Search form

Luka 10

Sləkeenə ŋga Yeesu ka ənji məɗəfə pu'unə aji bəra'i

1Ma daba'əkii, kə ta'i Yeesu Slandanə hara ənji məɗəfə pu'unə aji bəra'i. Kə sləkee ci ka tii ənji bəra'i bəra'i zəku'i aasəkə vəranyinə patə i ka patənə ŋga hatə cii kəya ba dzənə də naakii na. - 2Ma ətsə kaa təya palə, əŋki ci ka tii, “Laŋə nə slənə cifanə, amma gi'u nə ənji slənəkii. Acii ha'ə, ɗamə də'wa ka Slanda ra, kaa ca tsakə sləkeenə ka ənji sləna, təya shi ka slənə cifanə. 3Paləmə! Ma nə nyi ka sləkeenə koonə, makə sətə ci uuji bagiinə a dzəgərə aagi furətsoofanyinə. 4Goona ŋgərəənə kwaɓa, taa mbuura. Goona ŋgərəənə əndə'i ɓiɓinə əsə. Ma una dzə, goona səkəpaanə ka nəəhəshinə a rəgwa. - 5Yitə dəməgəruunə aa dəvə patə, bamə zəku'i: ‘Wa Əntaŋfə a kira ndzaanə jamə aa hanə aasii.’ - 6Maɗa tə'i əndə bahə upaa ndzaanə jamə gatə asii, ka upaanə nə ci də nəhəpaanə goonə tə ci. Maɗa pooshi, wa jamənə goonə a ənə koonə sə goonə. 7Maɗa kə liwə tii tuunə, ndzaamə gatə asii. Adəmə, samə sətə nə ənjə a vii koonə davə. Acii ma əndə sləna, kə dəɓee ənjə a ki'i ka ci zaarənaakii. Goona dəəmə ka yi ka ya. - 8Vəraatə dəməgəruunə aa dəvə patə, maɗa kə liwə ənji tuunə davə, adəmə sətə nə ənjə a vii koonə. 9Mbəəɗəpaamə də ənji bwanea. Bamə ka ənji oo'i: ‘Kədəhə nə Əntaŋfə ka ɗa ŋwaŋuunaakii ahadoonə.’ - 10Amma, vəraatə dəməgəruunə aa dəvə patə, maɗa maluumə ənji tuunə davə, shigimə davə. Dəmə ka hatə ci ənjə a ndzaanə dzuɓə, una ba ka ənja: 11‘Taa bərəbərə ŋga vəranə goonə ənə ndərəvə aa səɗiinə, waniinə ca gwa'aanə koonə sə goonə. Amma shiitəmə oo'i, kədəhə nə Əntaŋfə ka ɗa ŋwaŋuunaakii ahadoonə.’ ” - 12Yeesu a tsakə banə ka tii, əŋki ci, “Wanyinə ca ba koonə: ma uusəra ŋga ɗa gəŋwana, kadə nə gəŋwanə ŋga ənji vəranəkii a palee ka ŋga ənji *Sadooma də iza'unə.” -

Wazənə ŋga Yeesu ka vəranyiitə maviimə gooŋga ka ci

(Mat. 11.20-24)

13“Kə ɗii anuunə, ənji Koorazinə! Kə ɗii anuunə, ənji Batəsayida! Acii maci ma sə ŋga hurəshishiitə ɗaaɗii asəkə vəranyiitsə goonə, də Tiira da də Sidoonə ɗii, kaɗa kə ŋgaaŋgii tii dəgəjinyinə, təya ndzaanə agi əntəɗaka ka ɓaariinə oo'i, kə baa tii ka Əntaŋfə. - 14Ci ɗii, ma uusəra ŋga ɗa gəŋwana, kadə paleenə nə gəŋwanə goonə ka ŋga ənji Tiira da ŋga ənji Sidoonə də iza'unə. 15Ya unə, ənji Kafarənahumə, ma nuunə ka banə saŋa, kadə ndərənə nuunə aadəgyə kwa? Pooshi unə ka ndərənə. Aagi gutə suŋwə kagərə nə ənji tuunə!” -

