Search form

Yoohana 14

Rəgwa ŋga dzənə aasii aa ha Əntaŋfə

1Əŋki Yeesu ka tii, “Goona buurə taa mi. Viimə gooŋga ka Əntaŋfə, una gi'i tə nyi əsə. - 2Ma asii ga Daadə, tə'i kuvənyinə laŋə. Wanyinə ka dzənə ka haɗa koonə də ha əsə. Maci pooshi ha koonə, kaɗa pooshi nyi bii koonə ha'ə. 3Maa kə gi nyi, kə haɗatəgi nyi koonə də ha, ka ənyanə nə nyi, nya shi ka fəɗənə tuunə aaɓiiki, koona shii ndzaanə ka hatə ɗii nyi davə. - 4Kə shii unə rəgwa ŋga hatə cii kya dzə aadəvə.”

5Əŋki Tooma ka ci, “Slandana, mashiimiinə hatə cii kwa dzə aadəvə, iitə ɗii shiiniinə rəgwa ŋga dzəginə aadəva?” + 6Əŋki Yeesu ka ci “Nyi nə rəgwa, ashiki nə gooŋgaanə, nyi nə əndə vii əpinə əsə. Pooshi əndə ca dzə aaɓii Daadə maɗaamə daciiki. - 7Makə ɗii ci kə shii unə tə nyi, ka shiinə nuunə tə Daadə əsə. Daga əndzə'i ka dzənə aakəŋwa kə shii unə tə ci, kə nee unə ka ci əsə.” -

8Əŋki Filibusə ka ci, “Slandana, ma sətə ciina moo, ɓaarii keenə tə Duu.” 9Yeesu a ba ka ci, əŋki ci, “Filibusə, kə ta'avə nyi ka shaŋə ahadoonə, amma ca'ə əndzə'i pooshi hə shii tə nyi nii? Taa wu patə nee ka nyi, kə nee ci ka Daadə ətsa. Iitə ɗii banəku oo'i, a ɓaarii nyi koonə tə Daada? - 10Filibusə, paa hə vii gooŋga oo'i, ashi Daadə nə nyi, ha'ə nə Daadə əsə, ashiki nə ci kwa?” Wata əŋki ci ka lyawarənaakii patə, “Ma waɓəənə ca shigi da maki koonə, əntaa ŋga naaki na. Amma Daadə ca ɗa slənaakii ashiki. - 11Ma bii nyi, ashi Daadə nə nyi, ha'ə nə ci əsə, ashiki nə ci, viimə gooŋga ka waɓənəkii. Maɗa pooshi unə ka vii gooŋga ka waɓənaaki, viimə gooŋga putə ŋga uushi'iitə cii kya slənə. -

12“Tantanyinə cii kya ba koonə, taa wu patə vii ka nyi gooŋga, ka slənənə nə ci slənətə cii kya slənə əsə palee ka ənə cii kya slənə, acii aaɓii Daadə cii kya dzə. 13Taa mi patə kədii unə də ləməki, ka ɗanə nə nyi koonə səkii, kaa Daadə a shii upaa ɗuunətənə dashiki Uuzənaakii. - 14Maɗa kədii unə taa mi patə də ləməki, ka ɗanə nə nyi koonə.”

Ɗa aləkawalə ŋga vii Malaaɓa Ma'yanə

15“Maɗa kə uu'i unə tə nyi, ka nə'utənə nuunə bariyaaki. - 16Ma nyi, ka kədiinə nə nyi acii Daadə, kaa ca vii koonə əndə'i əndə tsakənə tuunə. Ka ndzaanə nə ci ahadoonə ca'ə ka muudinə. - 17Ma'yanə nə ci. Ci ɓaarəgi paŋgəraŋə tə gooŋgaanə agyanə Əntaŋfə. Ma ci, pooshi *duuniya liwə tə ci, acii pooshi tii nee ka ci, pooshi tii shii tə ci əsə. Amma ma unə, kə shii unə tə ci, acii ka hakii nuunə, ashuunə nii kəya ndzaanə əsə. -

18“Maa kə pyalə nyi, paa nyi ka bwaseenə koonə unə daanuunə, ka ənyanə nə nyi aaɓii unə. 19Ma aakəŋwa gi'u, pooshi duuniya na nee ka nyi ma'ə. Amma ma unə, ka neenə nuunə ka nyi. Makə ɗii ci da i əpinə nə nyi, kaa ndzaanə nuunə da i əpinə noonə əsə. - 20Maa kə mbu'ya uusərata, ka shiinə nuunə oo'i, ashi Daadə nə nyi, unə əsə ashiki nuunə, makə sətə ɗii nyi ashuunə. - 21Taa wu patə liwə bariyanyinaaki, ca nə'utə tə tii, ci nə əndətə uu'i tə nyi. Ma əndətə uu'i tə nyi, ka uuɗənə nə Daadə tə ci. Ma nyi naaki əsə, ka uuɗənə nə nyi tə ci, nya ɓaarəgi ka ci naaki na.” -

22Əŋki Yahuda (əntaa ŋga Isəkariyoota), “Slandana, iitiitə daa ɗanəkii ɓaarəginəku naaku nə keenə tanə, amma əntaa ka duuniya?” 23Əŋki Yeesu, “Taa wu patə uu'i tə nyi, ka nə'utənə nə ci dzəgunənaaki. Ka uuɗənə nə Daadə tə ci. Ma nyi inə da Daadə, ka shinə niinə, ina shi ka ndzaanə ashikii. - 24Ma əndətə pooshi ka nə'u dzəgunənaaki, paa ci ka uuɗənə tə nyi ətsa. Ma dzəgunəənə fii unə da maki, əntaa ŋga ənfə nəki, amma dacii Daadə ətə sləkee ka nyi shigi dzəgunənəkii. -

25“Wanyinə ka ba koonə ənə daga nyi ma'ə ahadoonə. 26Ma əndə tsakənə tuunə, waatoo Malaaɓa Ma'yanə ətə nə Daadə a sləkee koonə də ləməki, ci na dzəgunə koonə patənə ŋga uushi'inə, ca buurətə koonə patənə ŋga uushi'iitə bii nyi koonə. -

27“Ndzaanə agi jamənə cii kya bwasee koonə. Əntaa tsarə ŋga jaməətə ci duuniya a vii, amma naaki saaki. Goona buurə taa mi, goona ŋgwalə əsə. - 28Kə fii unə nya ba, ka palənə nə nyi, amma ka ənyanə nə nyi aaɓii unə. Maɗa kə uu'i unə tə nyi, ka ɗanə nuunə mooɗasəkə ŋga dzənaaki aaɓii Daadə, acii kə palee ci ka nyi. - 29Kə bii nyi koonə ətsə əndzə'i daga ci ma'ə maslənəmə, koona shii vii gooŋga saa'itə nə səkii a slənə. - 30Paa nyi na waɓə laŋə doonə ma'ə, acii agi shinə nə ŋwaŋwə ŋga duuniyana. Əntaa ŋgeerənə paleegi ci ka nyi, - 31amma ma na ɗa ha'ə, kaa duuniya a shii oo'i, kə uu'i nyi tə Daadə. Ci ɗii cii kya slənə patənə ŋga uushi'inə makə sətə bii ci ka nyi. Kwadzaamə kaama bwasee ka hana.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index