Search form

Yoohana 19

1Wata Pilaatu a ba ka ənjə a fəslə tə Yeesu də uu'yanə. 2Soojiinə a ŋgərə dəha, təya fuuɗətə ka Yeesu makə madiŋəna, təya ŋgavə ka ci aanəkii. Təya ŋgərə madizə kəjeerənə, təya ŋgavə ka ci. - 3Təya əntsahətə aaɓiikii, əŋki tii ka ci, “Wa əpinaaku a gərə aakəŋwa, ŋwaŋwə ŋga Yahudiinə.” Təya tsəərə ka ci meeciinə. -

4Pilaatu a ənə ka gimaginə agyə, əŋki ci ka daɓaala, “Ka ŋgiraginə nə nyi koonə tə ci aahanə kaa nya ɓaarii una nee oo'i, pooshi uushi lii nyi ashikii bwayakii bahə ɓələnə tə ci.” - 5Wata Yeesu a gimagi agyə da i madiŋənə ŋga dəha da i madizə kəjeeriitə ashikii. Əŋki Pilaatu ka tii, “Tsaaməmə! Waanə əndəna!” 6Makə nee madiigərə limanyinə da ənji nəhə yi ŋga Əntaŋfə ka ci, wata təya ba də ŋgeerənə, əŋki tii, “Wa ənjə a gwa'avə tə ci aashi ənfwa! Wa ənjə a gwa'avə tə ci aashi ənfwa!” Əŋki Pilaatu ka tii, “Aa ŋgərəmə tə ci, una dzə ka gwa'avəna. Ma nyi nə nyi, pooshi nyi nee ka bwaya uushi ashikii bahə ɓələnə tə ci.” - 7Daɓaala a ənə ka banə ka ci, əŋki tii, “Tə'i bariya geenə ətə bii tyasə see a ɓələ ənji tə ci, acii kə bii ci oo'i Uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci.” -

8Makə fii Pilaatu ha'ə, kə cakə ŋgwalənə kəsənə tə ci. 9Wata ca ənəgərə aasəkə yaakii, ca dzə ka ləgwanə ama Yeesu, əŋki ci, “Da saŋə shi ha?” Amma pooshi Yeesu jikə ka ci. - 10Wata əŋki Pilaatu ka ci, “Pa ha waɓə aciiki kwa? Paa hə shi oo'i, tə'i nyi da baawəɗa ŋga kapaanə tə hə taa gwa'avənə tə hə aashi ənfwə koo?” 11Əŋki Yeesu ka ci, “Ətə ɗii ci Əntaŋfə vii ka hə, ci ɗii nə hə da baawəɗa anəki tanə. Acii ha'ə, ma əndətə vii tə nyi ka hə, tə'i ci da 'waslyakəənə laŋə ashikii, palee ka naaku.” - 12Makə fii Pilaatu ətsə ha'ə, kə ɗii ci gazhi'waanə ŋga kapaanə tə Yeesu. Amma əŋki daɓaala də ŋgeerənə, “Maɗa kə kapaa hə tə ci, kə ndzaa ci ətsə, əntaa guva ŋga maɗuunə ŋwaŋwə ŋga ha də Rooma nə hə. Acii taa wu bii ŋwaŋwə nə ci, əndə daawaanə ŋga maɗuunə ŋwaŋwə nə ci ətsa!” -

13Makə fii Pilaatu waɓəətsa, wata ca ŋgiragi tə Yeesu agyə, ca ndzaanə asəkə dəgələ ŋga la gəŋwanə. Ma hakii, mapəra'ə faariinə ətə ci ənjə a 'wa də uura *Ibəraaniya “Gabata.” 14Ma saa'itə ci təya ɗa ha'ə, uusəra takərə, ka pukyatə ha ŋga uusəra ŋga Pasəka. Əŋki Pilaatu ka daɓaala, “Wiitsə ŋwaŋwə goonə!” 15Təya ba də ŋgeerənə, əŋki tii, “Wa ənjə a ɓələgi tə ci, wa ənjə a ɓələgi tə ci. Wa ənjə a gwa'avə tə ci aashi ənfwa.” Pilaatu a ləgwa amatii, əŋki ci, “Ŋga'ə koonə kaa nya gwa'avə ŋwaŋwə goonə aashi ənfwə kwa?” Əŋki madiigərə limanyinə, “Maɗuunə ŋwaŋwə ŋga ha də Rooma tanə nə ŋwaŋwə geenə!” 16Wata Pilaatu a vii tə Yeesu ka tii kaa təya gwa'avə tə ci aashi ənfwa.

