Search form

Slənə 8

1Ma Sawulə, kə luuvə ci ɓələnə tə Sətəfanu. -

Ciɓənə ŋga ənji nə'unə acii Sawulə

Ma uusərakii, kə lii ŋgəra'wə tə ənji nə'unə tə Yeesu də Urusaliima ka shaŋə. Təya yiigəɗəgi patə aanə hanyinə ŋga Yahudiya i *Samariya. See masləkee ənji tanə mbəɗaanə davə. 2Kə ŋgirə hara ənji nə'unə tə wə ŋga Sətəfanu, təya ŋgəɗəgi, təya tuu waakii ka shaŋə. 3Ma Sawulə, kə ciɓə ci də ənji nə'unə tə Yeesu ka shaŋə. Ha'ə kə giimə ci ka yi ka yi ka kəəsənə tə tii, ŋguyirənə da makinə patə, ca əjigərə tə tii aa furəshina. -

Waazanə də *Samariya

4Ma ənji nə'uutə yiigəɗəgi, kə kirə tii waɓənə ŋga Əntaŋfə taa aama patə gi tii. - 5Filibusə əsə, kə pyalə ci aasəkə maɗuunə vəranə ŋga Samariya, ca ba ka ənjitə davə waɓənə agyanə Yeesu *Mataɗəkii ŋga Əntaŋfə. 6Makə fii daɓaala tə sətə ci Filibusə a ba ka tii, təya nee ka sə ŋga hurəshishiitə cii kəya ɗaaɗa əsə, təya kavə hiimatii ka sətə cii kəya ba ka tii patə də ədzəmə rəŋwə. 7Acii kə gimagi ginaajinyinə ashi ənji ɓəzəkii də kaala vurənə. Kə mbə'i mahurəməsə ənji da mədərənyinə laŋə əsə. - 8Kə ɗii ənji maŋushinə ka shaŋə də Samariya.

9Ma asəkə vəraatsə əsə, tə'i əndə'i əndə ətə ɗii ləməkii Simoonə. Kə ɗii ci uushi'inə ŋga hiila laŋə. Ha'ə kə dzəgəpaa tə ənji Samariya patə ka shaŋə. Ha'ə kə zhi'wee ci ka naakii nə ka maɗuunə uushi. 10Aciikii patənə ŋga ənja, gayinə da talakiinə, kə luuvə tii sətə ɗaaɗii ci, təya ba, “Wiitsə baawəɗa ŋga Əntaŋfə ka shaŋə ətə ci ənjə a ba.” 11Təya nə'u tə ci, acii kə ta'avə ci ka ɗa ka tii sə ŋga hiila. 12Amma, makə fii tii waazanə ŋga Filibusə agyanə ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə da ŋunyi waɓənə ŋga Yeesu, ŋguyirənə da makinə patə, kə luuvə tii, təya luu yiɓə bapətisəma. - 13Ha'ə nə Simoonə əsə, kə luuvə ci, ca luu yiɓə bapətisəma, ca nə'u tə Filibusə. Makə nee ci ka madiigərə sə ŋga hurəshishiitə ci Filibusə a ɗa, kə dzəgəpaa tə ci ka shaŋə.

14Makə fii masləkee ənji də Urusaliima oo'i, kə liwə ənji Samariya waɓənə ŋga Əntaŋfə, təya sləkee ka i Piita da Yoohana aahadatii. 15Makə mbu'i tii aa dəvə, kə ɗii tii ka ənji də'wa kaa təya upaa Malaaɓa Ma'yanə. 16Acii kə liwə tii yiɓə bapətisəma agi ləmə ŋga Yeesu Slandana, amma ma'ə tii ma'upaamə Malaaɓa Ma'yanə. - 17Ma i Piita da Yoohana a ɗa ka tii də'wa, təya kavə ciinətii aanətii, wata təya upaa Malaaɓa Ma'yanə.

18Makə nee Simoonə kə upaa ənji Malaaɓa Ma'yanə acii putə ŋga kavə ciinə ŋga masləkee ənji aanətii, wata ca ɗa rəgwa ŋga vii kwaɓa ka masləkee ənja. - 19Əŋki ci ka tii, “Ndiimə ka nyi baawəɗatsa, kaa nya shii kavə ciinəki aanə ənda, ca upaa Malaaɓa Ma'yanə əsə.” 20Amma Piita a ba ka ci, “Wa Əntaŋfə a zamagi də hə da kwaɓaaku. Ma nə hə ka nəhəna, ka upaanə nə hə viinə ŋga Əntaŋfə də kwaɓa kwa? 21Əntaa slənaaku ətsa, acii pooshi ədzəməku camə akəŋwacii Əntaŋfə. - 22Acii ha'ə, baawə ka Əntaŋfə putə ŋga bwaya uushi'iitə hiimii hə, ha kədii aciikii; mbu'u ka tifyaginə nə ci ka hə sətə hiimii hə asəkə mooɗəfəku. 23Acii kə nee nyi, məŋgərəkikinə nə hə. Kə ŋgərəma 'waslyakəənə tə hə.” 24Wata əŋki Simoonə ka i Piita da Yoohana, “Kədiimə ka nyi acii Slandanə acii ga taa rəŋwə agi uushi'iitsə bii unə a ɗii tə nyi.” -

25Makə uugi i Piita da Yoohana seedanatii da waaza waɓənə ŋga Slandana, təya ənə aa Urusaliima də waaza ŋunyi habara ŋga Yeesu asəkə giwanyinə da vəranyinə ŋga Samariya laŋə.

