Search form

Slənə 9

Vii gooŋga ŋga Sawulə ka Yeesu

1Ma Sawulə, kə gi ci aakəŋwa də ciɓənə də ənji nə'unə tə Slandana, ha'ə ca ba ka ɓəələginə nə ci tə tii. Kə ma'i ci, ca palə aa ha gawə ŋga limanyinə, - 2ca kədii kaa ca naahətə ka ci ləkaləkatə kaa ca kərə ka gayinə ŋga *kuvə də'wanyinə ŋga Damasəkusə, oo'i, maɗa kə lapaa ci ənji nə'u rəgwa ŋga Slandana, ka kaashatənə nə ci tə tii patə, ŋguyirənə da makinə, ca kira aa Urusaliima ma'aanəkii. -

3Makə upaa ci ləkaləkatəkii, ca palə. Ma ci ma'ə a rəgwa, kədəhə kaa ca mbu'u aa Damasəkusə, wata ma nee ci, ɓərənə makə pyapiɗənə ŋga vənə a jigagi ka ci dadagyə, ca ɓərəgi hatə ɗii ci davə patə. - 4Wata kucafə ca kulagi aa panə. Ma ca fa, uura ŋga əndə a ba ka ci: “Sawulə, Sawulə, mi saŋə cii kwa ciɓə də nyi ha'a?” 5Ca ləgwa, “'Ya'ə Slandana, hə wu saŋa?” Əŋki ci ka ci, “Nyi nə Yeesu ətə cii kwa ciɓə də ci. - 6Amma, ma ɗanəkwa, maɗətə, dzəgərə aasəkə vəranə. Davə nə ənjə a ba ka hə sətə nii kwa ɗa.” 7Ma guvii-wiinyinə ŋga Sawulə, kə kəŋee ka tii, ca pa'əənə ka tii ma əsə, acii kə fii tii uura ŋga ənda, amma maneemə tii ka əndəkii. 8Sawulə a maɗətə, ca kəŋaanə, ca wunəpaa ginəkii, amma paa ci ka mbee ka nee ka taa mi. Ənjitə a kəsə tə ci ka ciinəkii, təya kərə tə ci aa Damasəkusə. - 9Baanə makkə, paa ci ka mbee ka neenə. Pooshi zəmə a makii, masamə ci taa mi əsə.

10Tə'i əndə nə'unə də Damasəkusə ətə ɗii ləməkii Ananiya. Kə jigagi Slandanə ka ci, əŋki ci, “Ananiya!” Ca muu, “'Ya'ə Slandana, wanyina.” 11Əŋki Slandanə ka ci, “Maɗətə, duu ka rəgwatə ci ənjə a 'wa ‘Makəŋə rəgwa’, ha ləgwatə asii ga Yahuda tə əndə vəranə ŋga Tarəsi ətə ɗii ləməkii Sawulə. Acii agi ɗa də'wa nə ci. - 12Kə ɓaarii nyi ka ci əndə'i əndə ɗii ləməkii Ananiya ca dəməgərə aaɓiikii, ca banee ka ciinəkii aanəkii kaa ca ənə ka nee ka ha makə ŋga ŋukə.” - 13Amma Ananiya a ba, “'Ya'ə Slandana, kə fii nyi a ma ənji laŋə oo'i, ma əndətsa, kə ciɓee ci ka ənji nə'unə tə hə ka shaŋə də Urusaliima. 14Wiinə, ma shi ci aa hanə əsə, də baawəɗa ŋga gayinə ŋga limanyinə kaa ca anə taa tə wu patə ca ɗa də'wa də ləməku ganə.” 15Amma əŋki Slandanə ka Ananiya, “Duu, acii mataɗə əndə slənaaki nə ci kaa ca baaba ləməki ka hara slikərənə da meeminə da ənji *Isərayiila patə. - 16Nyi na ɓaarii ka ci əsə makə sətə nii kəya ciɓə putə ŋga ləməki.” -

17Wata Ananiya a palə, ca dəməgərə aa hatə aasii, ca banee ka ciinəkii aanə Sawulə, ca ba, “Ndzəkəŋunəki Sawulə, Slandanə sləkee ka nyi, waatoo Yeesu ətə jigagi ka hə a rəgwa ha shi aa hanə. Ma sləkee ci ka nyi, kaa ha mbee ka neenə də ginəku makə ŋga ŋukə, ha upaa natənə ŋga Malaaɓa Ma'yanə tə hə əsə.” - 18Wata kurya'ə uushi makə maslyafənə ŋga mbuzə a kulyagərə anə ginəkii, ca ənə ka neenə makə ŋga ŋukə, ca maɗətə, ca luu yiɓə bapətisəma. 19Ma daba'əkii, ca adə zəma, ca ənə ka upaa ŋgeerənə.

Waazanə ŋga Sawulə də Damasəkusə

Kə ta'avə Sawulə gi'u də Damasəkusə tii da ənji nə'unə. 20Pii kə pyalə ci aasəkə *kuvə də'wanyinə kama kama, ca waaza ka ənji agyanə Yeesu, ca ba, ma Yeesu, *Uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci. - 21Ma ənjitə nja fa tə ci, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə, təya ba, “Əntaa əndətsə ciɓə də ənji ɗa də'wa də ləmətsə də Urusaliima? Ma shi ci aa hanə əsə, kaa ca kəəsə tə tii, ca kərə aakəŋwacii gayinə ŋga limanyinə ma'aanəkii.” - 22Amma, ma waazanə ŋga Sawulə, kə cakə ɗa ŋgeerənə aakəŋwa aakəŋwa, ca ɓaarii ka *Yahudiinə də Damasəkusə oo'i, ma Yeesu, *Mataɗəkii ŋga Əntaŋfə nə ci. Makə fii tii ha'ə, wata hiimatii a gwazəgi patə. -

23Ma daba'ə baanə ɓəzəkii, kə anyi Yahudiinə uura ka ɓələginə tə Sawulə. - - 24Amma kə fii Sawulə sətə mwayi tii ɗanə də ci. Vəɗə da uusərə patə nə tii ka nəhə uura mayi ŋga vəranə kaa təya ɓələgi tə ci. 25Asee, ma ka əndə'i vəɗa, kə ŋgirə *lyawarənə ŋga Sawulə tə ci, təya kavə tə ci aasəkə ɗəva, təya kyagərə tə ci da nə mahwala ŋga vəranə.