16Əŋki Yeesu ka lyawarənaakii əsə, “Ma əndətə fii tuuna, tə nyi fii ci. Ma əndətə kaaree koonə əsa, ka nyi kaaree ci. Ma əndətə kaaree ka nya, ka Əntaŋfə ətə sləkee ka nyi kaaree ci.” -

Ənyanə ŋga ənjitə məɗəfə pu'unə aji bəra'i

17Ma daba'ə palənə ŋga ənjitə məɗəfə pu'unə aji bəra'i ka ha ŋga ɗa waaza, kə ənya tii də mooɗasəkə ka shaŋə, əŋki tii ka Yeesu, “Slandaniina, taa ginaajinyinə maa, maɗa kə waɓiinə ka tii də ləməku, kə fii tii tiinə.” - 18Wata əŋki ci ka tii, “Kə nee nyi ka *Seetanə ca kulya dadagyə makə pyapiɗənə ŋga vəna. - 19Wiitsa, kə vii nyi koonə baawəɗa ŋga wiigi'inə agyanə rəhunə da məgaŋgaŋa i baawəɗa agyanə dabaranyinə ŋga Seetanə patə. Pooshi uushi bwayakii na upaa tuunə. - 20Amma goona ɗa mooɗasəkə acii makə fii ginaajinyinə tuunə. Gəɗə kə ɗii unə mooɗasəkə acii makə ɗii ləmuunə manaahəkii dagyə.” -

Ɗa maŋushinə ŋga Yeesu

(Mat. 11.25-27; 13.16-17)

21Ma ka saa'ikii ha'ə, kə uuɗagi səkə ŋga Yeesu aashi Malaaɓa Ma'yanə ka shaŋə. Wata əŋki ci, “'Ya'ə Daada, Slandanə ŋga dadagya da ŋga duuniya, kə kuyirii nyi tə hə, acii ma sətə hiwee hə acii ənjitə shii uushi'inə da ənji hiima, kə ɓaarəgi hə ka ənji saakii. Ha'ə ɗii, Daadə, acii ha'ə makə ətsə kaɗeesəkə ka hə.” -

22Wata əŋki ci ka ənja, “Patənə ŋga uushi'inə, aaciiki ba'avə Daadə. Pooshi ənji shii taa wu nə nyi maɗaamə Daadə. Pooshi ənji shii taa wu nə Daadə əsə maɗaamə nyi da ənjitə ta'i nyi kaa nya ɓaariigi ka tii tə ci.” -

23Ma daba'əkii, Yeesu a zə'ugi aadəɓii lyawarənaakii, əŋki ci ka tii daanətii, “Tə'i barəkaanə ashuunə acii agi neenə nuunə ka sətə ca ɗaaɗa. 24Acii wanyinə ca ba koonə: laŋə nə anabiinə da meeminə mwayi ka shaŋə kaa təya nee ka sənə cuuna nee, amma maneemə tii. Kə mwayi tii fanə tə sənə cuuna fa, amma mafamə tii əsə.” -

Misaali də ŋunyi aginə ŋga əndə *Samariya

25Wata əndə'i maləmə a maɗətə, ca gwaŋə ka laagwa uushi'inə ama Yeesu kaa ca shii kəsənə tə ci agi waɓənaakii, əŋki ci ka ci, “Ya ənə Maləma, mi dəɓee ɗanəki kaa nya upaa əpinə ətə pooshi ka uudəna?” - 26Əŋki Yeesu ka ci, “Mi saŋə bii bariya ŋga Əntaŋfwa? Mi cii kəya moo bana?” 27Wata əndətə a ba ka Yeesu, “Uuɗuu tə Əntaŋfə Slandanəku də ədzəmə rəŋwə, də patənə ŋga əpinaaku, də patənə ŋga ŋgeerənaaku, də patənə ŋga haŋkalaaku. Uuɗuu tə əndətə aɓiiku əsə makə sətə cii kwa uuɗə naaku na.” - 28Wata əŋki Yeesu ka ci, “Awa! gooŋgaaku. Maa agi ɗanə nə hə ha'ə, ka upaanə nə hə əpinə.” -

29Amma, ma maləməta, kə mwayi ci ɓaariinə oo'i, əndə gooŋga nə ci. Wata ca ləgwa ka Yeesu, əŋki ci, “I wu saŋə nə ənjitə aɓiikya?”

