Search form

Yoohana 2

Zəmə əndzanə ŋga da məhura də Kana

1Ma ka makkənə ŋga uusəra, kə ɗii ənji əndzanə ŋga da məhura asəkə vəranə ŋga Kana anə hanyinə ŋga Galili. Kə gi məci Yeesu ka əndzanəkii. - 2Ma Yeesu da lyawarənaakii əsə, kə bii ənji ka tii zəmə əndzanəkii.

3Ma ətsə ənji agi zəmə əndzanəkii, kə uudəgi ma'i inaba. Wata məci Yeesu a shi aaɓiikii, kya ba ka ci, “Kə uudəgi ma'i inaba agyanə slanjii əndzanə.” 4Əŋki Yeesu ka ki, “Yaayi, əntaa waɓənaaku ətsa. Ma'ə saa'yaaki mambu'umə.” - 5Məci Yeesu a ba ka ənji sləna, “Ɗamə sətə nii kəya ba koonə patə.”

6Ma dava, tə'i gəranyinə kuwa. Taa ŋgutə rəŋwə agitii, agi luunə nə ci uuda ma'inə bahə pu'u. Ma gəriitsa, ka kuɓəginə makə sətə ɗii alə'aada ŋga *Yahudiinə ka paslə də Əntaŋfə. -

7Wata əŋki Yeesu ka ənji sləna, “Naanatəmə gəriitsə də ma'inə.” Təya naanatə pyaslya'ə aa matii. 8Wata əŋki ci ka tii, “Əgəciimə ma'iitsə asəkə gəriitsə, una kərə ka kadala.” Wata təya əgə ma'inəkii, təya kərə ka ci. 9Ca təɓətə. Asee kə zə'ugi ma'inəkii ka ma'i inabi. Amma mashiimə ci taɗa dama shi ma'i inabikii. Ma ənji slənətə əgya ma'inəkii, kə shii tii. Wata kadala a 'wa tə dagwa maɗanə, 10əŋki ci ka ci, “Taa wu patə, ŋunyi ma'i inaba viinəkii ka ənji zəku'i. Maɗa kə sii ənji, kə əburi ənji, ənjə a kira mahwarəkinə ha'ə. Amma ma hə naaku, maɗamə hə ha'ə. Mahwarəkinə vii hə zəku'i, ha vii ŋunyikii daaba'ə.”

11Ətsə nə 'watəginə ŋga slənə sə ŋga hurəshishiitə ɗii Yeesu. Ma sə ŋga hurəshishiitsa, də Kana anə hanyinə ŋga Galili ɗii ci. Də ha'ə ɓaarii ci ɗuunuunaakii, wata lyawarənaakii a vii ka ci gooŋga. +

12Ma daaba'ə ətsa, wata i Yeesu da məci da i ndzəkəŋushi'inəkii da lyawarənaakii a maɗə, təya palə aa Kafarənahumə, təya banee gi'u davə. -

Shaabaginə ŋga Yeesu tə ənji ɗa fiiriinə asəkə *yi ŋga Əntaŋfə

(Mat. 21.12-13; Mar. 11.15-17; Luka 19.45-46)

13Makə uugi kumənə ŋga *Yahudiinə ətə ci ənjə a 'wa *Pasəka mbəshanə, wata Yeesu a maɗə, ca palə aa Urusaliima, - 14ca dzə aasəkə yi ŋga Əntaŋfə. Makə gi ci, kə lapaa ci ənji ɗərə də liinə i bagiinə i bilyamasariinə, da ənji pəra kwaɓa dasə anə ha ŋga ndzaanatii. 15Wata ca ŋgərə zə'wa, ca dzəɓatə ka uu'yanə, ca shaabagi tə tii patə asəkə yi ŋga Əntaŋfə, bagiinə da liinə patə, ca dzaadzapaa ha ŋga pəra kwaɓa, ca waa'agi kwaɓanyinatii, 16ca ba ka ənjitə ca ɗərə də bilyamasariinə, “Fəɗəgimə uushi'iitsə patə! Goona zhi'wee ka yi ŋga Daadə ka luuma!” - 17Makə nee lyawarənaakii ha'ə, wata təya buurətə oo'i, ma bii malaaɓa ləkaləkatə, “'Ya'ə Əntaŋfə, hənənə makə gunə a ədzəməki nə uuɗəətə cii kya uuɗə tə yaaku.” -

18Ma daba'əkii ha'ə, wata *gayinə ŋga Yahudiinə a shi, təya ləgwa ka ci, əŋki tii, “Ŋgutə sə ŋga hurəshishinə cii kwa ɗa ka ɓaarəginə keenə oo'i, Əntaŋfə vii ka hə baawəɗa ŋga ɗanə ha'a?” - 19Əŋki Yeesu ka tii, “Maɗa uulagyuunə yinə ŋga Əntaŋfə, agi baanə makkə nə nyi ka ənənə ka ghənətənə.” - 20Əŋki tii ka ci, “Agi baanə makkə ənənuku ka ghənətənə nii? Fəzə ənfwaɗə pu'unə aji kuwa ɗii ənji ka ghənə yinə ŋga Əntaŋfə dee.” 21Amma, ma Yeesu, ma yitə cii kəya waɓə agyanəkii, ci nə shishinəkii. - 22Makə maɗee Əntaŋfə ka ci agi maməətə ənja, wata lyawarənaakii a buurətə oo'i, kə shi ca bii ha'ə. Davə ŋgirə tii sətə bii malaaɓa ləkaləkatə da sətə bii Yeesu ka gooŋga. -

Shiinə ŋga Yeesu tə ədzəmə ŋga patənə ŋga ənja

23Ma saa'itə Yeesu də Urusaliima agi kumənə ŋga Pasəka, laŋə nə ənjitə vii ka ci gooŋga, acii kə nee tii ka sə ŋga hurəshishiitə cii kəya ɗaaɗa. - 24Amma pooshi Yeesu kii nəkii agyanətii, acii kə shii ci tə ənji patə. 25Pooshi nafa ŋga banə ŋga əndə ka ci agyanə ənji, acii ci də naakii nə, kə shii ci patənə ŋga sətə a mooɗəfətii.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index