Search form

Yoohana 12

Ɓəzəpaanə tə Yeesu də Bayitaniya

(Mat. 26.6-13; Mar. 14.3-9)

1Ma ətsə mbəɗaanə baanə kuwa kaa ənjə a ɗa kumənə ŋga *Pasəka, kə gi Yeesu aa Bayitaniya, vəranə ŋga Lazarusə əndətə shi ca maɗee ka ci agi maməətə ənja. - 2Makə mbu'i ci aadəvə, kə jigə ənji ka ci zəmə ŋga kədəwanə. Ma Marəta, kə cakə ki tə tii agi təkə zəməkii. Ma Lazarusə, rəŋwə nə ci agi ənjitə ndzaanə ka ha rəŋwə da Yeesu. -

3Wata Mariyaama a ŋgərə əbwə urədya. Ma urəditsa, ŋga malaŋə kwaɓa acii də ba ŋga “narədi” dii ənji. Kya əjivə aaba'ə səɗə Yeesu, kya taaɗəgi də shiŋkinə ŋga nətə. Wata mədədəranə ŋga urədyakii a nagi yikii də zənənə. -

4Tə'i əndə'i lawarə ŋga Yeesu, waatoo Yahuda Isəkariyoota ətə ma uudəpaa ba'a, ci vii tə Yeesu ka kəsənə. Kə bii ci, - 5“Maci ɗərəmaginə ci ənjə a ɗərəmagi də urəditsa, kaɗa ka ɗanə nə kwaɓakii *hwaslə gya'ə makkə, ənjə a təkəpaa ka maaghiinə.” - 6Ma bii ci ətsə ha'ə, əntaa hakilanə cii kəya hakila tə maaghiinə, amma acii ɗii ci ka mahəra, makə ɗii ci, ci ca nəhə mbuurə kwaɓatii, ka tanə nə ci, ca tsakə də naakii na. 7Amma əŋki Yeesu, “Bwasee ka ki. Wa kya kapaa sətə aciitə ka uusəra ŋga ŋgəɗənə tə nyi. - 8Ma maaghiinə, taa guci patə nə tii aɓii unə, amma ma nyi, pooshi amə ka ndzaanə doonə taa guci.” -

Ɗa mətərəkinə agyanə Lazarusə

9Makə fii daŋkana oo'i, də Bayitaniya nə Yeesu, wata təya dzə aadəvə. Əntaa wata ka alənə tə Yeesu, amma i ka neenə ka Lazarusə ətə maɗee Yeesu agi maməətə ənja. - 10Wata madiigərə limanyinə a ɗa rəgwa ŋga ɓələginə tə Lazarusə əsə. 11Acii da tsa uurakii shigi kaareenə ŋga hara *Yahudiinə laŋə ka tii, təya vii gooŋga ka Yeesu. -

Dəmənə ŋga Yeesu aasəkə vəranə ŋga Urusaliima

(Mat. 21.1-11; Mar. 11.1-11; Luka 19.28-40)

12Pukyatə hakii, ma daŋkanatə shi ka kumənə ŋga Pasəka, kə fii tii oo'i, ka shinə nə Yeesu aa Urusaliima. 13Wata təya fəɗə banyinə ŋga dibənuuja, təya palə aaba'ə vəranə ka guŋyanə də ci. Təya ka vurənə, təya ba, “Dəlanə də Əntaŋfə! Wa Əntaŋfə a ɗa barəkaanə ka əndətə shi agi ləmə ŋga Slandana. Wa Əntaŋfə a ɗa barəkaanə ka ŋwaŋwə ŋga *Isərayiila!” -

14Ma Yeesu, kə lapaa ci vamənda, ca ndərəvə aaba'əkii, makə sətə bii malaaɓa ləkaləkatə oo'i, 15“Vəranə ŋga *Sihiyoona ga ha ŋgwalə! Waatsə ŋwaŋwaaku ka shinə aba'ə uundzə vamənda.” - 16Ma lyawarənaakii, pooshi tii paaratəgi də ətsə daga ka saa'ikii, amma makə maɗee Əntaŋfə ka ci agi maməətə ənja, ca vii ka ci ɗuunuunə, kə buurətə tii oo'i, kə waɓi malaaɓa ləkaləkatə ətsa agyanəkii, ha'ə əsə ɗii tii ka ci. -

