Search form

Luka 16

Misaali də masəkurə lawara

1Əŋki Yeesu ka lyawarənaakii əsə, “Tə'i əndə'i əndə gəna sha ɗii da lawaraakii. Kə ba'avə ci uushi'inaakii ka lawarəta. Ma ka əndə'i uusəra, shinə nə ənji ka banə ka ci oo'i: ‘Agi saaweenə nə lawaraaku ka gənaaku.’ 2Wata 'wanə nə slandanəkii tə lawarətə, əŋki ci ka ci: ‘Mi tuu cii kya fa ənjə a ba ashikwa? Ɗatə ka nyi lisaafə ŋga slənaaku ɗii, acii ma ha, paa hə ka ndzaanə ka lawaraaki ma'ə.’ 3Wata lawarətə a kaala hiima: ‘Ya makə waanə slandanəki ka ŋgərəgi slənə aciiki əna, iitə ɗanəkya? Wiina, uuzanə, paa nya mbee. Kədiinə əsə, ka ɗanə nə ayinə tə nyi. 4Yawaa, kə shii nyi səndə nii kya ɗa, kaa ənjə a luu tə nyi aa hatii aasii maɗa kə ŋgərəgi slandanəki slənə aciiki.’

5“Wata ca 'waa'watə tə ənjitə ci slandanəkii a nə'u tə tii dəmənə də rəŋwə rəŋwə. Əŋki ci ka əndətə 'watəgi mbu'yanə: ‘Iitə ci slandanəki a nə'u tə hə dəməna?’ 6Əŋki əndəta: ‘Garəwa ŋga maarə gya'a cii kəya nə'u tə nyi.’ Əŋki lawarətə ka ci: ‘Wiinə ləkaləkatə ŋga dəməətə atsaku. Ndzaanə, naahətə garəwa tufə pu'unə tsakə tsakə.’ 7Ma daba'əkii əsa, əŋki ci ka əndə'i əndəta: ‘Ya hə əsa, iitə cii kəya nə'u tə hə dəməna?’ Əŋki əndəta: ‘Buhə ŋga aləkamaara gya'a tufə cii kəya nə'u tə nyi.’ Əŋki lawarətə ka ci: ‘Wiinə ləkaləkatə ŋga dəməətə atsaku. Naahətə buhə gya'a ənfwaɗə.’

8“Kə kuyirii slandanəkii tə lawarətə pooshi nja slənə də rəgwakii, makə kə slənyi ci də səkura. Ha'ə nə ənjitə ŋgərəgi slənə uushi'inə ŋga *duuniya tə tii. Ma təya, agi səkurənə nə tii agi ɗa uushi'inatii. Amma ma ənjitə agi ɓərənə, pooshi tii ka kavə hiimatii aakəŋwa də səkurə ha'ə. -

9“Ma nyi əsa, wanyinə ca ba koonə: ŋgərəmə gəna goonə, zamagimə koona upaa də guviinə. Maa kə ɗii ha'ə, maɗa kə uudəgi gəna, ka luunə nə ənji tuunə asii ga Əntaŋfə. 10Taa wu ɓaarii gooŋgaanə agi uundzə sləna, ka mbeenə nə ənji ka ba'avə madiigərə slənənyinə aaciikii. Taa wu pooshi ɓaarii gooŋgaanə agi uundzə sləna, taa madiigərə slənənyinə ba'avə ənji aaciikii əsə, paa ci ka mbeenə ka ɗa gooŋgaanə agikii. - 11Yaci ha'ə makə ətsə əsə, maɗa maslənəgimuunə də gooŋgaanə də gənanə upaa unə agi *duuniya, iitə mbeenə ənji ka ba'avə koonə tə tantanyitə uushi'inə ɗiya? 12Yaci maslənəgimuunə də gooŋgaanə də sətə əntaa noonə əsə, wu na mbee ka vii koonə noonə səgoonə ɗiya?

13“Pooshi mava ətə ca mbee ka slənətənə ka slanjiinə bəra'i. Ka kaareenə nə ci ka əndə'i əndə, ca uuɗə tə əndə'i ənda. Ka gaɗeenə nə ci ka əndə'i əndə, ca ushapaa tə əndə'i ənda. Pooshi rəgwa ŋga paslənə tə Əntaŋfə, unə kə kavə nuunə ka alə gəna.”