Gwa'avənə tə Yeesu aashi ənfwa

(Mat. 27.32-44; Mar. 15.21-32; Luka 23.26-43)

Wata təya ŋgərə tə ci. 17Təya ŋgərəvə ka ci ənfwə ŋga gwa'avənə tə ci aashikii, təya palə, təya mbu'u ka hatə ci ənjə a 'wa “ha ŋga kəŋwə na.” Ma də uura Ibəraaniya, Gwaləgootə ci ənjə a 'wa hakii. 18Makə mbu'i tii aadəvə, təya gwa'avə tə ci aashi ənfwa, təya gwa'avə da i hara ənji bəra'i əsə, rəŋwə da ciizəmakii, rəŋwə da madzənakii. 19Pilaatu a naahətə waɓənə, ca vii ka ənjə a tsa'avə dagyanəkii ashi ənfwa. Ma sətə nyaahə ca, “Yeesu əndə Nazaratu ŋwaŋwə ŋga Yahudiinə.” 20Ənji laŋə a jaŋga, acii ma hatə gwa'avə ənji tə ci aashi ənfwa, pooshi dzaɗə da vəranə. Də uuranyinə kama kama makkə nyaahə ci, waatoo uura Ibəraaniya, uura Latinə, da uura Gərikə. 21Wata əŋki madiigərə limanyinə ka Pilaatu, “Ga ha naahə ‘Ŋwaŋwə ŋga Yahudiinə.’ Amma naahuu, ‘Ma əndəna, ma bii ci, ci nə ŋwaŋwə ŋga Yahudiinə.’ ” 22Əŋki Pilaatu ka tii, “Ma sətə nyaahə nyi, ha'ə ndzaanəkii manaahəkii!”

23Makə gwa'avə soojiinə tə Yeesu, kə ŋgirə tii kəjeerənaakii, təya təəkəpaa ahadatii ənfwaɗə. Amma tə'i əndə'i kəjeerənə. Ma kəjeerənəkii, pooshi ha ŋga gəŋuginə ashikii. 24Wata əŋki soojiinə ahadatii, “Gaama tsapaa əna. Kurataamə, kaama nee ka əndətə ca ŋgərə ahadaamə.” Ma slənyi ətsə patə, kaa sətə bii malaɓa ləkaləkatə a ndzaanə ka tantanyinə, ətə bii ci, “Kə təəkəpaa tii kəjeerənaaki ahadatii, təya kuratə agyanə əndə'i.” Ha'ə ɗii soojiitə əsə. -

25Ma atsaa Yeesu ci tsa'a ashi ənfwa, davə nə i məci da cikəŋuci məci da Mariyaama minə ŋga Kəloopa da Mariyaama Magədalina. - 26Kə nee Yeesu ka məci tii da əndə nə'unə ətə palee ci də uuɗənə, tii kəŋə kəŋə davə. Əŋki Yeesu ka məci, “Yaayi, uuzənaaku nə ci.” - 27Wata əŋki Yeesu ka əndə nə'uuta, “Muu nə ki.” Daga ka saa'ita əndə nə'uutə a ŋgərə tə ki kaa kya ndzaanə gakii asii.

