Search form

Luka 14

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də maɓərəhə əndə *uusəra ŋga əpisəka

1Tə'i əndə'i uusəra ŋga əpisəka gi Yeesu ka zəma aa ha əndə'i gawa agi kurəgə ŋga *Farisanyinə. Asee, ma ənjitə dava, kə kantsaa tii ginə ka Yeesu. - 2Ma dava, tə'i əndə'i əndə gatə akəŋwaciikii ɗii shishinəkii ma'asləkii. 3Wata əŋki Yeesu ka maliminə da Farisanyinə, “Kə kapaa bariya gaamə kaamə rəgwa ŋga mbəɗəpaaginə də əndə uusəra ŋga əpisəkə saanii, anii poosha?” 4Amma kə busəgi tii. Wata Yeesu a ŋgərə tə maɓərəhə əndəta, ca mbəɗəpaa də ci; ca ba ka ci, “Paluu saaku.” 5Wata əŋki Yeesu ka tii əsə, “Yaci tə'i əndə agyuunə, kə kulagərə uuzənaakii taa laakii aasəkə gu'u ma'inə uusəra ŋga əpisəkə saŋa, paa ci ka dzənə ka ŋgiraginə pii kwa?” - 6Mambeemə tii ka jikənə ka ci agyanə ətsa.

Taɗə ha ŋga ndzaanə ətə pooshi məghərəvənəkii

7Wata ma nee Yeesu, taaɗə ŋunyi ha ŋga ndzaanə nə ənjinə 'waa'wii ənji ka zəma. Aciikii ɗii Yeesu ka tii misaali də banə: - 8“Maɗa kə bii ənji ka hə rəya, maɗa gi hə, ga ha dzə ka aalətə ŋunyi ha ŋga ndzaanə davə. Acii paa hə shii, mbu'u tə'i əndətə palee ka hə də məghərəvənə ətə bii ənji ka ci rəyəta. - 9Əndətə bii koonə rəyə kyakya'ə əsə a ba ka hə: ‘Maɗəgi gaduu, vii ha ŋga ndzaanə ka əndətsa!’ Maɗa kə ɗii ha'ə, ka ɗanə nə ayinə tə hə ŋga dzənə ka ndzaanə ka ha ŋga ndzaanə ŋga moodəba'ənyinə. 10Amma, maɗa kə bii ənji ka hə rəya, maɗa kə gi hə, ndzaanə ka ha ŋga ndzaanə ŋga moodəba'ənyinə. Acii maɗa kə shi əndətə bii ka hə rəya, ka banə nə ci ka hə: ‘Guvakya, shiwa, ŋgiravə aahanə.’ Ma ətsə ɗiya, ka ndzaanə nə hə da məghərəvənaaku akəŋwacii ənjitə cuuna zəmə da tii patə. 11Acii taa wu patə haŋətə naakii na, ka bərapaanə nə ənji tə ci. Taa wu patə həətəpaa naakii nə əsə, ka haŋətənə nə ənji tə ci.” -

Tsarə ŋga ənjitə dəɓee 'wanə ənji ka zəmə əndzanə

12Wata əŋki Yeesu ka əndətə 'wii tə ci ka zəməta, “Maɗa kə ɗii hə zəmə ka ənja, ga ha 'waa'wa tə guviinəku, taa tə ndzəkəŋushi'inəku, taa tə duurənyinaaku, taa tə ənji gəna ətə ka guvayiinə da hə. Acii maɗa kə ɗii hə ha'ə, ka mbeenə nə tii ka 'wanə tə hə natii əsə, də ha'ə ka ənəvəginə nə tii ka hə də sətə vii hə ka tii. 13Amma, maɗa kə ɗii hə əndzanə ka ənja, tə matəgunyinə da mahurəməsə ənji da midirinə da muurəfinə 'wanəku. - 14Maɗa kə ɗii hə ha'ə, ka upaanə nə hə barəkaanə, acii paa tii ka mbeenə ka ənəvəginə ka hə də sətə vii hə ka tii. Əntaŋfə də naakii nə na ənəvəgi ka hə uusərə maɗətənə ŋga ənji gooŋga agi maməətə ənja.”

Misaali ŋga Yeesu də zəmə əndzanə

(Mat. 22.1-10)

15Makə fii əndə'i əndə agi ənjitə ca zəmə da Yeesu waɓəətsa, wata əŋki ci ka ci, “Tə'i barəkaanə ashi əndətə na zəmə əndzanə agi *ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə ɗii!” - 16Wata Yeesu a ɗa ka tii misaali, əŋki ci, “Tə'i əndə'i əndə jigə əndzanə. Kə bii ci ka ɓəzə ənji shinə ka zəmə əndzanəkii. 17Makə uugi zəmə ɗanə, wata ca ka tə lawaraakii ka 'waa'wyanə tə ənjitə bii ci ka tii shinə ka zəmə əndzanəkii. Lawarətə a dzə, əŋki ci: ‘Shoomə, acii ma ənə ɗii ci, kə uugi əndzanə dzəgənə!’ 18Amma, ma tii pata, kə ali tii sə ŋga əsə də ma. Əŋki əndə'i əndə ka lawarəta: ‘Ma nya, ci ənə ha'ə iri nyi ha ŋga uuzanə. Kə dəɓee əsə nya dzə ka caamatənə. Kə kədii nyi aciiku, pooshi nyi ka mbu'unə.’ 19Əŋki əndə'i əsə, ‘Ma nya, kə iri nyi lii uuzanə pu'u. Ka təəɓətənə tə tii nə nyi ka dzənə. Kə kədii nyi aciiku, pooshi nyi ka mbu'unə.’ 20Əŋki əndə'i əsə: ‘Ma nya, ci ənə ha'ə ŋgirə nyi minə. Aciikii paa nyi ka mbeenə ka dzənə.’