17Ma ənjitə nji da i Yeesu saa'itə 'wii ci tə Lazarusə asəkə gu'u, ca maɗee ka ci agi maməətə ənja, kə baabii tii ka ənji sətə slənyi. - 18Ci ɗii gi daŋkana ka gəŋunə də ci, acii kə fii tii oo'i, ci sha ɗii sə ŋga hurəshishiitsa. 19Wata *Farisanyinə a ba ahadatii, əŋki tii, “Kə nee unə ɗii, pooshi amə agi jaalanə shaŋə! Tsaaməmə *duuniya patə ca nə'u tə ci!” -

Alənə ŋga hara ənji Gərikə tə Yeesu

20Ma ahada ənjitə gi ka paslənə tə Əntaŋfə agi kuməəta, tə'i hara ənji Gərikə. 21Wata təya shi aaɓii Filibusə, əndə Batəsayida anə hanyinə ŋga Galili, əŋki tii ka ci, “Maləma, ŋga'ə keenə nə neenə ka Yeesu.” - 22Filibusə a maɗə, ca dzə ka banə ka Andərawəsə, təya maɗə, təya dzə ka banə ka Yeesu. 23Əŋki Yeesu ka tii, “Kə uugi saa'i mbu'yanə kaa Uuzənə ŋga əndə a upaa ɗuunətənə. - 24Tantanyinə cii kya ba koonə, maɗa ləgagərə ənji slikərənə aagi hanyi, ka ɓəsləginə nə ci. Ma daaba'əkii, ca givagi, ca vii hi'u laŋə. - 25Ma əndətə uu'i əpinaakii, ka əteenə nə ci ka əpinaakii. Ma əndətə kaaree ka əpinaakii əsə ganə a duuniya, ka kapaanə nə ci əpinəkii ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 26Taa wu patə ca moo paslənə tə nyi, tyasə see a nə'u ci tə nyi. Ma əndətə ca paslə tə nyi, taa da ndzaa nyi patə, ka ndzaanə nə ci davə. Taa wu patə ca paslə tə nyi, ka ɗuunətənə nə Daadə tə ci.” -

Waɓənə ŋga Yeesu agyanə əntənaakii

27“Ma nyi, agi mabuurənə nə nyi, mashiimə nyi sə ŋga banə. Maɗa bii nyi, Daada, kasa'əgi ka nyi saa'itsa, pooshi ka ɗanə, acii ka putakii shi nyi, kaa nya shii sa ciɓa. - 28Daada, ɓaarii ɗuunuunə ŋga ləməku ka ənja!” Wata əndə'i uura ŋga əndə a waɓya dadagyə, əŋki ci, “Kə uugi nyi ɓaarii ɗuunuunə ŋga ləməki. Ka ənənə nə nyi ka ɓaariinə əsə.” - 29Ma daŋkanatə davə, kə fii tii uura ŋga ənda, wata əŋki hara ənji ahadatii, “Dzanə ŋga vənə ɗii ha'ə.” Əŋki hara ənji natii, “Malaa'ika waɓi da ci!”

30Amma əŋki Yeesu ka tii, “Əntaa ka putaaki də uura ŋga əndətsə fii unə, amma ka putə goonə, kaa ca shii tsakənə tuunə. 31Kə uugi saa'i mbu'yanə ka ɗa gəŋwanə ka *duuniyana. Ka ləwutənə nə ənji ŋwaŋuunə acii ŋwaŋwə ŋga duuniya. - 32Ma nyi, maɗa kə maɗee ənji ka nyi aadəgyə, ka tə'yatənə nə nyi patənə ŋga ənji aaɓiiki.” - 33Kə bii ci ha'ə kaa ca ɓaarii tsarə ŋga əntəətə nii kəya əntə. -