Əntənə ŋga Yeesu

(Mat. 27.45-56; Mar. 15.33-41; Luka 23.44-49)

28Makə shii Yeesu oo'i, ma ətsə ndzaa ci ətsa, kə uugi slənaakii patə, pooshi uushi mbəɗaanə, wata əŋki ci, “Meegiiriiki.” Ma bii ci ha'ə, kaa sətə bii malaaɓa ləkaləkatə a ndzaanə ka tantanyinə. - 29Tə'i əbwə davə pasə da i mahwarəkinə asəkəkii. Ənjə a ŋgərə soosa, təya shimutə agikii, təya kavə aama magərə muha, təya ka ka ci aamakii. - 30Wata Yeesu a shiɓə, əŋki ci, “Kə uugi ha'ə.” Ca gwaŋee ka nəkii, ca əntəgi.

Dzəɓə shishinə ŋga Yeesu

31Wata gayinə ŋga Yahudiinə a dzə ka ləgwanə ama Pilaatu kaa ənjə a dzə ka ɓiiyipaa səɗə ŋga ənjitə gwa'avə ənji, təya ŋgyaaragərə tə tii ashi ənfwa. Ma ləguyi tii ha'ə, acii ma pukətə ha ŋga uusərakii, *uusəra ŋga əpisəka, paa tii ka moonə kaa maməətə ənjitə a ndzaanə ashi ənfwa uusəra ŋga əpisəka. Malaaɓakii dərəva əsə nə uusəra ŋga əpisəkəkii. - 32Wata soojiinə a dzə ka ɓiiyigi səɗənyinə ŋga ənjitə ataŋgala Yeesu. 33Amma makə mbu'ya tii aaɓii Yeesu, ma nee tii, kə uugi ci əntənə, wata təya bwasee ka ɓiiyigi səɗəkii. 34Amma wata əndə'i sooja a dzəɓəgərə uudəmaakii aashi Yeesu, wata pii idənə da ma'inə a əjagi ashikii. - 35Ma əndətə nja tsaamə sətsə a slənə ha'ə, ci bii ətsa, koona shii mbee ka luuvənə noonə əsə. Ma sətsə bii ci, gooŋga. Kə shii ci oo'i, gooŋga cii kəya waɓə. - 36Ma ɗii ətsə patə, kaa sətə bii malaaɓa ləkaləkatə a ndzaa ka tantanyinə, ətə bii ci, “Taa ilaakii rəŋwə pooshi ka əɓinə.” - 37Tə'i əndə'i ha əsə asəkə malaaɓa ləkaləkatə ətə bii, “Ka tsaamənə nə ənji tə əndətə jiɓə ənji.” -

Ŋgəɗənə tə Yeesu

(Mat. 27.57-61; Mar. 15.42-47; Luka 23.50-56)

38Ma daaba'ə ətsa, kə shi Yusufu əndə vəranə ŋga Arimatiya, ca dzə aaɓii Pilaatu, ca kədii rəgwa kaa ca dzə ka ŋgiragərə wə ŋga Yeesu. Wata Pilaatu a vii ka ci rəgwa. Fanaakii ha'ə, wata ca palə ka ŋgiragərənə. Ma ca, əndə nə'unə tə Yeesu nə ci, amma əntaa paŋgəraŋə. Ŋgwaliikii acii *gayinə ŋga Yahudiinə. - 39Tə'i əndə'i əndə əsə ɗii ləməkii Nikoodaməsə, ətə sha gi aaɓii Yeesu davəɗə. Tii gi tii da Yusufu, ca ŋgərəənə kuzhikinə ŋga ɓəzənə aashi wa, ətə ci ənjə a 'wa ‘miira’ da ‘alulə’ magwazəkii. - 40Wata ənjitsə bəra'i a ŋgərə wə ŋga Yeesu, təya haɗətə də marəma da i kuzəkəta, makə sətə ɗii alə'aada ŋga Yahudiinə ŋga ŋgəəɗə ənja. -

41Tə'i əndə'i rə kədəhə da hatə ɓəli ənji tə Yeesu. Ma davə, tə'i kura gu'u ənda ətə pooshi ənji sha ŋgə'i əndə davə. 42Makə ɗii ci, ma pukətə hakii *uusəra ŋga əpisəka, kədəhə nə gu'ukii əsə, təya kagərə wə ŋga Yeesu aadəvə.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index