Search form

Luka 15

Misaali də baga ətə zagi

(Mat. 18.12-14)

1Yoo, kə əncahə *ənji luu tsəka da ma'waslyakə ənji patə aaɓii Yeesu ka fa sətə cii kəya ba. - 2Asee agi dzənə nə *Farisanyinə da maliminə də ŋguŋgunənə, təya ba, “Əndətsə uura, ka mi saŋə cii kəya luu ma'waslyakə ənji, ca adə ka ha rəŋwə da təya?” 3Wata Yeesu a ɗa ka tii misaali, əŋki ci, - 4“Yaci tə'i əndə agyuunə da bagiinaakii gya'ə, wata rəŋwə agitii a zagi, iitə ɗanəkəya? Ka bwaseenə nə ci ka harakii ətə əliŋə pu'unə aji əliŋə ka zəmənə, ca dzə ka aalə tə ətə rəŋwə see maa nee ci. - 5Maɗa kə lapaa ci bagata, ka ɗanə nə ci mooɗasəka, ka ŋgiravənə nə ci aatsa uurakii, ca pyalyagi aasii. 6Maɗa kə mbu'ya ci aasii, ka 'waa'watənə nə ci tə guviinəkii da guvayiinaakii, ka banə nə ci ka tii oo'i: ‘Ɗaamə ka nyi mooɗasəka, acii ma bagaaki ətə shi a zagi, kə nee nyi!’ 7Wanyinə ca ba koonə: ha'ə əsə nə Əntaŋfə da malaa'ikanyinə dadagyə. Maɗa kə baa ma'waslyakə əndə rəŋwə ka Əntaŋfə, ka ɗanə nə tii mooɗasəkə putaakii, palee ka putə ŋga ənji əliŋə pu'unə aji əliŋə ətə ca 'wa natii nə də ənji gooŋga; waatoo, ma nə tii ka bana, pooshi uushi ci təya baa ka Əntaŋfə ka putakii.”

Misaali də kwaɓa ətə zagi

8“Yaci tə'i minə da kwaɓatə *hwaslə pu'wa, kə ŋgirə hwaslə rəŋwə agikii, kə zagi, iitə ɗanəta? Paa ki ka kavə gunə aasəkə garəkuwa, kya taasəgi kuva, kya aalə də samə, kaa kya nəhee kwa? 9Maɗa kə lapaa ki kwaɓakii, ka 'waa'watənə nə ki guviinətə da guvayiinatə, ka banə nə ki ka tii oo'i: ‘Ɗaamə ka nyi mooɗasəka, acii ma kwaɓaaki ətə sha zagi, kə nee nyi!’ 10Wanyinə ca ba koonə: ha'ə makə ətsə əsə nə malaa'ikanyinə ŋga Əntaŋfə. Maɗa kə baa ma'waslyakə əndə rəŋwə ka Əntaŋfə, ka ɗanə nə tii mooɗasəkə ka shaŋə.”

Misaali də uuzənə ətə zii

11Əŋki Yeesu əsə, “Tə'i əndə'i əndə sha ɗii da uuji ŋguyirənaakii bəra'i. - 12Əŋki daranə ka dii: ‘Daada, vii ka nyi gyaɗalaaki agi sə ŋga zəmə də yaaku.’ Wata dəsənətii a ŋgərə uushi'inaakii, ca təkee bəra'i, ca ŋgərə rəŋwə, ca vii ka darata.

13“Ma baanə moona, daratə a tsəəkətə uushi'inaakii patə, ca ɗərəmagi, ca paləənəgi da i kwaɓakii ka madzaɗə hanyinə. Ma dava, kə ndzaa ci ka ɗa uura saawanə, kə zagi kwaɓata. - 14Ma ətsə uudəpaa ci zamagi də kwaɓatə patə ha'ə, wata kə kulii məza maɗəfənə gatə də vəra. Wata kə ənəpaa ci ka ghəəlinə. 15Ca maɗə, ca dzə, ca gi'i əndə'i əndə davə gatə də vəra ka alə sləna. Əndətə a ba ka ci dzənə aa bilə ka gəra dagəliinə. 16Kə mwayi ci zəmə ŋga dagəliinə kaa ca əburə gyaɗə, amma taa zəməkii pooshi ənji nja vii ka ci.