Hara waɓənə ŋga Yeesu

(Mat. 11.12-13; 5.31-32; Mar. 10.11-12)

14Fanə ŋga *Farisanyinə ha'ə, makə ɗii ci ŋga'ə ka tii nə gəna, wata təya ŋusəgi tə Yeesu. 15Əŋki Yeesu ka tii, “Ma unə ɗəya, kə ndzaa unə ka ənjitə ca ɗeegi ka natii nə makə ənji gooŋga akəŋwacii ənja. Amma kə shii Əntaŋfə sətə a ədzəmuunə. Ajijinə ka Əntaŋfə nə sətə ci ənjə a nee makə maɗuunə uushi. -

16“Ma bariya ŋga Muusa da waɓənə ŋga anabiinə, kə slənyi dəŋə ka saa'itə shigi Yoohana əndə ɗa bapətisəma. Agi zamanaakii 'watəgi ənji waaza Ŋunyi Habara agyanə ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə. Taa wu patə əsə, kə ciŋə ci də ŋgeerənə kaa ca upaa dəmənə aagi ŋwaŋuunəkii. 17Gəɗə uudənə ŋga duuniya də ŋgufənə acii pirihuginə ŋga uushi gi'u agi bariya.

18“Maɗa kə lakəgi əndə minaakii, ca ŋgərə əndə'i, kə ɗii ci aləhiinə ətsa. Maɗa kə ŋgirə əndə tə miitə lakəgi ŋgurii əsə, aləhiinə nə ci ka ɗanə.” -

Misaali də əndə gəna da Lazarusə

19“Tə'i əndə'i əndə gəna sha ɗii. Kə kaalii ci makuɗə kuɗə kəjeerənyinə ətə ɗii ɗərəkii ndalə. Taa guci patə agi wahə nji ci. 20Tə'i maagha əsə ɗii ləməkii Lazarusə. A ma kuvə ga əndə gənatə njii kəya ndzaanə. Shishinəkii patə, uyiginə. 21Kə mwayi ci ɗəəmə murəmurinə ŋga ɗafəətə ca kwaala aanə ha ŋga adənə ŋga əndə gənata, kaa ca adə. Ədiinə maa, təya dzə də na'ə uyigiitə ashikii.

22“Makə əŋki maaghata, wata malaa'ikanyinə a ŋgərətə tə ci, təya kərəgi tə ci aadəgyə aaɓii Ibərahiima, asii ga Əntaŋfə. Əntənə ŋga əndə gənatə naakii, wata ənjə a ŋgəɗəgi tə ci. 23Aagi gutə suŋwə gi ci, ca sa ciɓə ka shaŋə. Ma maɗeenəkii ka ginəkəya, ma nee ca, waatə Ibərahiima, a purəŋakii nə Lazarusə. 24Wata ca ŋgəree ka uurakii, əŋki ci: ‘Daadə Ibərahiima, nəhuu təgugunaaki. Bawə ka Lazarusə, wa ca cimwacii ma'inə a ma gislə kaa ca shi ka ɗavənə ka nyi a ganaki, kaa nya upaa shiwunə. Acii agi ciɓənə nə nyi ganə agi guuna.’ 25Amma əŋki Ibərahiima ka ci: ‘Uuzənaakya, a buurətə hə oo'i, kə shi ha upaa shiwunə hə ma'ə agi duuniya. Ma Lazarusə əsa, agi ŋgəra'wə nji ci. Amma, ma ənə ɗii ca, ma ganə, ka maka ma'yanə nə ci. Ma hə əsə, agi ciɓənə nə hə. 26Danəkii ha'ə maa, tə'i maɗuunə ŋgurənyinə ahadaamə. Aciikii, taa ənjitə ca moo maɗənə daganə ka dzənə aa hoonə, paa tii ka mbeenə. Pooshi ənji ka mbeenə əsə ka ma'yanə ka hatsə ɗii hə davə ka shinə aadə heenə.’ 27Wata əŋki əndə gənatə ka Ibərahiima: ‘Tuutəta'ə, Daadə, makə ha'ə ɗii əna, sləkee ka Lazarusə aa ha daadə aasii. 28Tə'i ndzəkəŋushi'inəki tufə. Wa ca dzə ka waɓənə ka tii, acii ga təya shi aa hanə natii əsə, ka ha ŋga ciɓəna.’ 29Əŋki Ibərahiima ka ci: ‘Ma ndzəkəŋushi'inəku, agi fanə nə tii bariya ŋga Muusa da waɓənə ŋga anabiinə. Wa təya nə'utə sətə bii tii.’ - 30Əŋki əndə gənatə əsə: ‘Daadə Ibərahiima, pooshi ɗii; amma, maɗa əndətə sha əŋki gi ka waɓənə ka tii, ka baanə nə tii ka Əntaŋfə.’ 31Amma əŋki Ibərahiima: ‘Maɗa pooshi tii nə'utə bariya ŋga Muusa da waɓənə ŋga anabiinə, taa əndətə maɗətə agi maməətə ənji gi ka waɓənə ka tii, paa tii ka baanə ka Əntaŋfə.’ ”

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index