Filibusə da əndə Iitoopiya

26Ma daba'əkii, wata malaa'ika ŋga Slandanə a ba ka Filibusə: “Maɗətə, duu aadə hwarəma, ka rəgwatə ca ma'ya də Urusaliima ka dzənə aa Gaza, waatoo rəgwa bilinə.” 27-28Filibusə a maɗə, ca palə. Ma ca dzə də dzənə, wata ca guŋəgərə da əndə'i əndə Iitoopiya ca ənə saakii asəkə moota təhwaakii, ci kə uudəpaa paslənaakii tə Əntaŋfə də Urusaliima. Ca dzə də jaŋga ləkaləkatə ŋga anabi Isaaya. Ma əndətsa, gawə nə ci agi ŋwaŋuunə ŋga Kandaka, waatoo ki nə ŋwaŋwə ŋga Iitoopiya ka ətə saa'i. Əndətə əsə nə əndə kəsə kwaɓatə. - 29Wata Malaaɓa Ma'yanə a ba ka Filibusə, “Əntsahuu aatsa moota təhutsa.” 30Wata ca huyipaa aaɓiikii. Ma ca fa, waanə ka jaŋga ləkaləkatə ŋga anabi Isaaya. Filibusə a ləgwa ka ci, əŋki ci, “Agi paaratəginə nə hə də sətsə cii kwa jaŋga nii?” 31Əndətə a ba ka Filibusə, “Iitə mbeenəki ka paaratəgina? See maa upaa nyi əndə tsakənə tə nyi.” Wata ca 'wa tə Filibusə kaa ca ndərə aaɓiikii kaa təya ndzaa ka hakii. 32Wiinə sətə nji əndə Iitoopiyatə a jaŋga asəkə malaaɓa ləkaləkatəkii: -

“Ma ca, taa makii mawunəmə ci.

Kə ndzaa ci makə baga ənjə a kərə ka la uurakii,

makə sətə ci uundzə baga a ndzaa kəɗa'ə

taa ənjə a laala shiŋkinaakii.

33Kə ɗavə ənji ka ci ayinə,

ha'ə kə ənslə'watəgi ənji ka ci də gooŋgaanaakii.

Pooshi ənji ka mbee ka ba habara ŋga slikərənaakii,

acii kə lagi ənji əpinaakii daga saa'i ŋga əntənaakii ma'ə mambu'umə.”

34Wata əndə Iitoopiyatə a ba ka Filibusə, “Ya əna, agyanə wu saŋə nə *anabi ka waɓəna? Agyanəkii saakii nii, anii anə əndə'i ənda?” 35Wata Filibusə a waaza ka ci Ŋunyi Habara ŋga Yeesu, 'watəginə ka sətə jaŋgii əndətə asəkə ləkaləkatə ŋga anabi Isaaya. -

36Ma təya dzə də dzənə a rəgwa, təya lapaa gəəra. Wata əŋki əndə Iitoopiyatə ka Filibusə, “Wiitsə ma'inə. Tə'i uushi ca təŋapaa tə nyi ka ɗa ka nyi bapətisəma nii?” - [37Filibusə a ba ka ci, “Maɗa kə vii hə gooŋga ka Yeesu *Aləmasiihu də ədzəmə rəŋwə, ka ɗanə nə ənji ka hə.” Əŋki ci, “Kə vii nyi gooŋga oo'i, *Uuzənə ŋga Əntaŋfə nə Yeesu Aləmasiihu.”] 38Wata ca ba ka ənjə a kəŋee ka moota təhwaakii. Təya jimagərə, təya dzəgərə aagi ma'inə. Filibusə a yiɓə ka ci bapətisəma. 39Makə gimagi tii agi ma'inə, wata Ma'yanə ŋga Slandanə a vagi tə Filibusə. Pooshi əndə Iitoopiyatə ənyi ka neenə ka ci ma'ə. Amma ca nə'u rəgwaakii də mooɗasəkə laŋə. - 40Ma Filibusə əsə, də Azata ənyi ənji ka neenə ka ci. Ca dzə aa Kayisariya. Ma a rəgwa, kə gi ci də waaza Ŋunyi Habara ŋga Yeesu ka vəra ka vəra. -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index