17“Wata ca gwaŋə ka buurənə agyanə mandzaa tə ci. Əŋki ci ka naakii na: ‘Yoo, ŋgaaŋga'ə nə zəmə ga daadə asii ta'a! Ənji slənə ŋga daadə patə, agi zəmənə nə tii, ha'ə ca mbəɗaanə aciitii. Amma wanyinə ka əntənə ganə acii maɗəfənə. 18A ənə nyi saaki aa ha daadə, kaa nya dzə ka banə ka ci, Daada, kə ɗii nyi 'waslyakəənə ka Əntaŋfə da i ka hə patə. 19Mambu'umə nyi bahə ha 'wa tə nyi də uuzənaaku ma'ə. Ma ɗanəkwa, əsuu tə nyi makə sətə cii kwa əsə tə ənji slənaaku.’ 20Makə uudəpaa ci ɗatə hiimatsə ha'ə, wata ca maɗə, ca ŋgərə rəgwa aa ha dii.

“Ma ətə ci ma'ə dzaɗə da yi gi'u, kə nee dii ka ci. Dii a nəhə tə ci təgugunə. Ca huyipaa ka guŋyanə da ci a rəgwa. Ca luu tə ci, ca fuuɗəgi tə ci pya'ə pya'ə a ədzəməkii. 21Əŋki uuzəətə ka dii: ‘Daada, kə ɗii nyi 'waslyakəənə ka Əntaŋfə da i ka hə patə. Mambu'umə nyi bahə ha 'wa tə nyi də uuzənaaku ma'ə.’ 22Amma əŋki dii ka lyawarənaakii: ‘Huyipaamə aasii, ŋgiramə kəjeerənə ətə palee də dagwaanə, una kavə ka ci aashikii. Ŋgiramə sə ŋga ciinə, una ŋgavə ka ci. Ŋgiramə ɓiɓinə əsə, una ŋgaaŋgavə ka ci. 23Əshamə masəɓərə la, lagimə uurakii kaa ənjə a dzəgə əndzanə, ama zəmə, ama ɗa mooɗasəka. 24Acii kə nee nyi, ma uuzənaaki ətsa, makə kə shi ca əŋki, amma waanə ənshinə. Kə shi ca zii, amma wanyinə kə nee ka ci.’ Wata təya gwaŋə ka ɗa mooɗasəka. -

25“Ma saa'ikii, də bilə ama uuzanə nə gawə uuzənə ŋga əndəta. Ma ca shi aasii, makə mbu'ya ci kədəhə da ya, ma ca fa, dzaadzanə nə ənji uushi'inə, udzənə nə ənja. 26Wata ca 'watə əndə'i lawara, kaa ca ləgwa a makii taa mi ci ənjə a ɗa ha'ə. 27Əŋki lawarətə ka ci: ‘Ndzəkəŋu ənya, kə ɓilə duu masəɓərə la, acii kə nee ci, jamə ənya uuzənaakii.’ 28Wata gawə uuzəətə a ɓəzəgi səka. Ca naanagi ka dəmənə aasii. Shiginə nə dii, ca puutə tə ci kaa ca dəməgərə aasii. 29Amma əŋki gawə uuzəətə ka dii: ‘Tsaamuu, kə fəzhi nyi ŋgaaŋga'ə ka slənənə ka hə, mashimə nya naanii ka ɗa ka hə sətə mwayi hə. Amma, ma ka nya, mashimə ha vii taa uundzə əhwə kaa nya ɗa keenə də əndzanə da guviinəki. 30Amma, tsaamuu, makə shi uuzənaaku ətə zamagi də gənaaku ka tii da badawiinə ŋga makinə, la gbavə ɓilə hə ka ci.’ 31Wata əŋki dii ka ci: ‘Uuzənaakya, taa guci patə aɓiiki nə hə. Uushi'inaaki patə əsə, naaku nə ci. 32Kə dəɓee ama dzəgə əndzanə, ama ɗa mooɗasəka. Acii ma ndzəkəŋu ətsa, kə nee nyi, makə kə shi ca əŋki, amma waanə ənshinə. Kə shi ca zii, amma wanyinə kə nee ka ci.’ ”

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index