinə ətə izee ka dza də nə asəkə kuvə də'wa ətə ci ənjə a 'wa “Kuvə ŋga Dimwanyinə”. Kə shi tii daga də Sirina da i Aləkəsandəriya. Tə'i harii Yahudiinə əsə ətə shi daga də Silikiya da Asiya. Kə ɗii tii mabizhinə da Sətəfanu. 10Amma kə təkuree tii ka uurənə tə ci, acii kə waɓi ci də hiimatə vii Malaaɓa Ma'yanə ka ci. - 11Wata təya ŋgaaŋgagi ənji də kwaɓa, ənjitə a ba oo'i, “Kə fii inə ca dzaana tə Muusa, ca bərapaa tə Əntaŋfə əsə.” - 12Də ha'ə maɗee tii ka ədzəmə ŋga matakəŋwanyinə da maliminə da hara ənji patə. Təya əbuunə aanə Sətəfanu, təya kəsə tə ci, təya kərə aakəŋwacii *mətərəkinə. 13Wata təya kira ənji vii seedanə ŋga jirakənə, ənjitə a ba, “Ma əndətsa, paa ci ka təkənə da waɓə bwaya uushi'inə aashi malaaɓa *yi ŋga Əntaŋfə da i bariya ŋga Muusa. - 14Acii kə fii inə kə bii ci oo'i, ma Yeesu əndə Nazaratuta, ka uulaginə nə ci maɗuunə kuvətsə ŋga Əntaŋfə. Ca zhi'wee ka alə'aadanyiitə vii Muusa kaamə.”

15Tsaamənə nə mətərəkinə tə Sətəfanu. Ma təya nee patə, ma kəŋwaciinəkii, makə ŋga malaa'ika.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index