Search form

Luka 17

Waɓənə ŋga Yeesu agyanə 'waslyakəənə da gi'inə tə Əntaŋfə

(Mat. 18.6-7,21-22; Mar. 9.42)

1Əŋki Yeesu ka lyawarənaakii, “Taa guci patə, tə'i uushi'inə ətə ca dəəməgərə də ənji aagi ɗaaɗa 'waslyakəənə. Amma agi ŋgəra'wə nə əndətə ca kavə əndə ka pu'unə. 2Maɗa kə kavə ci tə əndə rəŋwə agi ənjinə ushapaa *duuniya tə tii ka ɗa 'waslyakəənə, ma sətə na upaa tə ci, gəɗə anəvə təŋwə aa uurakii ka ci də ŋga'əənə, ənjə a kagərə tə ci aagi uunəva, acii sətə na upaa tə ci. 3Nəhəmə noonə na!

“Maɗa kə ɗii əndə nə'unə makə hə 'waslyakəənə, waɓuu ka ci. Maɗa kə baa ci, tifyagi ka ci. 4Taa kə kyawəri ci ka ɗanə də hə bwayakii məɗəfə agi uusəra, maɗa ca dzə də shinə ka banə ka hə oo'i: ‘Kə baa nyi ka hə’, ga ha kəsəpaa tə ci a ədzəməku.”

5Fanə ŋga masləkee ənji ha'ə, əŋki tii ka Slandana, “Tsakuu keenə ŋgeerənə ŋga gi'inə tə hə.” - 6Əŋki ci ka tii, “Maci kə mbu'i gi'inə goonə tə nyi taa wata makə hi'u iza,+ kaɗa ka mbeenə nuunə ka banə ka ɓaratsa: ‘Mbuɗuu, duu ŋguɓəpaa naaku nə agi uunəva’, ca luuvə koonə əsə.” -

Slənə ŋga lawara

7“Yaci tə'i əndə agyuunə gi lawaraakii aa bilə ka uuzanə taa ka gəranə, ya maɗa nee ci ka ci, ca shi də bilə, ka banə nə ci ka ci oo'i: ‘Palyəgi tsakə tsakə, ndzaŋuu adənə’ nii? 8Poosha. Amma ka banə nə ci ka ci: ‘Tasəkapaa ka nyi adənə zəku'i, zə'wee ka kəjeerənaaku, kaa ha ɗa ka nyi slənə saa'itə cii kya adə, nya sa. Ma daba'əkii, ka mbeenə nə hə ka adənə naaku, ha sa.’ 9Kə kuyirii ci tə lawaraakii puta slənətə ci ka ci sətə bii ci ətsə nii? 10Ha'ə nuunə noonə əsə. Maɗa kə ɗatuunə patənə ŋga sətə bii Əntaŋfə koonə, shiimə oo'i, wata *lyawarənə nuunə. Ma sətə ɗii una, sətə dəɓee una ɗa.” -

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də ənji uyikuzənə pu'u

11Ma Yeesu a dzə də palənə aa Urusaliima, anə riɓinə ŋga hanyinə ŋga *Samariya da hanyinə ŋga Galili pitəgi ci. 12Ma ətsə kaa ca mbu'u aasəkə əndə'i vəranə ha'ə, wata ənji uyikuzənə pu'u a shi ka guŋunə da ci. Təya kəŋaanə dzaɗə gi'u da ci, - 13təya ŋgəree ka uuratii, əŋki tii, “Yeesu, Dəsəniinə, nəhuu təgunuunə geenə!” 14Neenə ŋga Yeesu ka tii, əŋki ci, “Ma ɗanuuna, dəmə ka ɓaarii noonə nə ka limanyinə.” Ma tii ka ha ŋga dzənə, wata ma nee tii, kə mbə'i tii. -

15Neenatii kə mbə'i tii, wata əndə rəŋwə agitii a ənyatə aaba'a, ca dzə də dəlanə də Əntaŋfə də ŋgeerənə. 16Ca kulagi atsaa səɗə Yeesu, ca kuyirii tə ci. Asee, ma əndəta, əndə Samariya nə ci. - 17Wata Yeesu a ləgwa, əŋki ci, “Əntaa ənjitə pu'u patə mbə'ya? Aa maatiinə hara ənjinə əliŋə ɗiya? 18Iitə ɗii da pooshi əndə shi ka dəlanə də Əntaŋfə maɗaamə mu'umətsa?” 19Wata əŋki Yeesu ka ci, “Maɗətə, duu saaku aasii. Kə mbə'i hə putə ŋga gi'inaaku tə nyi.” -