21“Makə ənya lawarətə aasii, wata ca dzəgunəgi uushi'iitə patə ka slandanəkii. Makə fii slandanəkii ha'ə, wata maɓətə səkə a ŋgərəgi tə ci, əŋki ci ka lawaraakii, ‘Duu pii pii aasəkə vəranə, ha wiigi'itə rəgwanyinə patə ka aalə ənja. Matəgunyinə da mahurəməsə ənji da muurəfinə da midirinə patə, ha ba ka tii, təya shi.’ 22Makə ɗii lawarətə ha'ə, ca ənya, əŋki ci ka slandanəkii: ‘Slandanəkya, kə ɗatə nyi sətə bii hə, amma kə mbəɗaanə ha ŋga ndzaanə.’ 23Wata əŋki slandanəkii ka lawarətə: ‘Duu aa ba'a vəranə, nə'uu rəgwa bilinə, ha pwaakya ənji kaa təya shi aa haki aasii, kaa yaaki a tsəkwa. 24Wanyinə ca ba koonə, ma agi ənjitə 'watəgi nyi ba ka tii shinə ka zəma, taa əndə rəŋwə pooshi na upaa rəgwa ŋga zəmə əndzanə gaki asii.’ ” -

Makə sətə dəɓee əndə a nə'u tə Yeesu

(Mat. 10.37-38)

25Ma ka əndə'i uusəra, kə gi Yeesu də wiigi'inə. Nə'unə nə daɓaala tə ci. Wata ca zə'ugi aadəɓitii, əŋki ci ka tii, 26“Taa wu patə ca shi aaɓiiki, wa ca uuɗə tə nyi palee ka dii, palee ka məci, palee ka minaakii, palee ka manjeevənaakii, palee ka ndzəkəŋushi'inəkii uuji ŋguyirənə da makinəkii patə. Wa ca uuɗə tə nyi əsə palee ka əpinaakii. Maɗa pooshi ha'ə, paa ci ka mbeenə ka ndzaanə ka lawaraaki. - 27Taa wu nə əndətə maŋgərəmə ənfwaakii ŋga gwa'avənə tə ci aashikii, ca nə'u də nyi, paa ci ka mbeenə ka ndzaanə ka lawaraaki. -

28“Maɗa tə'i əndə'i əndə agyuunə mwayi ghənə maɗuunə kuva, ka ndzaanə nə ci zəku'i, ca ɗa lisaafə ŋga sətə nii kəya zagi, kaa ca nəhee maɗa kə mbu'i kwaɓaakii bahə uudəpaa də slənətsa. 29Maɗa paa ci ɗii ha'ə, maɗa kə mbukəpaa ci, mbu'u taa paa ci na mbee ka uudəpaa ghənə kuvəkii. Maa kə ɗii ha'ə makə ətsa, taa wu nee ka ci patə, ka ŋusənə nə ci tə ci, 30ca ba: ‘Ya əndəna, kə gwaŋə ci ka ghənə kuva, amma kə təkuree ci ka uudəpaa slənəkii!’

31“Ha'ə əsə maɗa tə'i ŋwaŋwə da ənji dəbu'u pu'u, ca dzə ka panə da əndə'i ŋwaŋwa, ka ənəginə nə ci zəku'i, ca kaala hiima, kaa ca fatə ashikii maɗa ka mbeenə nə ci ka hwaməpaanə tə əndə mbiinaakii ətə da ənji dəbu'u pupusərə. 32Maɗa, ma ca kaala hiima, paa ci na mbee, ka sləkeenə nə ci ka ənjaakii aaɓii əndə'i ŋwaŋutə, tii ma'ə dzaɗə dzaɗə. Waatoo, kaa ca alə haɗatəginə ahadatii. 33Ha'ə ɗii əsə, taa wu agyuunə, maɗa paa ci bwasee ka uushi'inaakii patə, paa ci ka mbeenə ka ndzaanə ka lawaraaki.”

Zhatanə ətə pooshi ka nafanə

(Mat. 5.13; Mar. 9.50)

34“Kə shii unə oo'i, ŋunyi uushi nə zhatana. Amma, maɗa kə ləvəgi zhatanə saakii, pooshi ənji ka mbeenə ka ənətəginə njamə njamə ma'ə. 35Pooshi zhatanəkii ka nafanə ka dzəgə də ha, pooshi kuɓa davə əsə. Wata vugədəginə vugədəginə ənji. Ma əndətə da liminə ŋga fanə, wa ca fa.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index