30Əŋki Yeesu ka ci, “Fatə, tə'i əndə'i əndə sha ma'i də Urusaliima kaa ca dzə aa Yarikoo. Ma ca dzə, wata kə kulavə ci aasəkə maaba. Təya ŋgwaafəgi kəjeerənyinə ashikii, təya fəsləgi tə ci, dara əpinə mbiɗee tii a makii. Wata təya palə satii. 31Asee, tə'i əndə'i *limanə ca dzənaakii. Makə lapaa ci tə əndətə gujaɓə, wata ca wusləgi aadə taŋgala rəgwa, ca pitəgi saakii. 32Ha'ə əsə wata əndə'i əndə agi slikərənə ŋga *Leewi a shinaakii. Makə lapaa ci tə əndətə əsə, wata ca wusləgi aa taŋgala rəgwa, ca pitəgi saakii. 33Amma tə'i əndə'i əndə Samariya ca dzə naakii oogə da gatə da rəgwa. Wata ca lapaa tə ci. Makə nee ci ka əndətə gujaɓə, kə nyihə ci təgunuunaakii. + 34Ca əntsahətə aaɓiikii. Ca ŋgərə maarə da ma'i inabi, ca həəjivə ka ci ka uyiginə, ca fuuɗətə ka ci uyigiita. Ca ndərəvə də ci aa ba'a vaməndaakii, ca kərəgi tə ci aa kuvə mu'uminə, ca haɗatəgi də ci davə. 35Pukətə hakii, ca ŋgiragi *hwaslə bəra'i, ca vii ka slanda kuvəta, ca ba ka ci: ‘A nəhətə hə ka nyi əndəna. Maɗa kə ziigi hə də uushi palee ka əna, maa kə ənya nyi, ka shinə nə nyi ka ki'inə ka hə saaku.’ ”

36Wata əŋki Yeesu ka maləməta, “Ya ha, ya agi ənjinyiitsə makka, wu nə əndə ŋga əndətə kulii ənji maabətə aagyanəkəya?” 37Wata əŋki maləmətə ka Yeesu, “Əndətə ɗii ka ci ŋga'əənə.” Əŋki Yeesu ka ci, “Yoo, kə fii hə. Duu də ɗanə ha'ə makə ətsa.”

Luunə ŋga i Marəta da Mariyaama tə Yeesu

38Ma Yeesu da lyawarənaakii a dzə, wata təya mbu'u aasəkə əndə'i vəranə. Ma dava, tə'i əndə'i minə ətə ɗii ləmətə Marəta. Kə liwə ki tə ci aa hatə aasii. - 39Tə'i cikəŋuci əsə ətə ɗii ləmətə Mariyaama. Ma kya, kə gi ki, kya ndzaanə dasə a panə atsaa səɗə Yeesu Slandana, ka fa sətə cii kəya dzəgunə ka ənja. 40Ma Marəta natə əsa, wata kə ŋgərəgi slənə ŋga makinə haŋkalatə də ŋgwaaŋgwa'ənə. Wata kya shi aaɓii Yeesu, əŋki ki ka ci, “Ya ənə Slandana, ŋga'ə ka hə makə bwasee cikəŋunəki ka nyi, nyi daanəki, ka paka'anə da slənə nii? Bawə ka ki, wa kya shi ka tsakənə tə nyi ɗii.” 41Wata əŋki Yeesu Slandanə ka ki, “Hə Marəta, kə ənvutə hə naaku nə də uushi'inə laŋə. 42Amma uushi rəŋwə saakii nəndə madəɓəkii. Mariyaama tagi ŋunyi uushə ətə pooshi ənji ka mbeenə ka gutsəginə aciitə shaŋə.”

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index