34Əŋki daŋkana, “Ma bariya geenə, kə bii ci keenə, ma *Aləmasiihu, ka ndzaanə nə ci da i əpinə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Iitə ɗii banəku oo'i, tyasə ka maɗeenə nə ənji ka Uuzənə ŋga əndə aadəgya? Wu saŋə nə *Uuzənə ŋga ənda?” - 35Wata əŋki Yeesu ka tii, “Ka ta'aveenə nə ɓərənə ahadoonə gi'u. Dəmə aakəŋwa də wiigi'inə goonə agi ɓərənəkii, acii ga təkunə a lapaa tuunə a rəgwa. Acii ma əndətə ca wii agi təkunə, paa ci ka shii hatə cii kəya dzə aadəvə. - 36Makə wiitsə ɓərənəkii ahadoonə, viimə ka ci gooŋga koona shii ndzaanə ka ənji ŋga ɓərənə.” -

Makə bagi Yeesu waɓəətsa, wata ca maɗə, ca dzə ka umbəginə saakii aciitii.

Ghatə vii gooŋga ŋga Yahudiinə

37Taa ŋgahi ka ginətii ɗaaɗii Yeesu patənə ŋga sə ŋga hurəshishinaakii, amma paa tii vii ka ci gooŋga. - 38Ma təkuree tii ka vii gooŋga, kaa sətə shi anabi Isaaya bii a ndzaa ka gooŋga, ətə bii cii, -

“Slandana, wu saŋə vii gooŋga ka waɓəətə bii ina?

Tə'i əndə nee ka ŋgeerənaaku kwa?”

39Acii ha'ə kə təkuree tii ka vii gooŋga, acii kə bii Isaaya əsə, əŋki ci,

40“Kə uurəfəgi Əntaŋfə tə tii, acii ga təya nee ka uushi'inə. -

Ca pa'əgi hiimatii

acii ga təya paaratəgi də uushi'inə əsə.

Əŋki Əntaŋfə, ma ɗii nyi ha'ə, acii ga təya zhi'wagi aaɓiiki, nya mbəɗəpaa də tii.”

41Ma bii Isaaya ətsa, acii kə nee ci ka ɗuunuunə ŋga Yeesu, ca waɓə agyanəkii əsə. -

42Taa ŋgahi ha'ə, laŋə agi *gayinə ŋga Yahudiinə vii gooŋga ka Yeesu, amma putə ŋga ŋgwalənə acii *Farisanyinə, pooshi tii nja waɓəgi paŋgəraŋə agyanə Yeesu, acii ga ənjə a lyaakagi tə tii asəkə kuvə də'wa. - 43Ma təya, gəɗə dəlanə ŋga ənji shiŋkinə kaɗeesəkə ka tii acii dəlanə ŋga Əntaŋfə. -

La gəŋwanə də waɓənə ŋga Yeesu

44Kə maɗee Yeesu ka uurakii ka banə, əŋki ci, “Taa wu patə vii ka nyi gooŋga, əntaa wata ka nyi vii ci gooŋga, amma da i ka Əndətə sləkee ka nyi. - 45Taa wu patə nee ka nyi, kə nee ci ka Əndətə sləkee ka nyi ətsa. - 46Ma nya, makə ɓərənə shi nyi aa duuniya, acii ga taa wu patə ətə vii ka nyi gooŋga, a ndzaanə agi təkunə. - 47Maɗa kə fii əndə waɓənaaki, amma paa ci nə'utə waɓənəkii, paa nyi ka ɗa ka ci gəŋwanə də nəki. Ka luupaa ənji shi nyi aa duuniya, əntaa ka ɗa gəŋwanə ka tii. - 48Ma əndətə kaaree ka nyi, ca təkuree ka fa waɓənaaki, tə'i əndətə na ɗa ka ci gəŋwanə. Waɓəənə waɓi nyi na ndzaa ka mala gəŋwanaakii uusəra ŋga muudinə! 49Ma ətsa, gooŋga. Acii əntaa də baawəɗaaki cii kya waɓə, amma Daadə ətə sləkee ka nyi bii ka nyi sətə banəki tyasə. - 50Kə shii nyi əsə, ma waɓənaakii, ci ca vii əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə ka ənja. Ma sənə bii nyi əsə, ci nə sətə bii Daadə ka nyi kaa nya ba.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index