Search form

Luka 18

Misaali də mitə mooryafinə da bwaya mala gəŋwanə

1Wata Yeesu a ɗa ka lyawarənaakii misaali ka ɓaariiginə ka tii oo'i, kə dəɓee təya ɗa də'wa taa guci patə, ga təya zaarə shaŋə. - 2Əŋki ci, “Tə'i mala gəŋwanə sha ɗii asəkə əndə'i vəranə. Paa ci ka ŋgwalənə tə Əntaŋfə, agi ushapaanə nə ci ənja. 3Tə'i mitə mooryafinə davə gatə də vəra əsə. Agi dzənə nə ki də shinə aa hakii ka banə ka ci: ‘Jikəvə keenə ahadeenə da əndə mbiinaaki.’ 4Amma dzənə nə mala gəŋwaatə də naanaginə, kə ta'avə ci dərəva ka ɗanə ka ki ha'ə. Ma daba'əkii əŋki ci də səkəkii: ‘Taa ŋgahi paa nyi ka ŋgwalənə tə Əntaŋfə shaŋə, agi ushapaanə nə nyi ənji əsə, 5patə da ha'ə, makə kə uugi nyi zaarənə acii haalatə, ka ɗanə nə nyi ka ki gəŋwaatsa. Maɗa maɗamə nyi ka ki gəŋwaatsa, kadə nə ta ənvutə tə nyi.’ ” -

6Slandanə a tsakə banə, əŋki ci, “Famə ɗii sətə bii bwaya mala gəŋwaatsa. 7Ya Əntaŋfwa, paa ci ka tsakənə tə mataɗə ənjaakii kwa? Acii ma təya, agi tuunə nə tii ka ci vəɗə da uusəra kaa ca tsakə tə tii. Kə shii nyi, pii tsakənəkii tə tii. 8Wanyinə ca ba koonə: ka viinə nə ci ma'inə ka ənji mbiinatii. Patə da ha'ə, maɗa kə shi *Uuzənə ŋga ənda, ka lapaanə nə ci ənjitə gi'i tə Əntaŋfə ma'ə nii?”

Misaali də Farisa da əndə luu tsəka

9Agi nəheenə nə hara ənji ka natii nə makə ənji gooŋga, təya bərapaa tə patənə ŋga ənja. Ka tsaratii ɗii Yeesu misaalina, əŋki ci: 10“Tə'i ənji bəra'i gi aasəkə *yi ŋga Əntaŋfə ka ɗa də'wa. Farisa nə əndə'i ənda, əndə luu tsəka nə əndə'i ənda. 11Ma Farisata, kə gi ci, ca kəŋaanə, ca ɗa də'wa dasəkə ədzəməkii, əŋki ci: ‘Əntaŋfə, kə kuyirii nyi tə hə, acii ma nya, paa nyi ndzaanə makə ŋga hara ənji, waatoo mahiirənə, məza ənja, ənji ɗa aləhiinə. Kə kuyirii nyi tə hə əsə makə ɗii ci, ma nya, paa nyi ndzaanə makə əndə luu tsəkətsa. 12Agi ɗa suumaya nə nyi bəra'i agi luuma; agi viinə nə nyi zaka ŋga sətə cii kya upaa patə əsə.’ - 13Amma ma əndə luu tsəkətə naakii, makə gi ci, daba'ə hara ənji kəŋaanə ci, acii kə ŋgwaləgi ci ka maɗee taa ka ginəkii aadəgyə. Wata ciinəkii pukəvə ci dəkə agyanəkii, əŋki ci, ‘'Ya'ə Əntaŋfə, nəhuu təgugunaaki, nyi ənə ma'waslyakə ənda.’ -

14“Wanyinə ca ba koonə: ma gi əndətə aasiya, Əntaŋfə kə tifyagi tə ci. Amma, ma Farisata, pooshi Əntaŋfə tifyagi tə ci. Acii taa wu patə haŋətə naakii na, ka bərapaanə nə ənji tə ci. Amma taa wu patə həətəpaa naakii na, ka haŋətənə nə ənji tə ci.” -

Ɗaanə barəkaanə ŋga Yeesu ka uuji manjeevənə

(Mat. 19.13-15; Mar. 10.13-16)

15Yoo, kə kyaara ənji ka Yeesu i idənə manjeevənə kaa ca ɗaanə ciinə ŋga barəkaanə aanətii. Neenə ŋga lyawarənaakii ha'ə, wata təya ndzaŋə laala ŋguruunə ka ənjita. 16Amma Yeesu a 'watə tə ənjita, əŋki ci, “Uneemə ka manjeevənə kaa təya shi aaɓiiki, goona təŋa tə tii, acii ka tsarə ŋga ənji makə tii də *ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə. 17Tantanyinə cii kya ba koonə: ma əndətə pooshi luuvə ka Əntaŋfə a ndzaanə ka ŋwaŋwaakii makə sətə ci uuzənə a luuvə, pooshi ci ka upaa dəmənə aagi ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə shaŋə.” -

Əndə gəna

(Mat. 19.16-30; Mar. 10.17-31)

18Yoo, kə shi əndə'i gawa aaɓii Yeesu, əŋki ci ka ci, “Maləma, ma hə kamə, ŋunyi əndə nə hə. Mi saŋə ɗanəki kaa nya upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwa?” - 19Wata əŋki Yeesu ka ci, “Ka mi cii kwa 'wa tə nyi ŋunyi ənda? Pooshi ŋunyi ənda, maɗaamə Əntaŋfə ci rəŋwə dyaŋə. 20Kə shii hə bariya ŋga Əntaŋfə, waatoo: ‘Ga ha alə hiinə, ga ha ɓələ hiinə, ga ha hərə hiinə, ga ha vii seeda ŋga jirakənə anə ənda, gaɗee ka i duu da muu.’ ” -

