Search form

Luka 24

Maɗətənə ŋga Yeesu agi maməətə ənja

(Mat. 28.1-10; Mar. 16.1-8; Yooh. 20.1-10)

1Ma tsəɗakə uusəra alatə, kə ma'i makiita, təya ŋgərəənə maarətə dii tii, təya dzə aa ma gu'u. 2Ma gi təya, kə dalagi ənji faaratə pya'ə ənji də ma ŋga gu'ukii. 3Ma təya dəməgərə, wata malapaamə tii wə ŋga Yeesu Slandana. 4Kə pa'əənə ka tii ma, pooshi tii shii sə ŋga banə. Ma təya nee, kə jigagi ŋguyirənə bəra'i da i kəjeerənə ca ɓərə ashitii. 5Wata ŋgwalənə a kəsəgi tə tii, təya gwaŋee ka nətii aa panə aa panə. Əŋki ŋguyiriitə ka tii, “Mi cuuna aalə Əndə vii əpinə agi maməətə ənji kwa? 6Ma ca, kə ma'i ci, paa ci ma'ə ganə. Buurətəmə sətə bii ci koonə, ci ma'ə anə hanyinə ŋga Galili. - 7Kə bii ci koonə, ma ca, *Uuzənə ŋga ənda, tyasə ka viinə nə ənji tə ci ka ma'waslyakə ənja; ənjə a gwa'avə tə ci aashi ənfwa, ca əntə, ca maɗətə agi maməətə ənji ka makkənə ŋga uusəra.”

8Wata pii makiitə a buurətə waɓəətə ŋga Yeesu, 9təya maɗə gatə a ma gu'u, təya dzə ka dzəgunəgi ətsə patə ka *lyawarənə ŋga Yeesu pu'u aməntaŋə da i ka hara ənjitə nja nə'u tə ci. - 10Ma makiitsə ɗii ha'ə, tii nə Mariyaama Magədalina, Yawana, da Mariyaama məci Yakubu da hara makinə. Tii bii sətsə ha'ə ka masləkee ənja. 11Amma, ma masləkee ənja, kə ŋgirə tii waɓənə ŋga makiitsə ka uushi zaɓə, pooshi tii luuvə. 12Patə da ha'ə, ma Piita, kə ma'i ci, ca huyipaa aanə gu'wa. Ca gwaŋaanə ka riŋgəɗənə. Ma ca nee, wata kəjeerənə mbəɗaanə. Kə ɗii ka ci ka sə ŋga hurəshishinə. Ca palə saakii.

A rəgwa Imawusə

(Mar. 16.12-13)

13Uusərakii ha'ə, *lyawarənə ŋga Yeesu bəra'i a dzə aasəkə əndə'i vəranə ɗii ləməkii Imawusə. Kiloomeeta pu'u aməntaŋə nəndə ahada vəranəkii da vəranə ŋga Urusaliima. 14Təya dzə də waɓə haala ŋga sətə ɗaaɗii patə.

15Asee, ma saa'itə təya waɓə ha'ə, kə lapaa Yeesu də naakii nə tə tii. Nə'ushinə nə tii da ci. 16Agi neenə nə tii ka ci, amma pooshi tii puləgi oo'i, ci. 17Əŋki Yeesu ka tii, “Mi cuuna dzə də waɓənə ahadoonə, una dzə də wiina?” Wata təya kəŋaanə. Kə dzəgəpaa maɓətəsəkə tə tii. 18Tə'i əndə'i əndə agitii ətə ɗii ləməkii Kəliyapasə. Əŋki ci ka Yeesu, “Patənə ŋga ənji də Urusaliima, kə shii tii sətə ɗaaɗii davə kwakwatə. Yoo, wata hə daanəku nə mu'umə ətə mashiimə nii?” 19Əŋki Yeesu ka tii, “Ŋgutə uusha?” Əŋki tii ka ci, “Ya sətə ɗii tə Yeesu əndə Nazaratu. Ma ca, anabi nji ci, əndə baawəɗa ka rəgwa sləna da rəgwa waɓənə akəŋwacii Əntaŋfə da akəŋwacii ənji patə. - 20Kə vii madiigərə limanyinə da matakəŋwanyinə geenə tə ci ka ənja, kaa təya ɗa gəŋwanə ŋga ɓələnə tə ci. Təya gwa'avə tə ci aashi ənfwa. 21Ma ina, kə kii inə niinə oo'i, ci nə əndətə nja dzə ka luupaanə tə ənji *Isərayiila. Amma wiinə ɗii, makkənə ŋga uusəra ənshinə makə ɗaaɗii uushi'iitsa. - 22Ha'ə maa, tə'i hara makinə ahadeenə kəɗəpaa tiinə. Acii ma ənshinə pədeerənə tsəɗaka, kə wuuri tii aanə gu'u. 23Ma dzənətii, malapaamə tii wə ŋga Yeesu davə. Wata təya shi ka banə keenə oo'i, kə shigi malaa'ikanyinə ka tii; təya ba ka tii oo'i, da i əpinə nə ci. 24Tə'i hara ənji əsə ahadeenə gi aanə gu'u, təya lapaa ha'ə tanyi makə sətə bii makiita. Amma paa tii nee ka ci.” -

25Wata əŋki Yeesu ka tii, “Una, pooshi nuunə! Malyaɓatanyinə nuunə ka rəgwa ŋga luuvə sətə waɓi anabiinə patə. - 26Madəɓeemə *Aləmasiihu a ciɓə makə ətsə, kaa Əntaŋfə a vii ka ci ɗuunuunə kwa?” 27Wata ca ndzaŋə dzəgunətə ka tii sətə bii malaaɓa ləkaləkatə agyanə naakii na. Waatoo, ndzaŋənə asəkə ləkaləkatənyinə ŋga Muusa, ca uudəpaa də ŋga anabiinə patə. -

28Makə mbu'i tii kədəhə da vəraatə ci lyawariitə bəra'i a dzə aa dəvə, ɗanə nə Yeesu makə pitəginə aakəŋwa. 29Amma təya kəsəpaa tə ci, əŋki tii, “Baa amə ganə, acii kə uugi kədəwanə ɗanə, wiinə vəɗə ka ɗanə.” Wata Yeesu a dəməgərə atsatii.