Ənəgərənə ŋga Sawulə aa Urusaliima

26Makə ənyi Sawulə aa Urusaliima, kə ali ci ləɓənə da ənji nə'unə davə. Amma kə ŋgwaləgi tii patə aciikii, acii maluuvəmə tii oo'i, əndə nə'unə nə ci. - 27Amma, wata Barənaba a kəsətə tə ci ka ciinə, ca kərə tə ci aaɓii masləkee ənji, ca bagi ka tii makə sətə nee Sawulə ka Slandanə a rəgwa ətə waɓi ka ci, makə sətə waazii ci də ləmə ŋga Yeesu də Damasəkusə yadə ŋgwalənə əsə. + 28Wata təya ndzaashi, təya wiigi'i ka hakii da Sawulə də Urusaliima. Ca waaza də ləmə ŋga Slandanə yadə ŋgwalənə. 29Ca dzə də waɓənə də ɗaaɗa mabizhinə da Yahudiinə ətə ca waɓə uura Gərikə əsə. Amma, ma tii natii, rəgwa ŋga ɓələginə tə ci nə tii ka alənə. 30Makə fii ənji nə'unə ha'ə, təya kərəgi tə ci aa Kayisariya, əŋki tii ka ci, wa ca ənə saakii aa Tarəsi. -

31Ma Ikəliisiyanyinə anə hanyinə ŋga Yahudiya da Galili i Samariya əsə, kə upaa tii ndzaanə jamə, pooshi ŋgəra'wə ma'ə. Kə cakə tii ɗa ŋgeerənə aakəŋwə aakəŋwa, təya dzə də ŋgwalənə tə Slandanə əsə agi taa mi ci təya ɗa patə. Də ha'ə cakə ənji nə'unə ɗanə laŋə dagi tsakənə ŋga Malaaɓa Ma'yanə tə tii.

Mbəɗəpaanə ŋga Piita də Ayiniya

32Ma Piita, agi wiigi'inə nə ci ahada ənji nə'unə taa dama patə. Kə gi ci ka tsaamətənə tə ənji nə'unə də Lida əsə. 33Ma davə, kə lapaa ci əndə'i mahurəməsə əndə ətə ɗii ləməkii Ayiniya. Paa ci ka mbee ka maɗətənə. Fəzə tighəsə nə ci pərəɓə asəkə ədzə baanə. 34Əŋki Piita ka ci, “Ayiniya, kə mbəɗəpaa Yeesu *Aləmasiihu də hə. Maɗətə, ha fuuɗətə ha ŋga baanaaku.” Wata həryatə ca maɗətə. 35Ənji Lida da ənjitə anə hanyinə ŋga Saroonə patə, kə nee tii ka Ayiniya, ca wii. Wata təya zhi'wagi ka nə'unə tə Slandana.

Maɗeenə ŋga Piita ka Tabita

36Tə'i əndə'i vəranə ətə ɗii ləməkii Yoopa. Ma dava, tə'i əndə'i minə ɗii ləmətə Tabita. Ma də uura Gərikə əsə, Dookasə, makə bana kanyaɗa. Əndə nə'unə nə ki. Pukyanə ŋga ha patə nə ki ka slənə ŋunyi sləna, kya tsakə tə matəgunyinə əsə. 37Ma saa'ikii, kə gwakə ki ka bwanea, kya əntəgi. Ənjə a yiɓəgi tə ki, təya banee ka ki asəkə kuvə anə əndə'i. 38Makə ma Lida, pooshi dzaɗə da Yoopa, kə fii ənji nə'uutə davə oo'i, də Lida nə Piita. Wata təya sləkee ka ənji bəra'i aaɓiikii, təya kədii tə ci, əŋki tii, “Tsəgwayi pii pii, shiwə aahadeenə.” 39Makə fii Piita ha'ə, wata ca maɗə, ca palə da tii. Mbu'unaakii, ənjə a kərə tə ci aasəkə kuvə anə əndə'i. Mooryafinyinə a guŋutə də ci patə, təya dzə də tuunə, təya ɓaarii ka ci kəbənə i kəjeeriitə nji Dookasə a təslə, ki ma'ə da i əpinə. 40Wata Piita a ba ka tii, wa təya dəməgi patə agyə. Ca gərə'waanə, ca ɗa də'wa, wata ca zhi'igi aaɓii wa, ca ba, “Tabita, maɗətə.” Kya wunəpaa ginətə. Makə nee ki ka Piita, kya maɗətə dasə. - 41Piita a və ka ki ciinəkii, kya kəsətə, ca maɗee ka ki. Ma daba'əkii, ca 'wa tə mooryafinyinə da hara ənji nə'unə, ca ɓaarii tə ki ka tii da i əpinə. 42Kə huwugi habara ŋga sətə ɗii Piita asəkə vəranə ŋga Yoopa patə. Ənji laŋə vii gooŋga ka Slandanə əsə. 43Kə baa Piita də Yoopa laŋə asii ga matakəɗə kuvə'unə ətə ɗii ləməkii Simoonə. -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index