Ɗa ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə

(Mat. 24.23-28,37-41)

20Kə ləguyi harii *Farisanyinə a ma Yeesu taa guci nə Əntaŋfə a ɗa ŋwaŋuunaakii agyanə ənja. Əŋki Yeesu ka tii, “Ma ɗa ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, pooshi ndzaanə makə sətə ci ənjə a nəhee də ginə. 21Pooshi ənji ka mbeenə ka banə oo'i: ‘Tsaamuu, wiinə ganə’, taa: ‘Wiitə gatə ha'ə.’ Acii ma nə ɗii ca, kə uugi ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə ndzaanə ahadoonə.” -

22Wata əŋki ci ka lyawarənaakii, “Kadə nə saa'i a ɗa. Maɗa kə ɗii saa'ikii, kadə nuuna moo neenə ka *Uuzənə ŋga ənda, taa wata uusəra rəŋwə. Amma paa unə ka neenə ka ci. - 23Ka banə nə ənji koonə: ‘Ganə nə ci’, taa: ‘Gatə ha'ə nə ci.’ Ma ɗanuuna, goona dzə, goona nə'u tə tii shaŋə. - 24Acii makə sətə ci pyapiɗənə ŋga vənə a ɓərəgi səkəntaŋfə taa dama patə, ha'ə nə Uuzənə ŋga əndə a ndzaanə ka uusəraakii paŋgəraŋə a babara. 25Amma see a ciɓə ci ka shaŋə dərəva zəku'i, ənji ŋga zamananə a kaaree ka ci əsə. -

26“Makə sətə sha ɗii tə ənji agi zamana ŋga Nuuhu, ha'ə na ɗa uusəratə nə Uuzənə ŋga əndə a shi. 27Ma agi zamana ŋga Nuuhu, kə nji ənjə a zəmə, ənjə a saasa, kə nji ŋguyirənə da makinə a ŋgəərəshi, ha'ə mbu'ya uusəratə dəməgərə Nuuhu aasəkə kumbawala. Wata shinə nə ma'i tuufaanə, ca naanə ka duuniya, ca zamagi də ənjitə patə. 28Kadə na ɗa əsə makə agi zamana ŋga *Luudu. Ma agi zamana ŋga Luudu, kə nji ənjə a zəmə, ənjə a saasa, kə nji ənjə a ɗa fiiriinə, kə nji ənjə a laaga uushi'inə, kə nji ənjə a ghəənə yinyinə. - 29Amma, ma uusəratə shigi Luudu də *Sadooma, kə bujikaanə gunə dadagyə da baruuda aagyanə ənjitə ənəgi davə də Sadooma. Wata dza'ə kə zagi ənji davə. 30Ha'ə makə ətsə əsə na ɗa uusəratə nə Uuzənə ŋga əndə a jiga.

31“Ma uusərakəya, ma əndətə anə kuvaakii da uushi'inaakii a kumu, wa ca jimagərə, ca huyi, ga ca dəmə aa kumu ka fəɗəənə uushi'inaakii. Ma əndətə də bilə əsə, wa ca huyi, ga ca ənə aasii. - 32Buurətəmə haala ŋga minə ŋga Luudu! - 33Taa wu patə ca ɗa gazhi'waanə ŋga luupaa əpinaakii, ka əteenə nə ci ka əpinəkii. Amma taa wu patə ətee ka əpinaakii, ci na luupaa əpinaakii. - 34Wanyinə ca ba koonə: ma ka uusərakii davəɗə, ka baanə nə ənji bəra'i ka ədzə rəŋwə, ka ŋgərəginə nə ənji əndə'i əndə, ənjə a bwasee ka əndə'i əndə. 35Ka dzənə nə makinə bəra'i ka ədənə ka təŋwə rəŋwə; ka ŋgərəginə nə ənji əndə'i minə, ənjə a bwasee ka əndə'i. [36Ka dzənə nə ŋguyirənə bəra'i aasəkə rə ka uuzanə; ka ŋgərəginə nə ənji əndə'i əndə, ənjə a bwasee ka əndə'i əndə.”] 37Wata əŋki lyawarənaakii ka Yeesu, “Da da, Slandana, nə ətsə ha'ə a ɗa?” Əŋki Yeesu ka tii, “Ka hatə ɗii mantə uushi patə, davə dzanə kadəguyinə də na.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index