30Təya ndzaanə ka zəma. Ca ŋgərə buroodi, ca kuyirii tə Əntaŋfə, ca ɓaatsəpaa, ca vii ka tii. 31Wata kə dzəgi sətə səməɗəgi ginətii, təya puləgi də ci. Amma kə rarə'igi ci akəŋwaciitii. 32Əŋki tii ahadatii, “Ya makə njii kəya waɓə kaaŋwə a rəgwa, ca dzəgunətə kaaŋwə agyanə sətə bii malaaɓa ləkaləkatə, əntaa kə njaaŋwa fa shiiwə asəkə ədzəmaaŋwə kwa?” -

33Wata təya maɗətə ka tsaakii ha'ə, təya ənəgərə aa Urusaliima. Mbu'unatii, təya lapaa tə lyawarənə ŋga Yeesu pu'u aməntaŋə da hara ənjitə aɓitii. 34Neenatii ka lyawariitə bəra'i, wata əŋki tii ka tii, “Gooŋga tanyi! Kə ma'i Yeesu Slandanə agi maməətə ənja. Kə shigi ci ka Simoonə.” - 35Fanatii ha'ə, wata təya ndzaŋə dzəgunə ka tii sətə ɗaaɗii a rəgwa, i makə sətə puləgi tii də Yeesu, ci ka ha ŋga ɓaatsəpaa buroodi.

Jigaginə ŋga Yeesu ka lyawarənaakii

(Mat. 28.16-20; Mar. 16.14-18; Yooh. 20.19-23; Slənə 1.6-8)

36Tii ma'ə ka waɓənə ha'ə, ma nee tii, kəŋə nə Yeesu də naakii nə ahadatii. Əŋki ci ka tii, “Wa jamənə a ndzaanə ahadoonə!” + 37Kə ŋgwali tii, kə li'i ma'yanatii. Acii ma nə tii ka nəhənə, ɓərəhinə shigərə aagitii. - 38Wata əŋki Yeesu ka tii, “Mi li'i ma'yanə goona? Ka mi də hiimatsə ha'ə a nuuna? 39Tsaamətəmə ciinəki da səɗəki. Də ha'ə shiinuunə oo'i, nyi ənə weewee. Ma ɗanuuna, ndaaɓətəmə tə nyi, tsaamətəmə tə nyi koona shii. Ma ɓərəhinə kamə, pooshi luwə ashikii, pooshi ilə əsə makə səndə cuuna nee ashiki.” 40Ma ca dzə də waɓənə ha'ə, ca ɓaarii ka tii ciinəkii da səɗəkii. 41Kə ɗii lyawarənə mooɗasəkə laŋə. Kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə ka shaŋə. Ha'ə maa, ma'ə tii mambeemə ka luuvənə. Əŋki Yeesu ka tii, “Tə'i unə da zəmə kwa?” - 42Wata təya ŋgərə masəərə hərəfinə, təya vii ka ci. 43Ca ŋgərə hərəfiitə, ca adə, ginətii a nee.

44Ma daba'əkii, əŋki Yeesu ka tii, “Wiinə sətə njii kya baaba koonə, nyi ma'ə ahadoonə: kə dəɓee sətə nyaahə ənji agyanəki patə a ɗa, waatoo, sətə asəkə bariya ŋga Muusa, da asəkə ləkaləkatənyinə ŋga anabiinə da asəkə Jabuura əsə.” + 45Wata Yeesu a wunəgi nətii kaa təya mbee ka paaratə sətə asəkə ləkaləkatəkii. - 46Əŋki ci ka tii, “Wiinə sətə nyaahə ənji agyanəki: tyasə see a ciɓə Aləmasiihu, ca əntə. Ma ka makkənə ŋga uusəra, ca maɗətə agi maməətə ənja. - 47Ma daba'əkii, ənjə a waaza ka ənji agyanə baanə ka Əntaŋfə da upaa tifyaginə ŋga 'waslyakəənə. Ma waazaatsa, də Urusaliima ca ndzaŋə, ca mbu'u ka patənə ŋga ənji agi duuniya. - 48Unə nə seedawiinə ŋga uushi'iitsa. - - 49Ma sətə bii Daadə viinə koonə, ka sləkeenə nə nyi koonə. Amma ndzaamə ganə asəkə vəranə zəku'i see maɗa jima baawəɗa koonə dadagyə.” -

Ndərənə ŋga Yeesu aadəgyə

(Mar. 16.19-20; Slənə 1.9-11)

50Ma daba'əkii, wata ca fəɗə tə lyawarənaakii, təya palə aaba'ə vəranə kədəhə da vəranə ŋga Bayitaniya. Mbu'unatii, wata ca maɗee ka ciinəkii kaa ca ɗaanə ka tii barəkaanə. - 51Ma ca dzə də ɗa ka tii barəkaanə, wata kə təkəgi ci da tii ha'ə, ca ndərəgi aadəgyə. 52Ma təya, kə gərə'waanə tii ka ɗuunətənə tə ci. Ma daba'əkii, wata təya maɗə, təya ənəgərə aa Urusaliima də maŋushinə. - 53Uusərə patə nji təya dəla də Əntaŋfə asəkə yaakii.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index