21Əŋki gawə əndəta, “Ma ətsə patə, kə nə'utə nyi daga nyi ma'ə uuzənə.” 22Makə fii Yeesu ha'ə, əŋki ci ka ci, “Awa, kə fii nyi, amma tə'i uushi rəŋwə mbəɗaanə ka hə ŋga ɗanə. Ma ɗanəkwa, uushi'iitə aciiku patə, duu, fəɗuu, ha ɗərəmagi, ha təkəpaa kwaɓakii ka maaghiinə. Maɗa kə ɗii hə ha'ə, ka ndzaanə nə shigaaku dagyə aɓii Əntaŋfə. Ma daba'əkii, ha shi ka nə'u tə nyi.” - 23Makə fii əndətə waɓəətsə ha'ə, wata kə dzəgəpaa tə ci ashikii; acii laŋə dərəva nə gəna aciikii.

24Makə nee Yeesu kə dzəgəpaa waɓəətsə tə əndətə ha'ə, wata əŋki ci: “Una! Dzawə dərəva nə dəmənə ŋga ənji gəna aagi ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə. 25Gəɗə dəməginə ŋga ŋgyalooba ka rəgwa shinə ŋga libəra də ŋgufənə acii dəmənə ŋga əndə gəna aagi ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə.”

26Fanə ŋga ənji ha'a, wata əŋki tii, “Maɗa ha'ə əna, wu ɗii nə upaa luupaana?” 27Əŋki ci, “Ma sətə təkuree ənji ka ɗatənə, ka mbeenə nə Əntaŋfə ka ɗatənə.” -

28Əŋki Piita, “Waniinə, kə bwasee inə ka yinyinə geenə keena nə'u tə hə.” 29Wata əŋki Yeesu ka tii, “Tantanyinə cii kya ba koonə: taa wu patə bwasee ka yaakii, taa minaakii, taa ndzəkəŋushi'inəkii, taa duurənyinaakii, taa manjeevənaakii əsə kaa ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə a shii dzənə aakəŋwa, - 30ma ca, ka upaanə nə ci sətə palee ka ətə bwasee ci aaba'ə agi zamanana. Ha'ə əsə agi zamanatə na shi, kadə nii kəya upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə.”

Makkənə ŋga waɓənə ŋga Yeesu agyanə əntənaakii

(Mat. 20.17-19; Mar. 10.32-34)

31Wata Yeesu a 'wagi lyawarənaakii pu'u aji bəra'i tsaŋə aataŋgala. Əŋki ci ka tii, “Fatəmə ŋga'ə! Wanaamə ka dzənə aa Urusaliima. Patənə ŋga uushi'iitə nyaahə anabiinə agyanə *Uuzənə ŋga ənda, davə nə ənjə a mbu'utəgi. - 32Waatoo, ka viinə nə ənji tə ci aacii ənjitə mashiimə tə Əntaŋfə. Ma təya, ka ŋusənə nə tii tə ci, təya dzaana tə ci. Ka tiifənə nə tii giirənə aashikii, 33təya fəslə, təya ɓələgi tə ci. Ma ka makkənə ŋga uusəra, ka maɗətənə nə ci agi maməətə ənja.” 34Amma, ma lyawarənaakii, pooshi tii paaratəgi də waɓənaakii. Ma'umbeekii nə waɓənəkii ka tii. Mashiimə tii taa agyanə mi nji Yeesu a waɓə. -

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də muurəfə də Yarikoo

(Mat. 20.29-34; Mar. 10.46-52)

35Ma ətə Yeesu kədəhə ka mbu'unə aa Yarikoo, tə'i muurəfə dasə ha'ə ataŋgala rəgwa ka kədiinə. 36Makə fii ci ənjə a pitə də waazənə, ca ləgwa ka ənjitə aɓiikii taa mi ci ənjə a waazə ha'ə. 37Wata əŋki ənji ka ci, “Yeesu, əndə Nazaratu ca pitə.” 38Wata ŋgəreenə nə muurəfətə ka uurakii, əŋki ci, “Yeesu, jijinə ŋga *Dawuda, nəhuu təgunuunaaki!” - 39Ənjitə nja takəŋwa a wazə ka ci kaa ca ndzaa kəɗa'ə. Amma wata ca tsakə ŋgəree ka uurakii palee ka əta, əŋki ci, “Jijinə ŋga Dawuda, nəhuu təgunuunaaki!” 40Wata Yeesu a kəŋaanə, ca ba ka ənja, “Əncahatəgimə ka nyi də ci.” Makə əncaha muurəfətə, əŋki Yeesu ka ci: 41“Mi cii kwa moo nya ɗa ka ha?” Əŋki ci, “Slandanəkya, ŋga'ə ka nyi kaa nya ənə ka neenə ka ha.” 42Əŋki Yeesu ka ci, “Wa ginəku a wunəgi kaa ha ənə ka neenə! Kə mbə'i hə putə ŋga gi'inaaku tə nyi.” - 43Pii wata ca nee ka ha. Nə'unə nə ci tə Yeesu, ca dzə də dəlanə də Əntaŋfə. Makə nee patənə ŋga ənjitə ha'ə, wata təya ndzaŋə dəlanə də Əntaŋfə natii.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index